данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, извършена от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, като стоките се транспортират от

Изх. № 24-39-70
Дата:17.06.2015 год.
Директива за ДДС, чл. 31;
Директива за ДДС, чл. 32.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, извършена от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, като стоките се транспортират от една държава членка до друга държава членка и получател на доставката е данъчно незадължено лице, установено в другата държава членка
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-70/22.05.2015 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Предстои учредяване на дружество, което няма да е регистрирано по ЗДДС. Същото възнамерява да извършва покупки на стоки от дружество – производител, установено на територията на Великобритания. Стоките ще се изпращат до склад на куриерско дружество на територията на Италия, от където същото ще доставя стоките до данъчно незадължени лица на територията на Италия чрез услугата “наложен платеж”.
В тази връзка въпросите Ви са дали дружеството следва да се регистрира за целите на ЗДДС в България и счита ли се за вътреобщностно придобиване покупката на стоки от доставчика във Великобритания, при положение че стоките не пристигат на територията на страната?
Предвид факта, че фактическата обстановка не е конкретна, а хипотетична, с оглед относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
По отношение на получена от дружеството доставка на стоки, които се транспортират от територията на една държава членка до друга държава членка:
Съгласно чл. 31 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС) когато стоките не се изпращат или превозват, мястото на доставка се счита, че е мястото, където стоките са намират по време на извършване на доставката. Когато стоките се изпращат или превозват от доставчика или от клиента, или от трето лице, мястото на доставка се счита, че е мястото, където стоките се намират към момента, когато започва изпращането или превоза на стоките към клиента на основание чл. 32 от Директивата за ДДС.
Тъй като в запитването е посочено, че при закупуването на стоката същата ще бъде изпратена/транспортирана до склад в друга държава членка при изразяване на становище по поставените въпроси се приема, че е налице доставка на стоки, които се изпращат/транспортират до територията на друга държава членка. В този смисъл доставката на стоки, извършена от английското дружество, е с място на изпълнение на територията на държавата членка (в случая Великобритания), от която стоките са изпратени съгласно чл. 32 от Директивата за ДДС.
Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, съответно чл. 20 от Директивата за ДДС, вътреобщностно придобиване (ВОП) е придобиването на правото на собственост върху стока, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност в друга държава членка.
В случая предвид, че стоките не се получават на територията на страната не е налице ВОП по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС и за дружеството не възниква задължение за регистрация по чл. 99, ал. 1 от ЗДДС.Също така не е приложима и нормата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС, по силата на която мястото на изпълнение на ВОП е на територията на страната, тъй като дружеството не разполага с идентификационен номер, издаден в страната за целите на данъка върху добавената стойност, който да бъде предоставен при закупуването на стоките.
Доколкото в случая стоките се изпращат/транспортират до територията на друга държава членка (в случая Италия), за дружеството може да възникне задължение за регистрация за ВОП в тази държава членка. В тази връзка дружеството следва да се запознае със законодателството на тази държава членка.
По отношение на извършена от дружеството доставка на стоки:
При извършване на доставки на стоки видно от гореизложеното мястото на изпълнение се определя, съгласно разпоредбите на чл. 31 и чл. 32 от Директива за ДДС, т.е. за извършените от дружеството доставки на стоки, когато същите се намират на територията на Италия за дружеството отново би възникнало задължение за регистрация за целите на ДДС на територията на тази държава членка. В тази връзка аналогично на изложеното по отношение на получената от дружеството доставка на стоки и съответно осъществения ВОП на територията на Италия, дружеството следва да се запознае със законодателството на тази държава, с оглед възникване на основание за регистрация за целите на ДДС в тази държава.
Още веднъж подчертаваме, че изложеното становище е принципно, като данъчното третиране на съответните операции следва да бъде извършено съобразно конкретиката на фактите и обстоятелствата.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Дължим данък при източника и размер на данъка при предоставяне на лицензни права за телевизионно излъчване на документални поредици.

Изх.№………….Дата ……………ОТНОСНО: Дължим данък при източника и размер на данъка при предоставяне на лицензни права за телевизионно излъчване на документални поредици.Във връзка с постъпило запитване

Подаване на годишна данъчна декларация при продажба на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност.

3_5059/24.10.2008г.ЗКПО, чл. 21;ЗКПО, чл. 51Относно: Подаване на годишна данъчна декларация при продажба на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност.В запитването са поставени следните въпроси:1.

данъчно третиране на вливане на дружество от страна извън Европейския съюз в българско дружество по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-39-116Дата: 17.10.2017 год. ЗКПО, чл. 115, ал. 1; ЗКПО, чл. 117; ЗКПО, чл. 125; ЗКПО, чл. 135; ЗКПО, чл. 136. ОТНОСНО: данъчно третиране

ППЗДДС, чл.84,ЗДДС, чл.26, aл. 2

Изх. № 53-00-10020.05. 2015 г. чл. 26, ал. 2 от ЗДДС чл.84 от ППЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Община възлага с договор на,,“

данъчно третиране на безвъзмездна доставка на отпадъци от опаковки и транспортирането им за сметка на доставчика по реда на Закона да данък върху добавената стойност

3_6173/29.12.2008 г.ЗДДС, чл. 163а, ал.2; ЗДДС, чл. 128; ЗДДС, чл. 12, ал. 1Относно: данъчно третиране на безвъзмездна доставка на отпадъци от опаковки и транспортирането им

fetere helo