данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на начисляване на данък за налични активи във връзка с дерегистрация

Изх. № 24-30-47
Дата: 25.02.2013 год.
ЗДДС, чл. 111;
ЗДДС, чл. 117;
ЗДДС, чл. 163а, ал. 2.
Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на начисляване на данък за налични активи във връзка с дерегистрация
В ………….писмено запитване № ………….. г. на ТД на НАП ………, изпратен от Дирекция ОДОП ………… и постъпил в ЦУ на НАП с вх. № …………..г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество с предмет на дейност покупко-продажба на черни и цветни метали е дерегистрирано през 2012 г. по ЗДДС. При извършена проверка от орган по приходите е установено, че при определяне на резултата за последния данъчен период по смисъла на ЗДДС лицето не е начислило данък за налични към датата на дерегистрацията стоки (метален скрап/черни и цветни метали). Установено е, че за получените доставки на стоки (метален скрап) дружеството е упражнило право на приспадане на данъчен кредит за начисления от него, на основание чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС, данък с протоколи по
чл. 117 от същия закон.
Въпросът Ви е:
Следва ли дружеството да начисли данък върху добавената стойност за наличните стоки (метален скрап) към датата на дерегистрацията, за които при покупката е начислило данък върху добавената стойност с протоколи по чл. 117 от ЗДДС и е упражнило право на приспадане на данъчен кредит?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На основание чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС данъкът за доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 към същия закон, е изискуем от получателя-регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Доколкото в случая, изложен в запитването стоката е метален скрап и попада в посочените в приложение № 2 стоки, при извършване на доставки на тези стоки, данъкът за тях се начислява по реда на чл. 163а от ЗДДС. В случаите на дерегистрация по ЗДДС, обаче е приложима разпоредбата на чл. 111 от същия закон. Съгласно ал. 1 на чл. 111 от ЗДДС, към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са:
1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или
2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1.
В ал. 2 на същата разпоредба са посочени хипотези, при които не възниква задължение за лицето за начисляване на данък за наличните стоки и/или услуги при дерегистрация на същото, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит.
Предвид това и доколкото в случая, изложен в запитването не е налице някоя от посочените в ал. 2 на чл. 111 от ЗДДС хипотези, считам че към датата на дерегистрацията за лицето възниква задължение за начисляване на данък за наличните стоки (метален скрап), за които същото е ползвало изцяло или частично данъчен кредит.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »