данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски дружества на личен труд от физическо лице

.№ 94-П-314
Дата 28.11.2014 год.
ЗДДС, чл. 3, ал. 1;
ЗДДС, чл. 3, ал. 3, т. 1;
ЗДДС, чл. 3, ал. 3, т. 2;
ЗДДС, чл. 8;
ТЗ, чл. 26, ал. 1.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски дружества на личен труд от физическо лице
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………………. г., е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице, което е регистрирано по ЗДДС, е подписало трудов договор на основание чл. 111, във връзка с чл. 67, ал. 1, чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда. В запитването е посочено, че физическото лице е подписало договор с дружество с ограничена отговорност, установено в страната, в което не притежава дялове, не е съдружник, управител или друго представляващо лице и не е вписан в Търговския регистър като представляващ това дружество. Същото лице е сключило идентичен договор с акционерно дружество, установено в страната, в което не е акционер и не е вписан като член на управителен или надзорен съвет или като представляващ това дружество по партидата му в Търговския регистър. По силата на тези договори, в качеството му на търговски пълномощник, физическото лице е приело срещу възнаграждение да извършва всички действия, свързани с търговската дейност на съответното дружество по смисъла на чл. 26 и сл. от Търговския закон. Физическото лице е подписало договор за управление с акционерно дружество, регистрирано и установено на територията на страната, в качеството му на член на Съвета на директорите, като е вписан по партидата на дружеството в Търговския регистър като такъв.
Към запитването са приложени копия на договорите със заличени обстоятелства по отношение възложителя и възнагражденията.
В тази връзка въпросът Ви е дали извършваната от Вас дейност в изпълнение на горепосочените договори е независима икономическа дейност и следва ли да се начислява данък върху добавената стойност за същата?
Предвид така изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. В ал. 2 на същия законов текст е посочено, че независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, извън обхвата на независимата икономическа дейност е дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудовото. В тази връзка, тъй като дейността в изпълнение на горепосочения трудов договор има белезите на трудово правоотношение – условия на труд, възнаграждение и отговорност, същата не е независима икономическа дейност и е извън обхвата на ЗДДС.
По силата на изричната разпоредба на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗДДС дейността, уредена в закон и свързана с управление и контрол по полагане срещу възнаграждение в търговски дружества на личен труд от физически лица не е независима икономическа дейност. Извършваната от физическото лице дейност в качеството му на член на Съвета на директорите в изпълнение на договор безспорно е дейност, свързана с управление и контрол. В този смисъл, предвид разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, същата не е независима икономическа дейност и е извън обхвата на ЗДДС.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от Търговския закон търговският пълномощник е лице, упълномощено от търговец да извършва посочените в пълномощното действия срещу възнаграждение. При липса на други указания пълномощникът се смята упълномощен да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на търговеца. Тази дейност търговският пълномощник извършва от името и за сметка на доверителя в рамките на упълномощителната сделка. Обемът на правомощията и представителната власт на търговския пълномощник е по-тясна от тази на търговския управител и обхваща само обикновената дейност на търговеца, докато лицата, оправомощени с управителни функции извършват действия, касаещи търговските дела на търговеца, включително вземане на решения по търговски политики, относно оптимизиране на търговското предприятие, кадрова политика и др. Правомощията на търговския пълномощник са съсредоточени изключително в сферата на предмета на дейност на търговеца, където той може да го представлява, като изпълнява търговската политика и целите, очертани от управителните органи на търговеца. Търговският пълномощник не може да представлява търговеца в съдебни дела и в правоотношенията му извън обикновената търговска дейност. Видно от тях, физическото лице следва да извършва дейност в рамките на определена бизнес-задача като е длъжно да осигури приходи от дейността, инвестиции, печалба и други, по разработена от него бизнес-програма, която е одобрена от доверителя. Предвид характера на тази дейност, считам че същата не може да бъде определена като дейност, свързана с управление или контрол, съответно разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗДДС е неприложима.
Доколкото в договора, с който на физическото лице е възложена дейността в качеството му на търговски пълномощник трите кумулативни елемента – условия на труд, възнаграждение и отговорност не са уредени по начина, който е типичен за трудовите правоотношения и тъй като дейността се изразява в извършване на определена престация, която е оценима в пари и няма за предмет прехвърлянето на собственост или друго вещно право върху вещи, то същата представлява дейност по предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 2, изречение първо във връзка с чл. 8 от ЗДДС. Възложената дейност се характеризира с липса на отношения на субординация с други лица като лицето само преценява как ще я организира в рамките на законовите изисквания и носи отговорност, без значение от целите и резултатите от тази дейност. Тези белези на дейността определят същата като независима. Следователно дейността на физическото лице в качеството му на търговски пълномощник отговаря както на критериите за независимост, така и на критериите за извършване на икономическа дейност, съгласно чл. 3, ал. 2, изречение първо от ЗДДС, т.е. същата е независима икономическа дейност. Тъй като не попада в изрично посочените като освободени доставки по Глава четвърта “Освободени доставки” от ЗДДС, доставката на услуга е облагаема доставка и за същата възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ТЕМЕНУЖКА ЯНКОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »