данъчно третиране на вътреобщностно придобиване на нови превозни средства по реда на на ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.

Изх. № 24-34-882
Дата: 04. 02. 2008 г.
ОТНОСНО: данъчно третиране на вътреобщностно придобиване на нови превозни средства по реда на на ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-882 от 30. 11. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Регистрирано по ЗДДС лице е вносител на нови превозни средства от Италия. Италианската фирма издава фактурите за произведените автомобили на българската фирма на 19. 12. 2006 г. Фактурите се получават в България заедно с пристигането на колите на 16. 01. 2007 г.
Въпросите, които поставяте са: 1. Кога възниква данъчното събитие в този случай?
2.Кога става изискуем данъкът при ВОП и до коя дата следва да се издаде
протокол?
3.В кой месец следва да се отрази издаденият протокол в дневника за
продажбите?
Доколкото изложеното в запитването Ви не е достатъчно за формулирането на конкретен отговор, предоставям на вниманието Ви следното принципно становище:
Съгласно чл. 2, т. З от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ с данък върху добавената стойност се облага всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната.
Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗДДС, данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчно събитие при доставка на територията на страната по реда на чл. 25 от ЗДДС. Данъкът е изискуем от лицето, което извършва придобиването, на основание чл. 84 от ЗДДС. Изискуемостта на данъка настъпва:
-на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното
събитие или
-на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди
15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.
Това правило не се прилага, когато фактурата е издадена във връзка с направено
плащане преди датата на възникване на данъчното събитие.
В този смисъл, българската фирма, получател по доставката следва да издаде протокол с реквизитите, посочени в чл.117, ал. 2 от ЗДДС, в срок до 15 дни /съгласно редакцията на чл. 117, ал. З, в сила от 19. 12. 2007 г./ от датата, на която данъкът е станал изискуем. Протоколът се включва в дневника за продажби за периода, през който е издаден.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на правни и консултантски услуги, по които получател е Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)<br

.№ 92-00-1019 Дата, 27.04.2012 г.ЗДДС, чл. 21, ал. 1;ЗДДС, чл. 21, ал. 2;ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 1, буква „г”;ППЗДДС, чл. 109, ал. 3,

Данъчно третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на безвъзмездно прехвърляне на имущество в полза на държавата

.№ 26-Б-104Дата: 27.04.2011 год. ЗКПО, чл. 26, т. 7; ЗКПО, чл. 31; ДОПК, чл. 19; ДОПК, чл. 216. Относно: Данъчно третиране съгласно Закона за корпоративното

приложение на разпоредбата на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, с получател Община

Изх. № 24-38-107Дата: 18.12.2020 год.ЗДДС, чл.3, ал.5 ЗДДС, чл. 163а. ОТНОСНО: приложение на разпоредбата на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ЗДДС, чл.7.22, aл. 1,ЗДДС, чл.114, параграф 14

02_4889/22.12.2006г. ЗДДС – чл. 7,чл.22, ал.1,чл.114,§14В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вашето дружество закупува слънчоглед от български производител и го продава на клиент –

деклариран и платен на данък върху хазартната дейност във връзка с подадено искане за предсрочно прекратяване на лиценза по реда на чл.81, ал.2 от Закона за хазарта.

2_801/21.04.2010г.ЗКПО чл.219 ЗКПО чл.227-241Във Ваше писмено запитване изх.№………….., постъпило в ТД на НАП – ………. с вх.№ …………….., препратено и заведено по регистъра на Дирекция

имот придобит от дарение по време на брака и издаване на документ, който реално доказва, че същия не е семейна общност , Ви уведомявам следното:

5. Изх. № 20-00-967/03.07.2008гЗМДТ, чл. 11, ал.1; чл. 14 относно: имот придобит от дарение по време на брака и издаване на документ, койтореално доказва, че

bilgi