данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуги по предоставяне за ползване на електронна библиотека чрез електронен портал

Изх. № 21-00-14
Дата: 11.08.2014 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС, чл. 21, ал. 5, т. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 5, т. 2, буква „к“;
ЗДДС, чл. 42, т. 1, буква „б“;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 14, буква „в“.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуги по предоставяне за ползване на електронна библиотека чрез електронен портал
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 21-00-14/29.07.2014 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Висше училище по Закона за висшето образование предоставя за ползване електронна библиотека чрез електронен портал. В електронната библиотека на разположение на интересуващите се са научни публикации на преподаватели, докторанти и външни автори на висшето училище. За ползването на електронната библиотека се дължи такса абонамент. Достъпът до публикациите в електронната библиотека е платен само временно – една година след публикуването на оригиналния документ той става общодостъпен за всички интересуващи се. Електронната библиотека е място за съвместна научно-изследователска и научно-практическа работа на преподаватели и студенти, част е от обучението и развитието на преподаването. Тази научноизследователска дейност е обособена в специализирано звено- лаборатория. В запитването е посочено, че средствата от таксите за абонамент формират бюджета на научноизследователското звено и се използват за неговата дейност. Висшето училище е регистрирано по ЗДДС.
В тази връзка въпросът Ви е за получаваните такси за абонамент за извършваните доставки на услуги по предоставяне за ползване на електронна библиотека чрез електронен портал следва ли да се начислява данък върху добавената стойност или на основание чл. 42, т. 1, б. “б” от ЗДДС тези услуги следва да се третират като освободени доставки?
Предвид така изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно § 1, т. 14, б. “в” от ДР на ЗДДС услуги, извършвани по електронен път, са предоставянето на изображение, текст и информация и на достъп до бази данни по електронен път. Доколкото в случая, изложен в запитването, с услугата по предоставяне за ползване на електронна библиотека чрез електронен портал се предоставя текст и информация, и достъп до бази данни по електронен път, считам че е налице доставка, извършвана по електронен път по смисъла на § 1, т. 14, б. “в” от ДР на ЗДДС.
За да се приложи определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставките на услуги, е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това се определя приложимият данъчен закон – за доставките с място на изпълнение на територията на страната – ЗДДС, а за тези с място на изпълнение извън територията на страната – данъчният закон по местоизпълнение на доставката. Това е определящо относно цялостното данъчното третиране на съответната услуга, приложимата данъчна ставка, лицето – платец на данъка и възникването на задължения във връзка със съответния регистрационен режим.
Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, се съдържа в разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС и е в зависимост от обстоятелството, дали получателят на същата е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Съгласно посочените разпоредби мястото на изпълнение е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност – когато получател е данъчно незадължено лице, съответно мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност – когато получател е данъчно задължено лице. Изключение от това правило е регламентирано с разпоредбата на чл. 21, ал. 5, т. 1 и т. 2, б. “к” от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, предоставена по електронен път, когато получател по доставката е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз, е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване. Предвид изложеното, в зависимост от това дали получател по доставката на услуги по предоставяне за ползване на електронна библиотека чрез електронен портал е данъчно задължено или данъчно незадължено лице и съответно къде е установено данъчно незадълженото лице се определя мястото на изпълнение на такава доставка.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на услуга по смисъла на чл. 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по закона и е с място на изпълнение на територията на страната, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Освободените от облагане с данък върху добавената стойност доставки, са регламентирани в глава четвърта от ЗДДС. На основание чл. 42, т. 1, б. “б” от ЗДДС освободена доставка е продажбата на билети от културни организации и институти по Закона за закрила и развитие на културата за музеи, художествени галерии, библиотеки и театри. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) културните организации осъществяват дейности по създаването, разпространяването и опазването на културните ценности. Културните организации по форма на собственост са държавни, общински, частни и със смесено участие (чл. 3, ал. 2 от ЗЗРК). За извършената от висшето училище доставка на услуга по предоставяне за ползване на електронна библиотека чрез електронен портал с място на изпълнение на територията на страната, при условие, че същото е културна организация или институт по ЗЗРК, би била приложима разпоредбата на чл. 42, т. 1, б. “б” от ЗДДС.
В случай, че не е приложима разпоредбата на чл. 42, т. 1, б. “б” от ЗДДС, доставката на услуга по предоставяне за ползване на електронна библиотека чрез електронен портал с място на изпълнение на територията на страната е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС и за нея възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 86 от същия закон.
Доставката на услуга по предоставяне за ползване на електронна библиотека чрез електронен портал следва да бъде документирана като се издаде фактура по чл. 113 от ЗДДС. В случаите, когато получател по доставката е данъчно незадължено физическо лице за доставката може да не се издава фактура на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. В тези случаи доставчикът съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС, който съдържа обобщена информация за доставките за съответния данъчен период.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »