рилагането на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-24-37-4
Дата: 06.06.2017 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 21;
ЗДДФЛ, чл. 35, т. 2;
ЗДДФЛ, чл. 47, ал. 7.
ОТНОСНО: Прилагането на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – ….. и заведено вна НАП с вх. № М-24-37-4 от 10.02.2017 г., изразявам следното становище:
Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, Община …, съвместно с Регионална здравна инспекция – …. и Младежки дом – …, от 2009 г. изпълнява Детска компонента на програма СИНДИ – „Здрави деца в здрави семейства“, след утвърждаването й от …. общински съвет като програма на Общината за подобряване на здравето на децата и учениците и намаляване на риска от преждевременно развитие на хронични неинфекциозни болести сред тях.
В тази връзка през 2016 г. са организирани и проведени инициативи за здраве, една част от които с награден фонд (например кампания „Движи се и победи“, проведена в два етапа – пролетен и есенен). Печелившите участници в кампанията се определят чрез жребий, по електронен път, от организаторите на кампанията в присъствието на печатни и електронни медии. Наградите са подаръчни ваучери на стойност 30 лв. и 50 лв. от „..“ АД, спортни и туристически принадлежности, а голямата награда е велосипед. Община …. е издала на наградените лица служебни бележки за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. В тази връзка поставяте следния въпрос:
Необлагаеми или облагаеми с данък в размер на 10% са доходите на лицата, получатели на посочените награди (подаръчни ваучери, велосипед), с издадени служебни бележки за доходи от други източници по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ?
Предвид описаната фактическа ситуация и относимата нормативна уредба Ви уведомявам за следното:
На първо място следва да се отбележи, че в практиката съществува изключително голямо разнообразие от различни игри, конкурси и състезания, в които е предвидено да се предоставят парични и предметни награди на физически лица. Данъчното третиране по ЗДДФЛ на тези доходи е непосредствено свързано с начина, по който се организира конкретното събитие, условията за получаване и формата, в която се предоставят наградите на съответните физически лица. Ето защо изразяването на конкретно становище по тези казуси изисква детайлно познаване на всички факти и обстоятелства, имащи отношение към данъчното облагане. В тази връзка Ви уведомявам, че изразеното становище се отнася конкретно за наградите, които се предоставят във връзка с описаната в писмото Ви кампания „Движи се и победи“.
В разпоредбата на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ са посочени облагаемите доходи, придобити през данъчната година от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В конкретния случай е безспорно, че наградите не се предоставят от работодател или възложител и предвид общото правило на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ ще подлежат на облагане по реда на цитираната разпоредба, ако не са освободени от облагане по силата на закон.
Според разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща до 31.12.2016 г., не са облагаеми:
1. паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ).
2. паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип. В цитираната разпоредба попадат печалбите от игри, които не са хазартни по смисъла на ЗХ, но при които печалбата също както и при хазартните игри се определя на случаен принцип (принципът на късмета/щастието). Иначе казано получаването на печалбата в тези случаи не е в зависимост от проявени знания и/или умения от участника в играта.
Съгласно регламента на кампанията „Движи се и победи“ (публикуван на страницата на Регионална здравна инспекция – …), в нея могат да участват всички желаещи лица от община …, които на финала на всеки от туристическите маршрути(общо три на брой) се регистрират чрез попълване на специален формуляр за участие. На участниците, които не познават маршрутите, се осигуряват водачи на групи, т.е. не се изискват някакви специални знания или умения за преминаването им. Лицата, които получават наградите, се определят чрез жребий (т.е. на случаен принцип), в който могат да участват всички лица, които са преминали съответния брой маршрути. Като цяло може да се каже, че получаването на наградите не е обвързано с проявата на знания и/или умения от участниците в кампанията – единственото изискване е лицата да са преминали съответния брой маршрути, но предвид описаните по-горе условия за това не са необходими някакви специални знания или умения.
В тази връзка считам, че описаните в запитването Ви награди попадат в обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ и съответно следва да се третират като необлагаем доход за 2016 г. Следователно наградите в конкретния случай са извън обсега на чл. 35, т. 2 от същия закон и за тях не се издава служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ. Обстоятелството, че общината е издала служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ без да има такова задължение по закон не променя данъчното третиране на получените от лицата доходи.
Информирам Ви, че от 01.01.2017 г. разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ са с нови редакции, като след тази дата необлагаеми са:
?паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на ЗХ или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);
?наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на ЗХ или съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС, или държава – страна по Споразумението за ЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в чл. 13, ал. 1, т. 20. Съгласно § 1, т. 62 от ДР на ЗДДФЛ „предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.
Паричните и предметни награди от игри на случайността, които не попадат в цитираните по-горе изключения, представляват облагаем доход по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ. Тези доходи следва да се причислят към облагаемите по реда на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, доколкото наградите не са предоставени от работодател или възложител.
Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗДДФЛ, в зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични. Според описаното в запитването Ви наградите са спортни и туристически принадлежности, велосипед, както и подаръчни ваучери на стойност 30 лв. и 50 лв. осигурени от „…“ АД. В нормативната уредба липсва определение на понятието „подаръчен ваучер“, но в конкретния случай с основание може да се каже, че плащането не е в пари. Макар че физическото лице има право само да избере конкретната предметна награда от магазините на „…“ АД, това не променя формата на плащане. Във връзка с разпоредбата на чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ следва да имате предвид, че пазарната цена на предметната награда е левовата равностойност, посочена върху съответния ваучер, а доходът се счита за придобит на датата на получаването му от физическото лице.
Непаричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ се облагат само в годишен аспект – с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от задълженото физическо лице. На основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходи от други източници по чл. 35, издава за изплатените доходи и удържания данък служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода. Формулярът се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването му – в срок до 15 април на следващата година (чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ). Съгласно чл. 45, ал. 9 от ЗДДФЛ служебната бележка се предоставя на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/
Изготвили:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на доставките на стоки, по които получатели са командвания/ щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки, по които получатели са командвания/ щабове на Организацията на Северноатлантическия договор; Съгласно визираната фактическа обстановка в горепосоченото запитване,

организиран превоз на работници и служители от местоживеенето до местоработата им и обратно и прилагане на чл.23, ал.11 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в редакцията му, действаща

Изх. № …София ….ДО……………КОПИЕДИРЕКЦИЯ “ОУИ” Относно: организиран превоз на работници и служители от местоживеенето до местоработата им и обратно и прилагане на чл.23, ал.11 от