прилагане па чл. 21 от ЗДДС.

Изх. № 24-34-885/07
Дата: 04.08.2008 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 2.
ОТНОСНО: прилагане па чл. 21 от ЗДДС.
Във връзка с Ваши писмени запитвания, постъпили в Националната агенция за приходите и заведени с вх.№ 24-34-885 от 30. 11. 2007 г. и вх. № 24-34-885 от 26. 06. 2008 г., и на основание чл. 10. ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството извършва дейност по проекти, свързани с медицински научни изследвания. Налице е договор за извършване на услуги, между „…………….“ ЕООД и „………………“ АГ – регистрирано в Кантон ………. , Швейцария, по силата на който българското дружество извършва организирането на клинични изследвания, наблюдения и контрол над лицата осъществяващи такива изследвания, както и обобщаването на резултатите от такива изследвания и клинични тестове. Клиничните изследвания се извършват, чрез клинични изследователи -лекари от здравни заведения в България.
Въпросът, който задавате е: Налице ли е основание за задължителна регистрация по реда на ЗДДС?
Съгласно чл. 21. ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Изключение от това правило е регламентирано в чл. 21, ал. З от ЗДДС, като съгласно цитираната разпоредба, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект -мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице
едновременно следните условия:
1.получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено
лице,установено в държава членка, различна от държавата,къдетое установен
доставчикът;
2.доставяните услуги са с предмет посочен в чл. 21, ал. З, т. 2 от ЗДДС.
От изложеното в запитването става ясно. че Дружеството извършва услуги, свързани с провеждането на клинични изследвания от компетентни за това лица, като контролира качеството и изготвя доклади за резултатите от извършените клинични изследвания и тестове.
Предвид това, може да се направи извод, че извършваните услуги попадат в обхвата на чл. 21, ал. З, буква „г“ от ЗДДС – „обработка на данни или предоставяне на информация“, и доколкото получателят е лице, установено извън Общността, е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната. Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, поради което не участват при формиране на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2, необходим за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал.1 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице (български гражданин, живеещ в САЩ)

. 3_300/09.03.2021 г. ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 1, б. “а”;ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 3;ЗДДС, чл. 117, ал. 1, т. 1;ЗДДС, §

ЗДДФЛ – чл. 13, ал. 1, т. 1

Изх. №94-Г-118Дата: 01.04.2008 год. Относно: ЗДДФЛ – чл. 13, ал. 1, т. 1Във връзка с постъпило в ЦУ на НАП Ваше писмено запитване, заведено с

ЗМДТ, чл.61р, aл. 5,ДОПК, чл.209, aл. 2, т. 2

2_1242/27.09.2013 г.ЗМДТ – чл.61р, ал.5ДОПК – чл. 209, ал. 2, т. 2В запитването отправяте следния въпрос: Считат ли се за изпълнително основание по чл.209, ал.2,

рилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с предоставени от Общината средства за социално подпомагане

Изх. № 24-38-33Дата:13.06.2017 год. ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 15ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с

Какъв е данъчният режим на услугата по предоставяне на достъп до събитието, провеждано в Турция, когато получатели са ДЗЛ от ЕС и извън него?

2_1195-3/20.08.2012г.ЗДДС, чл.21,ал.4,т.3ЗДДС, чл.82, ал.2, т.3 Дружество e организатор на научна конференция. По време на събитието лектори от цял свят водят лекции на различни теми в

vega