данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, извършвани по електронен път

Изх. № М-24-36-6
Дата: 13.01.2015 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 14
Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, извършвани по електронен път
Внае постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № М-24-36-61 от 09.12.2014 г., в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗДДС и следната фактическа обстановка:
Дружество отдава под наем физически и виртуални сървъри. Физически сървър е компютър, разположен в технически център на фирмата, намиращ се в България. Виртуален сървър е част от физически сървър. Един физически сървър се разделя на няколко виртуални сървъри, с цел клиентите да могат да наемат само част от ресурсите на физическите сървъри. Достъпа до услугите се осъществява чрез интернет. Информацията, поставена в сървърите, физически и/или виртуални, не е уеб базирана, а се намира на физическите сървъри, разположени в технически център на фирмата.
При така изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Във връзка с предстоящи промени в ЗДДС и въвеждане на регистрация за специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, попадат ли в обхвата на услугите, извършени по електронен път, отдаването под наем на физически и виртуални сървъри?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относиматанормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:
В запитването е посочено, че дружеството ще отдава под наем физически и виртуални сървъри. Нает сървър е хостинг услуга, при която на потребителя се предоставя пълен достъп до физически сървър, над който той има пълен контрол и може да разполага различни уеб портали и сайтове, уеб базирани системи и други уеб приложения. Приложенията ползват целия хардуерен ресурс на сървъра. Услугата елиминира закупуването на собствени физически сървъри и мрежово оборудване, както и наем на виртуални сървъри (VPS). Тя премахва нуждата от изграждане и поддръжка на собствен център за данни или наем на пространство (колокация) в чужд.
Виртуалният сървър под наем (IaaS, Infrastructure as a Service) – това е услуга по наемане на сървър, на който може да се инсталира софтуер или да се ползва и софтуер под наем (SaaS, Software as a Service). Услугите се ползват през Интернет или през виртуална частна мрежа (VPN).
Със ЗИД на ЗДДС в сила от 01.01.2015 г. е дадена дефиниция на понятието „Услуги, извършени по електронен път“ в § 1, т. 14 на Допълнителните разпоредби, съгласно която „Услуги, извършени по електронен път“ са услугите, предвидени в Приложение II на Директива 2006/112/ ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ, L 77/1 от 23 март 2011 г.), както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.
Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.
Съгласно чл. 7, пар. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност понятието “услуги, предоставяни по електронен път“ съгласно Директива 2006/112/ЕО включва услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано – предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор, и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии.
В този смисъл, когато доставките на услуги по отдаване под наем на физически и виртуални сървъри се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано, при минимална намеса на човешки фактор, и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии, считам че същите са услуги, предоставяни по електронен път.
В случаите, когато данъчно задължено лице извършва доставки на услуги по отдаване под наем на физически и виртуални сървъри, които попадат в обхвата на услугите, предоставени по електронен път, и получатели по същите са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на България, доставката е с място на изпълнение на територията на България.
Следва да имате предвид, че в случаите, при които данъчно задълженото лице, освен доставки на услуги по отдаване под наем на физически и виртуални сървъри предоставя и допълнителни услуги – осигуряване възможност за цялостна поддръжка и управление на сървърите, в това число инсталация, конфигурация и наблюдение на системите, диагностициране и отстраняване на проблеми, професионална поддръжка на сървърите, оказване на техническа помощ и други, чрез намеса на човешки фактор, услугите по отдаване под наем на физически и виртуални сървъри не попадат в обхвата на услуги, предоставяни по електронен път.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на авансово плащане при дерегистрация по този закон

Изх. № 24-35-17Дата:04.07.2017 год. ЗДДС, чл. 111, ал. 1 ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на авансово плащане при дерегистрация

Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените пр

1000 София, бул.Дондуков 52 Телефон: (+359 2) 9859 3001 Факс: (+359 2) 987 08 27 Изх. № 24-00-3Дата: 22.01.2009 год.УКАЗАНИЕОтносно:Измененията и допълненията за 2009 година

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на консултантски услуги от лице, упражняващо медицинска професия и тълкувателно становище на чл. 39, т. 8 от същия закон

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на консултантски услуги от лице, упражняващо медицинска професия и тълкувателно становище на

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5

2_1543/15.09.2010г.ЗЗО – чл.40, ал.1, т.5От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че имате служителка назначена при Вас на втори трудов договор, която през

lifta hakkında