Данъчно третиране на застрахователни суми по застраховки Живот, платими при настъпило застрахователно събитие смърт на застрахования.

Изх. № 39-00-4
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:Относно: Данъчно третиране на застрахователни суми по застраховки „Живот“, платими при настъпило застрахователно събитие „смърт на застрахования“.
Уважаеми господин
Във връзка с Ваше писмо постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. №== /26.03.2007 г., Ви уведомявам за следното:
При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Живот“ застрахователят е длъжен да изплати застрахователна сума, съгласно условията на застрахователния договор (чл. 238, ал. 1 от глава двадесет и първа на Кодекса за застраховането). Предвид разпоредбите на чл. 38, ал. 8 и 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), брутната сума на облагаемите доходи по застраховки „Живот“, съответстваща на частта от вноските/премиите, за които е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 19, подлежи на облагане с окончателен данък.
Видно от описаните в писмото Ви факти, по сключена застраховка „Живот“ е настъпило застрахователно събитие „смърт на застрахования“ и застрахователната сума е платима на ползващото се лице. Очевидно, в конкретния случай физическото лице -получател на застрахователната сума не е ползвало данъчното облекчение по чл. 19 от ЗДДФЛ, поради което на основание чл. 38, ал. 9 от закона, същата не се облага с окончателен данък.
//

Оценете статията

Вашият коментар