данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейност, свързана с кораборемонт и корабостроене

Изх. № 26-К-67
Дата: 08.11.2010 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС, чл. 31, т. 3;
ЗДДС, чл. 31, т. 7.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейност, свързана с кораборемонт и корабостроене
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-К-67/12.03.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:
Основна дейност на заводите на дружествата – членове на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт е:
-корабостроене – строеж на търговски кораби с предназначение за превоз на пътници и товари в открито море и
-кораборемонт – докови и класови ремонти на търговски кораби, предназначени за превоз на пътници и товари в открито море, наблюдавани от международни класификационни организации.
В тази връзка е и въпросът Ви относно прилагането на разпоредбата на чл. 31, т.3 и т.7 от ЗДДС във връзка с промяната на чл. 21 от същия закон за доставките, свързани с корабостроителната и крораборемонтната дейност на заводите Ви.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
І. Доставки на услуги, свързани с кораборемонтна дейност
Мястото на изпълнение на доставките на услуги, свързани с кораборемонтната дейност на заводите Ви се определя по общите правила на закона и зависи от статута, качеството и местоположението на получателя (клиента) Ви.
1.1. Когато получател е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, мястото на изпълнение на услугата е на територията на страната предвид чл.21, ал.2 от ЗДДС, като съгласно чл.54, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) данъка е изискуем от доставчика по доставката.
Съгласно чл.31, т.3 от ЗДДС, облагаема с нулева ставка на данъка е доставката на услуги по поддръжката, ремонта, модификацията, трансформация, сглобяване, оборудване, съоръжаване на плавателни съдове с изключение на плавателни съдове,
използвани за спасяване на човешки живот и имущество на море, както и на плавателни съдове, използвани за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
Предвид което в случаите, когато предмет на доставките на услуги, извършвани от заводите Ви, е някоя от така посочените в тази разпоредба услуги, то тези доставки са облагаеми с нулева ставка.
За доказване на такава доставка доставчикът следва да разполага с договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство и с фактура за доставката (чл.27, ал.2 от ППЗДДС).
Подчертаваме, че нулева ставка на данъка не се прилага за доставки на услуги по поддръжка, ремонт и модификация, трансформация, сглобяване, оборудване, съоръжаването на плавателни съдове, използвани за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
1.2.Когато получател е данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка, мястото на изпълнение на услугата е там, където е установен получателят по доставката, предвид разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В този случай доставката е с място на изпълнение извън територията на страната (в другата държава членка) и във фактурата, издадена по чл.113 от ЗДДС не се посочва данък, като основанието за това е “чл.21, ал.2 от ЗДДС“. Доставчикът следва да подаде освен справка – декларация и VIES -декларация за съответния данъчен период.
1.3.Когато получател е данъчно задължено лице, установено на територията на трета страна, мястото на изпълнение на услугата отново е там, където е установен получателят по доставката, съгласно нормата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. Във фактурата, издадена по чл.113 от ЗДДС, не се посочва данък, като основанието за това е “чл.21, ал.2 от ЗДДС“, но в този случай не следва да се подава VIES – декларация.
Следва да се има предвид, че в случаите по т. 1.2 и 1.3, за целите на правото на приспадане на данъчен кредит, тази доставка съгласно чл.69, ал.2, т.1 от ЗДДС е приравнена на облагаема.
Предвид разпоредбата на чл.38а от ППЗДДС, тъй като в случаите на т.1.2 и т.1.3 за тези доставки на услуги, свързани с кораборемонтна дейност, би била приложима нулевата ставка по реда на глава четвърта от правилника, ако същата беше с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага с относимите към доставките документи, посочени в т. 1.1 от настоящето становище.
В случаите по т.1.2 и 1.3 следва да се има предвид, че когато получателят -данъчно задължено лице по посочените по-горе услуги ще използва същите изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си, мястото на изпълнение е където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност (чл.21, ал.З от ЗДДС).
В тези случаи задължение на доставчика е да се увери, че услугите са предназначени за икономическата дейност на клиента му. За да бъде определено дали получателите използват плавателните съдове за независимата си икономическа дейност или за спортни или развлекателни цели или за лични нужди, може да се съди както и от вида на оказваната от доставчиците услуга, така и от вида на самия плавателен съд, съответно от неговото оборудване и съоръжение. Когато естеството на услугите, съответно вида, оборудването или съоръжението на плавателния съд е такова, че предизвиква съмнения по отношение на това дали те са за ползване за целите на стопанската дейност или не, доставчикът може да поискано от получателя декларация за предназначението на придобитата услуга. Това не е задължително съгласно изискванията на закона, но е препоръчително с оглед интереса на доставчиците, доколкото в случай, че плавателният съд се окаже предназначен за спортни или развлекателни цели или за лични нужди, данъчното третиране на доставката би се променило. В тези случаи доставчикът би бил лице – платец на данъка, на основание чл. 82, ал.1 от ЗДДС и данъчната ставка би била 20 % на данъка на основание чл. 66 от ЗДДС.
Също така следва да се има предвид, че в горепосочените случаи по т.1.1, т.1.2 и т.1.3, ако тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя (чл.21, ал.2, изр. второ и трето от ЗДДС).
1.4. Когато получател по услугата е данъчно незадължено българско или чуждестранно физическо или юридическо лице (независимо от това дали чуждестранното физическо или юридическо лице е от държава членка или от трета страна), мястото на изпълнение на доставката е там, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност съгласно чл.21, ал.1 от ЗДДС. Данъкът е изискуем от доставчика, т.е. дружеството, извършващо доставката на услуги, свързани с кораборемонтните дейности следва да начисли данъка За тази доставка е приложима нормата на чл.31, т.3 от ЗДДС /с нулева ставка/, както е изложено в т.1.1 на настоящето становище.
Ако физическото чуждестранно лице е данъчно задължено лице за целите на ДДС, по смисъла на законодателството на страната, в която е установено и същото е получило услугите за извършваната от него независима икономическа дейност се прилагат разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съответно изложеното в т.1.1, т.1.2 и т.1.3 от становището.
II. Доставки, свързани с корабостроителна дейност
По отношение на доставките, свързани с корабостроителната дейност на заводите Ви данъчното третиране на същите ще е в зависимост от конкретните договорни отношения между контрагентите относно вида на извършената доставка -доставка на услуга, свързана с корабостроителна дейност или доставка на стока -плавателен съд.
1. Данъчното третиране по отношение на доставката на услуги, свързани с
корабостроителна дейност е като изложеното в т.1 от настоящето становище в
зависимост от статута, качеството и местоположението на получателя.
Следва до се има предвид, че за прилагането на нулева ставка на данъка за доставка на услуги по строителството на кораб с място на изпълнение на територията на страната, както и когато мястото на изпълнение е извън територията на страната, но за доставката би била приложима нулевата ставка, ако същата беше с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага с договор за строителството на кораба и фактура за доставката.
2. Данъчното третиране на доставката на плавателни съдове, включително
и кораби е в зависимост от мястото й на изпълнение.
2.1. В случаите на доставка на плавателни съдове с изключение на тези за спортни и развлекателни цели или за лични нужди, когато същите не се изпращат или превозват, и мястото, където плавателните съдове се намират при прехвърлянето на собствеността им или при фактическото им предоставяне по чл. 6, ал. 2 от ЗДДС е на територията на страната, то мястото на изпълнение на тази доставка е на територията на страната (чл.17, ал.1 от ЗДДС). За същата е приложима разпоредбата на чл.31, т.7 от ЗДДС, т.е. доставката е облагаема с нулева ставка на данъка. В тези случаи, за да се удостовери наличие на обстоятелствата за прилагане на нулевата ставка за тази доставка, доставчикът следва да разполага с писмен договор за прехвърляне на собствеността или друго вещно право върху превозното средство съгласно Кодекса на търговското корабоплаване и фактура за доставката съгласно чл.31 от ППЗДДС.
2.2. В случаите на доставка на плавателни съдове, с изключение на тези за спортни и развлекателни цели или за лични нужди се изпращат или превозват от доставчика, получателя или от трето лице, и местонахождението им към момента, в който се изпращат плавателните съдове или започва превозът им към получателя е на територията на страната, то мястото на изпълнение на тази доставка е на територията на страната (чл.17, ал.2 от ЗДДС). Приложима е разпоредбата на чл.31, т.7 от същия закон, т.е. доставката е облагаема с нулева ставка. Относно удостоверяването на наличието на обстоятелствата за прилагане на нулевата ставка е приложимо изложеното по-горе в т.1.2. от настоящето становище.
Следва да се има предвид, че при доставка на плавателни средства, с изключение на тези за спортни и развлекателни цели или за лични нужди, които са транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка и когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност в друга държава членка не е налице вътреобщностна доставка (чл.7, ал.5, т.4 от ЗДДС).
2.3 Когато предмет на доставка са плавателни съдове за спортни и развлекателни цели или за лични нужди, е приложима разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС, т.е. доставката е облагаема с двадесет процентна ставка. Това е така, във всички случаи, когато плавателните съдове се намират на територията на страната:
-при прехвърлянето на собствеността им/при фактическото им предоставяне по чл. 6, ал. 2, или
-към момента, в който се изпращат или започва превозът им към получателя – ако се изпращат или превозват.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар