Уважаема госпожо

Изх. № 26-К-32
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:Уважаема госпожо
Във връзка с подадено от Вас писмо, постъпило вна НАП с вх. № /17.04.2007 г., относно сигнал за нарушения при издаване на фактури и начисляване на ДДС за извършени доставки от страна на „===“ АД, органите по приходите на ТД на НАП – гр. Варна са извършили проверка за установяване на фактите и обстоятелствата на „….“ АД.
При извършената проверка е установено, че „….“ АД е издател на цитираните във Вашето писмо фактури. Фактурите са включени в подадени СД по ЗДДС и дневниците за продажби за съответните данъчни периоди. ДДС е начислен съгласно разпоредбите на ЗДДС.
При извършен преглед в информационния масив на ТД на НАП – Варна, органът по приходите, извършил проверката е констатирал, че три от фактурите са включени от „….“ ЕАД в Дневниците за покупки в съответните периоди, а именно: ДФ № …/26.08.2005 г.; ДФ № …/23.09.2005 г. и ДФ № …/23.09.2005 г.
По отношение прилагане разпоредбите на ЗДДС (отм.). за доставките по посочените от Вас фактури, издадени през 2005 г., следва да имате предвид следното:
Предпоставките, които следва да са налице, за да се признае на получателя правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в чл. 64 от ЗДДС. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчния кредит възниква за данъчния период, през който е издадена данъчната фактура и се упражнява чрез осчетоводяването му и отразяването му в дневника за покупки и справката-декларация за този или в един от следващите три данъчни периода. Получените данъчни документи от получател по доставка се отразяват в счетоводството му, но не по-късно от 3 месеца след издаването на документа (чл. 93, ал. 5 от ЗДДС).
/
За фактурите, издадени от „….“ АД през 2005 г., които не са включени в дневниците за покупки на „….“ ЕАД, дружеството няма право на данъчен кредит, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар