данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки на физически лица при покупки, извършени чрез електронен сайт за търговия, и превозване на стоките от държава

Изх. № М-24-37-23
Дата: 08.12.2017 год.
ЗДДС, чл. 13, ал. 3;
ЗДДС, чл. 14, ал. 1, т. 2;
ЗДДС, чл. 14, ал. 1, т. 3;
ЗДДС, чл. 20, ал. 2.
ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки на физически лица при покупки, извършени чрез електронен сайт за търговия, и превозване на стоките от държава членка, в която доставчикът е регистриран за целите на ДДС, до територията на страната или до територията на Република Румъния
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-37-23/07.08.2017 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП …… и във връзка с извършвана ревизия, е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество Х е вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията на 17.07.2015 г. със седалище и адрес на управление на територията на страната. Дружеството е регистрирано по ЗДДС с номер BG….., като същото е регистрирано за целите на ДДС във Великобритания с ДДС номер GB… Ревизията е за установяване на задълженията на дружеството по ЗДДС за периода 13.08.2015 г.-31.12.2016 г.
Основната дейност на Дружество Х е търговия на дребно чрез електронен магазин. Проверяваното дружество извършва дейността си чрез интернет сайт с домейн http//sports.mymall.bg/. Стоките, предлагани в електронния магазин, са два вида – налични и неналични. Наличните стоки се съхраняват в наето с договор от 22.03.2016 г. с „У“ ООД складово помещение с адрес в гр. София,ул. „………… “ № 17.
Посочено е, че основен доставчик на Дружество Х е S….COM.
Задълженото лице прави заявка за поръчаните стоки от електронния магазин на S…..COM чрез българския или английския ДДС номер. След потвърждаване на заявката от последния ревизираното дружество заплаща дължимата сума.
Транспортът на стоките е организиран от дружество B…. LIMITED по поръчка на Дружество. Стоките се транспортират от Великобритания до България от куриера DHL, като се разтоварват в склад на „Z“ ООД с адрес в гр. София, бул. „……… “ № 11. Пояснявате, че това обстоятелство е потвърдено с представени писмени обяснения от „Z“ ООД с вх. № 2673/25.01.2017 г.
Стоките, поръчани чрез електронния сайт, се доставят до крайните клиенти на Дружество Х чрез „Z“ ООД на територията на Република България и на територията на Република Румъния. Клиентите са физически лица, нерегистрирани по ЗДДС. Доставените стоки се заплащат на куриера чрез наложен платеж. Събраните суми впоследствие се превеждат от „Z“ ООД по банкова сметка на Дружество Х.
Съгласно общите условия на сайта htts://sports.mymall.bg/ закупените стоки от крайния клиент могат да се върнат в склада в гр. София, бул. „Илиянци“ № 17,Складова база на „У“ ООД, помещение 6.
Пояснявате, че съгласно представените писмени обяснения от Дружество Х, между продавача и купувача на стоката съществуват следните отношения:
1.Стоката се поръчва от купувача чрез заявка, дадена по интернет – на специална платформа.
2.Собствеността на стоката се прехвърля във Великобритания.
3.Стоката се предава на агент, действащ за купувача. Агентът организира превоза на стоките до мястото на получаването й.
4.Разходите по превоза на стоката до мястото, където се намира купувачът, са за сметка на купувача.
Уточнявате, че за целите на данъчното облагане Дружество Х е определило мястото на изпълнение на доставката на стоката във Великобритания. За всяка извършена доставка дружеството е платило ДДС във Великобритания, тъй като според задълженото лице мястото на изпълнение на доставките е извън територията на страната.
Предвид изложеното поставяте следните въпроси:
1. Приложима ли е в случая разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от ЗДДС?
2. Къде е мястото на изпълнение, след като Дружество е регистрирано за целите на ДДС в Република България и Великобритания и стоките се доставят от Великобритания до физически лица на територията на страната?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
1. Относно приложението на чл. 13, ал. 3 от ЗДДС
Съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗДДС за възмездно вътреобщностно придобиване (ВОП) се смята и получаването на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност.
За да е приложим режимът, установен за ВОП в случаи’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на Закона за семейните помощи за деца/ЗСПД/ и правилника за прилагането му/ППЗСПД/, препращащи към Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

848/07.08.2015ЗДДФЛ, чл.29, ал.1, т.3С Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП-…….. и заведено с наш вх. № 848/31.07.2015г. сте поставила въпроси относно приложение на Закона за

издаване на данъчна оценка за недвижим имот държавна собственост, предоставен за управление на министъра на земеделието и храните, представляващ необходимо прилежаща площ към сграда

3_345/07.02.2014 г.ЗМДТ, чл. 11, ал. 1, ал. 2; ЗМДТ, чл. 3;ЗМДТ, чл. 14;ЗМДТ, чл. 123, ал. 1;ЗМДТ, чл. 3, ал. 3, Приложение № 2. Относно:

изключване на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия оборот във връзка със задължителната регистрация по чл.96, ал.1

Изх. № 24-31-281Дата: 15.05.2008 год. ЗДДС, чл. 96, ал. 1Относно: изключване на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при