Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) при извършването на услуги в Център по източна медицина

Изх. № М-24-36-60
Дата: 12.08.2015 год.
ЗДДС, чл. 39, т. 1;
ЗКПО, чл. 248;
ЗКПО, чл. 251, ал. 1.
Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) при извършването на услуги в Център по източна медицина
Във Ваше писмо, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………….. г. е изложена следната фактическа обстановка:
Медицински университет …………… е държавно висше училище по смисъла на чл. 6 и чл. 13, ал. 1 от Закона за висшето образование. С решение на Академичния съвет е създаден „Център по източна медицина” в структурата на факултет „Медицина”. Дейността на центъра е регламентирана в глава шеста „Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве“ от Закона за здравето и Наредба № 7 от 01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. От Регионална здравна инспекция – ……. са издадени удостоверения за регистрация на лицата, които ще упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие на индивидуалното здраве. В процеса на обучение на студентите ще се извършват следните услуги: преглед от лекар, придобил допълнителна квалификация по източна медицина, акупунктура, хомеопатия – преглед, психотерапевтичен сеанс, психотерапевтично консултиране, масаж и акупресура, скенартерапия, мокса.
С писмо от 23.06.2015 г. е представена допълнителна информация, съгласно която предоставяните услуги в „Център по източна медицина” се извършват от д-р ………… – главен асистент в катедра „Физиология и патофизиология” и проф. д-р ……………, д.м.н. – директор на Медицински колеж към Медицински университет – ……, които са вписани в Регистъра на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на Регионалната здравна инспекция – ……… В центъра ще бъде провеждано практическо обучение на студенти по свободно избираема дисциплина „Източна медицина – Чжен Цзю-терапия”, съобразно учебните планове на специалност „Медицина”.
Посочено е, че услугите в „Център по източна медицина” се предоставят възмездно, а цените са определени с решение на Академичния съвет и включват преки, непреки разходи за извършване на услугите и възнаграждение на екипа, участващ в изпълнението им.
В тази връзка въпросите Ви са:
1. Следва ли посочените услуги да се считат за доставки, свързани със здравеопазване по смисъла на чл. 39 от ЗДДС и на това основание да не се начислява данък върху добавената стойност?
2. Следва ли на основание чл. 251 от ЗКПО да се преотстъпва 50 на сто данъка върху приходите?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По отношение на прилагането на ЗДДС:
Съгласно разпоредбата на чл. 39, т. 1 от ЗДДС освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Видно от цитираната разпоредба, за да се третира дадена доставка като освободена, е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
– лицата, които осъществяват доставките да са здравни заведения и детски ясли по смисъла на Закона за здравето (ЗЗ) или лечебни заведения по смисъла Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и
– доставяните услуги да са здравни (медицински), както и пряко свързаните с тях услуги.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЛЗ лечебни заведения са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от слeдните дейности:
1.диагностика, лечение и рехабилитация на болни;
2.наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;
3.наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;
4.профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
5.мерки за укрепване и опазване на здравето;
6.трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Съгласно чл. 2а, ал. 1 от ЗЛЗ в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища може да се извършва лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност. Съгласно ал. 2 на цитираната разпоредба дейността по ал. 1 се извършва в съответствие с учебните планове и програми.
По силата на разпоредбите на ЗЛЗ само лечебната дейност по чл. 2а от ЗЛЗ, извършвана в съответствие с учебните планове и програми от медицинските факултети на висшите медицински училища, се счита за лечебно заведение.
Следва да се определи дали извършените доставки на горепосочените услуги (преглед от лекар, придобил допълнителна квалификация по източна медицина, акупунктура, хомеопатия – преглед, психотерапевтичен сеанс, психотерапевтично консултиране, масаж и акупресура, скенартерапия, мокса) попадат в обхвата на освобождаването, предвидено с разпоредбата на чл. 39, т. 1 от ЗДДС. В тази връзка следва да се съобрази, че формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност, подлежат на стриктно тълкуване. Това е така, защото тези случаи са изключение от общия принцип, според който всяка доставка на стоки или услуги, извършена възмездно от данъчно задължено лице, се облага с данък върху добавената стойност. Въпреки това правилото за стриктно тълкуване не означава, че формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване, трябва да бъдат тълкувани по начин, който би лишил предвидените освобождавания от тяхното действие.
Съгласно последователната практика на Съда на ЕС понятията “здравни (медицински) услуги” и “извършването на здравни (медицински) услуги” обхващат услугите с цел диагностициране, терапия и, доколкото е възможно, успешно лечение на заболявания или разстройства на здравето (вж. Решение по дело Dornier, C-45/01, точка 48, Решение по дело L.u.P. С-106/05, точка 27, както и Решение по дело С-86/09, точка 37).
В § 1, т. 1 от Наредба № 7 от 01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, е дадена легална дефиниция на „неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве”. Това са методите, чието изучаване не е включено в учебните програми на висшите медицински училища. Тези методи не трябва да предизвикват влошаване на здравословното състояние на гражданите и се прилагат единствено с цел постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
Лицата, които практикуват неконвенционални методи следва да се регистрират в регионалната здравна инспекция в областта, където практикуват като подават заявление по образец (чл. 170, ал. 1 от ЗЗ и чл. 8а, ал. 1 от Наредба № 7/01.03.2005 г.).
Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 169 от ЗЗ, както и на чл. 7 от Наредба № 7/01.03.2005 г., съгласно които се забраняват всички форми на реклама на неконвенционалните методи, включително свързването им с дейности по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.
С оглед на гореизложеното, тъй като извършваните от „Център по източна медицина” услуги не са включени в учебните програми на висшите медицински училища и не следва да бъдат свързвани с профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация, то считам, че същите не могат да се определят като „здравни/медицински” услуги, оказвани от лечебно заведение, по смисъла на чл. 39, т. 1 от ЗДДС и подлежат на облагане на основание чл. 12, ал. 1 от същия закон. Съгласно разпоредбата на чл. 12,
ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
По отношение на прилагането на ЗКПО:
Съгласно чл. 251, ал. 1 от ЗКПО на научно-изследователските бюджетни предприятия, държавните висши училища, държавните и общинските училища от системата на народната просвета се преотстъпва 50% от данъка върху приходите за стопанската им дейност, която е пряко свързана със или е помощна за осъществяване на основната им дейност.
Услугите, предоставяни от „Център по източна медицина”, притежават характеристиките на стопанска дейност, защото могат да се определят като сделки по чл. 1 от Търговския закон. Приходите от тези услуги подлежат на облагане с данък върху приходите по реда на чл. 248 от ЗКПО, но преотстъпване на данък е допустимо само ако извършваните от „Център по източна медицина” услуги са пряко свързани със или са помощни за учебната дейност на държавното висше училище.
Видно от информацията, предоставена в запитването, услугите се заплащат от клиентите, предоставят се от съответните квалифицирани лица, които получават възнаграждение за извършването им.
Според цитираното по-горе определение, дадено в § 1, т. 1 от Наредба № 7/ 01.03.2005 г., изучаването на неконвенционалните методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве не е включено в учебните програми на висшите медицински училища.
При условие че предоставяните услуги не биха могли да се осъществяват в процеса на обучение по утвърдената учебна програма на държавното висше училище, тази дейност не може да се разглежда като пряко свързана с основната дейност на висшето училище, както и като подпомагаща придобиването на знания и практически умения на студентите във връзка с обучението им по тази утвърдена учебна програма. С оглед на това считам, че не са налице предпоставки за преотстъпване на данък върху приходите по реда на чл. 251 от ЗКПО.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Удостоверяване на осигурителни периоди на лице по чл. 33, ал.2 от Закона за здравното осигуряване, с оглед ползването на здравноосигурителни права в Република България

Изх. № ………………..До Дата……………………………………………………………………………….Относно:Удостоверяване на осигурителни периоди на лице по чл. 33, ал.2 от Закона за здравното осигуряване, с оглед ползването на здравноосигурителни права в

Данъчно третиране на предоставени карти за спортна дейност, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Изх. №20-00-86/20.03.2019 г. ЗКПО – §1, т. 34 от ДР;ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2;ЗКПО – чл. 205;ЗДДФЛ – чл. 24, ал. 2,

Становище на НАП с Изх. №94-00-65/ 28.08 2018 г.

Изх. №94-00-65/ 28.08 2018 г. ЗДДС – чл.74 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №94-00-65/16.08.2018 г. във

Социално и здравно осигуряване на гръцки гражданин, който полага труд като пилот по трудов договор в Гърция и като самоосигуряващо се лице в България

ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на гръцки гражданин, който полага труд като пилот по трудов договор в Гърция и като самоосигуряващо се лице в България

india