данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на поземлен имот

Изх. № 39-00-1
Дата: 12.03-2010 год.
ЗДДС, чл. 45;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на поземлен имот
С писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 39-00-1/16.02.2010г., е препратено по компетентност запитването на РПК “……….“ ……… гр. ……., в което е описана следната фактическа обстановка:
Кооперацията – регистрирано по ЗДДС лице, е собственик на недвижими имоти, находящи се в гр. ………… Възнамерява да прехвърли собствеността върху горепосочените имоти, които са със статут – поземлен имот.
В тази връзка въпросът е:
Какво е данъчното третиране по ЗДДС на доставката на тези недвижими имо-
ти?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
1. Доставката и нейният характер
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. Ал. 7 на същия законов текст предвижда възможността доставчикът да избере доставката да бъде облагаема.
На основание чл. 45, ал. 5, т. 1, във връзка с ал. 1 от ЗДДС, прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот е облагаема доставка.
В зависимост от обстоятелството, дали поземленият имот е урегулиран или не, както и от обстоятелството дали доставчикът е упражнил правото си на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, доставката е облагаема или освободена.
2. Данъчна основа
Данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС – на базата на всичко, получено или дължимо на доставчика, от получателя или от друго лице определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер. Данъчната основа се увеличава с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката /чл. 26, ал. 3, т.1 от закона/ Данъчната основа следва до бъде определена при съобразяване с нормата на чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, съгласно който данъчната основанадоставката неможе да епо-нискаотданъчната
основа при придобиването на стоката или от себестойността й при доставка на земя, която е урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови.
3. Корекция на ползван данъчен кредит
В случаите, при които доставчикът на поземлен имот, който не е УПИ, извърши като освободена доставка продажбата на земя, която е закупил /по силата на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС/ по облагаема доставка и за която е приспаднал данъчен кредит, следва да извърши корекция на ползвания данъчен кредит на основание и по реда на чл. 79, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДС, като начислява данъка с протокол по чл. 66 от ППЗДДС.
4. Размер на данъка
Съгласно чл. 67 от закона размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка. Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена. Когато съгласно закона данъкът се приема за включен в обявената или договорената цена, размерът на данъка се определя по формулата на чл. 53, ал. 2 от ППЗДДС.
5. Документиране
По силата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС за доставката кооперацията следва да издаде фактура, съдържаща реквизитите по чл. 114 от закона.
Следователно, предвид изложеното, кооперацията, която възнамерява да прехвърли правото на собственост на горепосочените имоти, ако имотът е УПИ, ще бъде доставчик по облагаема доставка и предвид обстоятелството, че е регистрирано по ЗДДС лице, ще следва да
начислиданък,католице-платецнаданъкакъмбюджета,наоснование чл. 82, ал. 1 от
ЗДДС.
Доколкотонеразполагамескатегоричниданниотносно статута на поземлените имоти,изразенотостановищеепринципнои данъчнототретиранеследва да се съобрази със статутанаимотакъммомента надоставкатаисдействащата към този момент нормативна уредба.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *