данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за смяна на предназначението на земеделски земи в индустриални такива за целите на разработване на кариера за

Изх. №26-У-29
Дата:15.10.2013 год.
ЗКПО, чл. 50;
ЗКПО, чл. 55.
Относно: данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за смяна на предназначението на земеделски земи в индустриални такива за целите на разработване на кариера за добив на мергелна глина, в изпълнение на концесионен договор
Внае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 26-У-29/17.06.2013 г. От изложената фактическа обстановка в запитването става ясно, че предприятие „….“ АДима сключен договор за концесия със срок 35 години, считано от 1997 г. Съгласно условията на договора, за целите на своята дейност предприятиетоима право да добива времево ограничен ресурс – мергелна глина и да развива и разширява съществуващата кариера за пясък, чакъл и глина за строителна керамика. В тази връзка „….“ АД е закупило земеделски земи в рамките на концесионните граници и в близост до съществуващата и експлоатирана в момента кариера. За да бъде възможно експлоатирането на земите за добив на природни ресурси, закупените земи трябва да имат статут на индустриални такива. За тази цел предприятието по законоустановения ред е променило предназначението на земята и е заплатило такса в размер на 596 хил. лв. Процедурата е завършена за 172 дка земя.
В съответствие с разпоредбите на Международен счетоводен стандарт 16 – Имоти, машини и съоръжения (МСС 16), дружеството отчита като амортизируем актив стойността на разходите за смяна на предназначението на земята в концесионната площ и допълнителните разходи, извършени за подготовка на кариерата за експлоатация, а също така и изградените временни съоръжения. Вашето разбиране е, че този подход е в съответствие и с разпоредбите на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), в частност, Счетодводен стандарт № 16 – Дълготрайни материални активи (СС № 16) и Счетоводен стандарт № 4 – Отчитане на амортизациите (СС № 4). Кариерата е с ограничен срок на полезен живот – до изчерпване на залежите в кариерата или до изтичане на концесионния договор. За счетоводни цели предприятието е възприело амортизационен срок до изтичане на концесионния договор.
По същество поставените въпроси са следните:
Може ли да се формира данъчен амортизируем актив „кариера” с включени в стойността му разходи за смяна на предназначението на земята и допълнителните разходи за подготовка на кариерата за експлоатация, като за целите на определяне на годишната амортизационна норма актива да се заведе в данъчния амортизационен план (ДАП) в категория VІ и срока на амортизиране на така заведения актив да е срока на концесионния договор, съгласно разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 6 от ЗКПО?
Предвид обстоятелството, че по отношение на определянето на даден актив като данъчен амортизируем актив, ЗКПО следва разпоредбите на счетоводното законодателство (НСФОМСП), копие от Вашето запитване е изпратено до Дирекция “Данъчна политика“ при , която на основание чл. 33, т. 4 от Устройствения правилник нае оторизирана да изготвя становища по прилагане на счетоводното законодателство.
С писмо Изх. № 26-00-880/10.09.2013 г., Дирекция „Данъчна политика” при МФ изразява следното становище, което се споделя от :
От предоставените в писмото данни не става ясно актив „кариера“ какво включва, както и дали е признат за счетоводни цели или се изгражда в момента. Не става ясна счетоводната политика на предприятието по отношение на дълготрайните материални активи (в т.ч. кариера), които се състоят от разграничими съставни части, отговарящи поотделно на критериите за дълготраен материален актив. В тази връзка не става ясно разходите по смяна на предназначението на земеделски земи в индустриални дали ще бъдат третирани като последващи разходи към актив „кариера“, последващи разходи към актив „земя“, отделен актив или по друг начин. С оглед на това изразеното по-долу становище има принципен характер:
Съгласно разпоредбите на чл. 50 от ЗКПО данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:
1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
2. седемстотин лева.
В тази връзка е необходимо да се определи дали актива „кариера” отговаря на изискванията на определението за дълготраен материален актив по реда на СС № 16 – Дълготрайни материални активи и дали е амортизируем дълготраен материален актив по смисъла на СС № 4 – Отчитане на амортизации.
Легална дефиниция на понятието „кариера” е дадена в Закона за природните богатства. Съгласно §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на закона, „кариера” е съвкупност от минни изработки за открит добив и съоръжения за преработка на подземни богатства.
Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи. Съгласно разпоредбите на т. 4.1. от СС № 16 преки са разходите, които са необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му.
Начините на отчитане на счетоводните амортизации са регламентирани в СС № 4. Определението за „амортизируем актив” е дадено в т. 2 от стандарта.
Предвид това, че данъчното законодателство по отношение на амортизируемите активи следва счетоводното (НСФОМСП), то за данъчни цели, доколкото са налице условията за счетоводно признаване в патримониома на предприятието на амортизируем данъчен дълготраен материален актив „кариера“, признат и оценен по начина посочен в запитването, то същият следва да бъде заведен в данъчния амортизационен план и да бъде амортизиран, като при определяне на данъчния финансов резултат се признават годишните данъчни амортизации съгласно чл. 55 от ЗКПО. В случай, че тези условия са изпълнени и предвид наличието на договор за концесия и ограниченост на очакваната полезност за предприятието, то по наше мнение би следвало да се приложи амортизационна норма за шеста категория активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС при изплащане на възнаграждение в натура на лице управител назначено по договор за управление и контрол

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС при изплащане на възнаграждение в натура на лице управител назначено по договор за управление и контрол

данъчно третиране по отменения Закон за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/ и по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на доходи от възнаграждение за положен извънр

1_182/16.11.2009 гКСО, чл.6, ал.3ЗЗО, чл.40, ал.1,т.1 ЗДДФЛ, чл.13, ал.1, т.10относно: данъчно третиране по отменения Закон за облагане доходите на физическите лица/ЗОДФЛ/ и по Закона за

Данъчно третиране на доставки по чл. 41 от ЗДДС.

Относно: Данъчно третиране на доставки по чл. 41 от ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Професионална гимназия по дървообработване и строителство провежда курсове

ЗДДС, чл.21, aл. 2, т. 1, буква б

5_53-00- 135 / 26. 08.2008ЗДДС,чл.21,ал.2,т.1,б”б” Описана фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Извършваизпълнение на инженерни услуги по проект- предоставя услуги по разработването на идеен

запитване с вх. № М-26-К-177/01.03.2021 г. на Националната агенция за приходите (НАП) относно комуникационното оборудване при онлайн залагания по Закона за хазарта (ЗХ)

Изх. № М-26-К-177Дата: 22.03.2021 год. ЗХ, чл. 17, ал. 1, т. 7 ОТНОСНО: запитване с вх. № М-26-К-177/01.03.2021 г. на Националната агенция за приходите (НАП)

ЗДДФЛ, чл.30,КСО, чл.6, aл. 8

2_1027/15.04.2009г.ЗДДФЛ – чл.30КСО – чл.6, ал.8В запитването си описвате следната фактическа обстановка: През 2008г. Вие сте правили авансови осигурителни вноски като съдружник в ООД. През