данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени доставки на услуги по обработка и съхранение на стволови клетки

.№ 24-34-71
Дата, 28.12.2011 г.
ЗДДС, чл. 12;
ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС, чл. 39, т. 1;
ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 3;
ЗДДС, чл. 86, ал. 1, т. 1;
ЗДДС, чл. 117, ал. 1, т. 1.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени доставки на услуги по обработка и съхранение на стволови клетки
С Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………………. г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано като лечебно заведение “Тъканна банка” и е с предмет на дейност вземане, изследване, транспортиране, предоставяне, етикетиране на тъкани и клетки с медицински цели. Регистрирано е по реда на ЗДДС на основаниечл. 100, ал. 1 от същия закон. Получател е на услуги от …………….., Гърция, както следва: обработка и съхранение (банкиране) на стволови клетки от кръв от пъпна връв; обработка и съхранение (банкиране) на стволови клетки от пъпна връв; обработка и съхранение (банкиране) на стволови клетки от плацента; обработка и съхранение (банкиране) на стволови клетки от пулпа на млечен зъб.
Въпросът Ви е какво е данъчното третиране по ЗДДС на получените услуги?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
За да се приложи определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставките на услуги е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това се определя приложимият данъчен закон – за доставките с място на изпълнение на територията на страната – ЗДДС, а за тези с място на изпълнение извън територията на страната – данъчният закон по местоизпълнение на доставката. Това е определящо относно цялостното данъчното третиране на съответната услуга, приложимата данъчна ставка, лицето – платец на данъка и възникване на задължения във връзка със съответния регистрационен режим.
Доколкото поставеният въпрос се отнася за услуги, по които дружеството като данъчно задължено лице е получател, следва да се има предвид, че правилото за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, се съдържа в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Съгласно посочената разпоредба това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност – когато получател е данъчно задължено лице. Услугите, посочени в запитването не попадат в никое от изрично предвидените изключения от горното правило и предвид изложеното в запитването, доставката на тези услуги, по които получател е Вашето дружество – данъчно задължено лице, е с място на изпълнение на територията на страната.
Съгласно чл. 39, т. 1 от ЗДДС освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от лечебни заведенияпо Закона за лечебните заведения.
За да се определи дали получените доставки на услуги, посочени в запитването, попадат в обхвата на освобождаването, предвидено с тази разпоредба следва да се съобрази, че формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност, подлежат на стриктно тълкуване. Това е така, защото тези случаи са изключение от общия принцип, според който всяка доставка на стоки или услуги, извършена възмездно от данъчно задължено лице, се облага с данък върху добавената стойност. Въпреки това, правилото за стриктно тълкуване не означава, че формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване, трябва да бъдат тълкувани по начин, който би лишил предвидените освобождавания от тяхното действие.
Когато посочените в запитването услуги имат за цел единствено да гарантират наличието на определен ресурс за лечение, ако се породи необходимост от такова, но не и да осигуряват недопускането, избягването или предотвратяването на заболявания, увреждания или здравословни проблеми или установяването на латентни заболявания, или на заболявания в начална фаза на развитие, то тези услуги не могат да се считат за дейности, попадащи в обхвата на израза “извършването на здравни (медицински) услуги“, съдържащ се в чл. 39, т. 1 от ЗДДС.
Услугите по обработка и съхранение на стволови клетки биха попаднали в обхвата на понятието за дейности, “пряко свързани“ с “извършването на здравни (медицински) услуги“ по смисъла на същата разпоредба, когато в лечебно заведение здравните (медицински) услуги, с които услугите по обработка и съхранение на стволови клетки са свързани, са или действително предоставени, или са в процес на предоставяне, или са планирани. Не следва да се считат „пряко свързани” със здравните (медицински) услуги услугите по обработка и съхранение на стволови клетки, когато биха били свързани с извършването в лечебно заведение на здравна (медицинска) услуга само ако настъпят определени несигурни събития – при бъдещо възникване на необходимост от тях, без тази необходимост да е текуща или планирана.
В този смисъл са и решения на Съда на ЕС по дело С-86/09, С-262/08.
Предвид изложеното, ако здравните (медицински) услуги, предоставени от лечебно заведение, с които услугите, посочени в запитването са само евентуално свързани, а не са действително предоставени, или не са в процес на предоставяне, или не са планирани, същите не биха попаднали в освобождаването, предвидено в чл. 39, т. 1 от ЗДДС. Обстоятелството дали е изпълнено другото условие, предвидено в същата разпоредба – да са оказвани от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, е правно ирелевантно. Следователно за тези услуги е приложима разпоредбата на чл. 12 от ЗДДС и същите са облагаеми доставки.
В случай, че доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката и Вашето дружество е лице-платец на данъка съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, дружество Ви е длъжно да начисли данъка чрез документиране на доставката на услугата, като издаде протокол съгласно чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем и отрази същия в дневника си за продажби за съответния данъчен период.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *