данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на електрическа енергия

.№ 26-А-28
Дата, 28.04.2011 г.
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 19. т. 1;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 10.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на електрическа енергия
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………………. г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е сключило договор за продажба на електрическа енергия на вътрешния пазар с ……………………… – дружество със седалище и адрес на управление в гр. Прага, Чешка република. Чешкото дружество има статут на Търговец на електрическа енергия по смисъла на Закона за енергетиката с Лицензия за търговия с електрическа енергия, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Посочили сте, че сте извършили доставка на електрическа енергия за вътрешния пазар с получател ………………….., Чешка република.
ВъпроситеВи са свързани с това какво е данъчното третиране на тази доставка на стоки?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Мястото на изпълнение при доставка на електрическа енергия, когато получател по нея е търговец на електрическа енергия се определя съгласно чл. 19, т. 1 от ЗДДС и това е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, за когото се доставят стоките, а когато няма такова седалище или обект – постоянният адрес или обичайното пребиваване на получателя. Постоянен обект по смисъла на § 1,т. 10 от ДР на ЗДДС е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна. Видно от посочената разпоредба, наличието на постоянен обект се свързва с място, от което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на страната.
В доклад от директори на дирекции „Eлектроенергетика”, „Правна” и „Икономически анализи и работа с потребителите” до Председателя на ДКЕВР във връзка с подадено от .. заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” (http://old.dker.bg/…pdf/) в част Технически аспекти е посочено, че дружеството има сключен договор за ползване на офис под наем, находящ се в гр. София. Също така е посочено, че офисът е оборудван с необходимите офис мебели, мрежово-компютърно оборудване, принтери, скенери, факс, телефонни апарати.
Видно от вписванията в Търговскиярегистър, чешкото дружество ……………………………. е регистрирало на 18.09.2009 г. клон със седалище в гр.София, предмет на дейност – търговия с електрическа енергия и представляващ – българско лице, упълномощено да осъществява функциите на управител на клона и да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на дейността на клона. Клонът е регистрирано лице по реда на ЗДДС. Клонът има персонал.
От горното може да се направи извод, че …. разполага с постоянен обект на територията на страната, чрез който се осъществява дейността на дружеството – търговия на електрическа енергия на територията на страната.
Предвид изложеното и на основание чл. 19, т.1 от ЗДДС следва да се приеме, че доставката на електрическа енергия от дружеството Ви на ………………………. е с място на изпълнение на територията на страната, тъй като получателят по нея има постоянен обект – клон, на територията на страната. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС доставката е облагаема. Съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДДС за дружеството Ви като доставчик и регистрирано по ЗДДС лице ще възникне задължение за начисляване на данъка по реда и в сроковете, предвидени в закона.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »