данъчното третиране на услугите по договор за посредничество при осъществяване на търгово предложение във връзка с нормата на чл. 46, ал. 1, т. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С

Изх. №26-Ф-23
Дата: 21.04.2009 год.
ДОПК, чл. 17, ал. 1, т. 8;
ДОПК, чл. 17, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 85;
ДОПК, чл. 129, ал. 7, във връзка с чл. 144, ал. 1.
Вна НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № 26-Ф-23 от 09.04.2009 г. и свързано с искане за изразяване на становище относно данъчното третиране на услугите по договор за посредничество при осъществяване на търгово предложение във връзка с нормата на чл. 46, ал. 1, т. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С оглед на това, Ви уведомявам за следното:
От изложеното в запитването е видно, че след направено искане за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на Вашият клиент е издаден Акт за прихващане или възстановяване, т.е. налице е образувано производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 8 от ДОПК за задължените лица е предвидено право да обжалват всички актове и действия на органите по приходите, с които се засягат техни права и законни интереси. В тази връзка считам, че е извън компетенциите на ЦУ на НАП да изразява становище, свързано с образуваното спрямо Вашият клиент производство, тъй като на основание чл. 129, ал. 7 във връзка с чл. 144, ал. 1 от ДОПК актовете за прихващане или възстановяване могат да се обжалват по реда за обжалване на ревизионните актове по предвидения в кодекса ред.
Независимо от горното, бих искал да Ви уведомя, че на основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ДОПК задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс. В тази връзка и доколкото отправеното от Вас
запитване касае правата и задълженията на друг данъчен субект важно е да имате предвид, че при последваща кореспонденция с НАП титуляра на правата и задълженията, с които е свързано запитването, на основание чл. 85 от същия кодекс е задължен да посочва идентификацията си (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и БУЛСТАТ/ЕИК, определен от Агенцията по вписванията; адрес по чл. 8 от ДОПК и адрес за кореспонденция).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/