данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на посредническа услуга, свързана с продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници <br

Изх. № 24-38-37
Дата:14.06.2016 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 1;
ЗДДС, чл. 23;
ЗДДС, чл. 29, ал. 1;
ЗДДС, чл. 36, ал. 1;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 54, ал. 2.
ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на посредническа услуга, свързана с продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-38-37/18.05.2016 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС, е лицензиран туристически оператор и тур-агент. Същото извършва и продажба на самолетни билети за полети извън територията на България като в запитването е посочено, че негов възложител/доставчик е друго дружество, което също е посредник при продажба на самолетни билети.
В тази връзка въпросът Ви по същество е какво е данъчното третиране по ЗДДС на извършваната от дружеството доставка на посредническа услуга, свързана с продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по зададения от Вас въпрос изразявам следното становище:
Поради неясно изложената фактическа обстановка по отношение на договореното между двете дружества и предвид спецификата на услугата по пътнически транспорт считам, че дружеството извършва продажбата на самолетни билети от чуждо име и за чужда сметка.
Когато лице действа от чуждо име и за чужда сметка, за целите на ЗДДС, са налице две доставки:
– между доверителя и третото лице,
– между посредника (довереника) и доверителя.
В тази ситуация сумата, която заплаща третото лице на дружеството (посредника/довереника) за продажбата на самолетни билети, не е възнаграждение по доставка, извършена от същия. Тази сума е дължима за доставка, по която доставчик е доверителят и същият следва да документира тази доставка по реда на чл. 113 от ЗДДС. В тази връзка, дружеството не следва да издава данъчен документ за извършената продажба на самолетни билети, съответно доставката не се отразява в дневника за продажбите и справка-декларацията на същото.
Между дружеството (посредника/довереника) и доверителя е налице доставка на посредническа услуга, по която изпълнител е дружеството, а получател – доверителят.
Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице, се съдържа в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
Предвид гореизложеното в случай, че получател по доставката на посредническата услуга е данъчно задължено лице, което е установено на територията на друга държава членка или трета страна, доставката е с място на изпълнение извън територията на страната, във връзка с което за нея доставчикът не начислява данък върху добавената стойност.
В случай, че получател по доставката на посредническата услуга е данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, доставката е с място на изпълнение на територията на страната, като данъкът върху добавената стойност за доставката на основание чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС) е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице. За да се приложи нулева ставка на данъка по отношение на тази доставка, е необходимо да са изпълнени визираните в чл. 36, ал. 1 от ЗДДС изисквания. Съгласно тази разпоредба нулева ставка на данъка върху добавената стойност се прилага за доставката на услуги, предоставени от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките по глава трета от същия закон.
Глава трета, и по-конкретно чл. 29, ал. 1 от ЗДДС, определя като облагаема доставка с нулева ставка на данъка услугата по международен транспорт на пътници, когато превозът им се извършва:
1. от място на територията на страната до място извън територията на страната или,
2. от място извън страната до място на територията на страната, или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.
При условие, че дружеството извършва продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници по чл. 29, ал. 1 от ЗДДС от чуждо име и за чужда сметка и същата е с място на изпълнение на територията на страната, то същото извършва доставка на посредническа услуга, за която е приложима разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от същия закон. В този случай, като основание за неначисляване на данък във фактурата следва да се посочи разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от ЗДДС.
Документите, доказващи доставките по чл. 36. ал. 1 от ЗДДС са регламентирани с текстовете на чл. 37 от ППЗДДС. Доставчик, който не може да удостовери с посочените в ППЗДДС документи оказаната във връзка с международен транспорт на пътници по чл. 29, ал. 1 от ЗДДС посредническа услуга, следва да облага доставката с 20 на сто ставка на данъка.
Когато получател по доставката на посредническата услуга е данъчно незадължено лице, е приложима разпоредбата на чл. 23 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, предоставена на данъчно незадължено лице, е мястото, където е основната доставка, във връзка с която е оказано посредничеството. Когато място на изпълнение на доставката на посредническата услуга е на територията на страната на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС, дружеството е лице-платец на данъка върху добавената стойност. По отношение на приложимата ставка на данъка върху добавената стойност за тази доставка, когато същата е с място на изпълнение на територията на страната, е приложимо изложеното по-горе относно доставката на посредническата услуга, когато получател по нея е данъчно задължено лице.
Когато доставката на посредническата услуга е с място на изпълнение на територията на страната, датата на възникване на данъчното й събитие и данъчната й основа се определят по общите правила на ЗДДС.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с присъдено обезщетение за подобрение по договор, прогласен за нищожен по съдебен ред

Изх. № M-24-36-10Дата: 25.03.2015 год. ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 4;ЗДДС, чл. 12;ЗДДС, чл. 25, ал. 3, т. 6;ЗДДС, чл. 26, ал. 2;ЗДДС, чл.

Запитване относно начина за облагане на получените доходите, придобити от регистриран земеделски производител с регистр

В Дирекция ОДОП ….. с вх. № 94-00-19/02.02.2018 г. постъпи Ваше писмено запитване относно начина за облагане на получените доходите, придобити от регистриран земеделски производител

Промяна на Наредба Н-18 и Използване на билети до изчепването им

Наредба Н-18, чл.4, т.3        Под Ваше управление са обекти на културно-историческото наследство/музеи, Мемориален комплекс”…..”, възрожденски къщи-музеи и др., в които сте предоставяли услугите-посещение на обект,

запитване във връзка с прилагането на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

Изх. № М-26-М-175Дата: 18.07.2019 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;Наредба №Н-18, чл. 26 ал. 1 т. 7;Наредба №Н-18, чл. 44, ал. 1, т.

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки по договор за лизинг, за които е приложена глава седемнадесета „Специален ред на облагане на маржа на цената”

Изх. № 24-39-105 Дата: 03.01.2019 год. ЗДДС, чл. 6; ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 8; ЗДДС, чл. 9, ал. 1; ЗДДС,

Подаване на искане за освобождаване от данък върху превозните средства на лек автомобил на лице с намалена работоспобност над 50 % /чл. 58, ал. 1 т. 4 ЗМДТ/ за изтекли данъчни периоди и възможността за подаване на коригираща декларация по чл. 104 ДОПК

1000 – София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591, Факс: (02) 9870827 Изх. № 08-С-13 Дата: 08.10.2012 год. ЗМДТ, чл. 58, ал. 1,

gokyuzu