данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, свързани с развъдна дейност, извършени от юридическо лице с нестопанска цел

Изх. № М-24-36-16
Дата:09.06.2016 год.
ЗДДС, чл. 3, ал. 1;
ЗДДС, чл. 3, ал. 2;
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2;
ЗДДС, чл. 44, ал. 1;
ЗДДС, чл. 44, ал. 2;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 15.
ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, свързани с развъдна дейност, извършени от юридическо лице с нестопанска цел
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………………. г. е изложена следната фактическа обстановка:
Сдружение “…………….” (сдружението) е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
Основните цели на сдружението, записани в устава са да:
-подпомага, обединява и насочва усилията и дейността на членовете си за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на млечните породи кози в страната;
-повишава генетичния потенциал на млечните породи кози в Република България;
-поддържа породната структура, съобразно икономическите и пазарни условия в страната.
За постигането на тези цели сдружението си поставя следните задачи:
-създава и поддържа национална развъдна книга на млечните породи кози;
-разработва и прилага национални програми с цел повишаване на генетичния потенциал на млечните породи кози в Република България;
-изготвя и организира изпълнението на индивидуалния и групови случни планове, съобразно селекционната програма;
-чрез научни методи подпомага производството, вноса и износа на висококачествен генетичен материал (сперма, ембриони, разплодни животни);
-представлява членовете си и защитава интересите им пред всички органи и институции;
– организира обучение за повишаване квалификацията на своите членове;
-организира национални и регионални изложби, научни сесии, симпозиуми и други мероприятия.
Средствата, с които сдружението постига своите цели, са:
Обединяване на доброволен принцип на всички физически лица, включително и такива, осъществяващи стопанска дейност, стопански субекти и съмишленици, които със своите действия и познания допринасят за стимулирането и успешното развитие на млечните породи кози. Спазване на нормативните актове и инструкции за провеждане на развъдно-подобрителната работа в Република България и изискванията на Международния комитет за контрол на животните. Сътрудничество с всички други организации в Република България, които имат сходни цели и задачи. Членство и сътрудничество с други международни, държавни, общински и обществени асоциации и институции, сродни фирми и лица за реализиране на поставените цели. Взаимодействие с професионално изявени личности. Участие в общонационални сдружения със сходни цели. Насърчаване на субектите в обществената йерархия за решаването на проблемите, свързани с отглеждането на млечните породи кози, огласявайки пред тях предварително идентифицираните проблеми. Организиране на национални и международни прояви. Развитие на партньорството на всички нива при реализацията на целите на сдружението. Разработване и изпълняване на програми, проекти и стопански дейности, свързани с достигане на целите на сдружението – самостоятелно и чрез привличане на партньори от страната и чужбина.
За осъществяване на дейността си сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност – рекламна, търговска и др., само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва прихода за постигане на определените в устава цели.
Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието.
Министърът на земеделието и храните е издал на сдружението разрешение за извършване на развъдна дейност с кози от породата Българска бяла млечна. Разрешението е за срок от 10 години. Развъдната дейност в животновъдството включва идентификация и регистрация за нуждите на селекцията, контрол на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекцията, определяне на развъдната стойност на животните, отбор на животните за разплод,подбор с прилагане на различни методи за развъждане, водене на зоотехнически регистър, развъдна книга и друга зоотехническа документация, водене на родословна книга и издаване на сертификат за произход и зоотехнически сертификат съгласно чл. 20 от Закона за животновъдството (ЗЖ). По предложение на сдружението всички чистопородни животни, включени в развъдната програма, се вписват в регистър по чл. 18, ал. 6 от ЗЖ, който се поддържа от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
Ежегодно сдружението сключва договори за услуги по издаване на зоотехнически сертификат, услуги по издаване на протокол за брак и селекционни услуги в козевъдството с членовете на сдружението. Допълнително е уточнено, че услугите по договора се предоставят срещу възнаграждение, различно от определения в съответствие с правилата на сдружението членски внос.
Допълнително е предоставена информация, че във връзка с подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор се предоставят субсидии на организациите по чл. 29 от ЗЖ, включително и на сдружението, на основание чл. 27, пар. 1, б. “а” и “б” и пар. 3 от Регламент № 702/2014 на Комисията от 25.06.2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) ) 1857/2006 на Комисията и чл. 12, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 1, б. “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители.
В тази връзка въпросът Ви е считат ли се селекционните услуги, услугите по издаване на зоотехнически сертификат и услугите по издаване на протокол за брак за освободени доставки по смисъла на чл. 44, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДС.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относиматанормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставения въпрос изразявам следното становище:
Данъчно задължено лице, по смисъла на ЗДДС, е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Като такава следва да се квалифицира извършваната дейност от сдруженията, когато се извършва по занятие, системно и е източник на постоянен, регулярен доход. Системността в аспект на независимата икономическа дейност следва да бъде разглеждана с оглед наличието на трайно извършвана от лицето икономическа дейност по независим начин, а не за всяко от проявленията й поотделно.
В този смисъл, юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), придобиват статута на данъчно задължени лица, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност, т.е. извършват дейности системно и с цел реализиране на доход.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели. Въпреки, че естеството на целта, за осъществяването на която се създават тези лица е нестопанска, предвид чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ същите могат да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, като използват приходите за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които същия закон предвижда друго. Освободените от облагане с данък върху добавената стойност доставки са регламентирани в Глава четвърта от ЗДДС.
Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДС освободенадоставка е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели, както и доставката на стоки и предоставянето на услуги от тези организации в полза на членовете им срещу членски внос, определен в съответствие с правилата на тези организации. Доставките по чл. 44, ал. 1 от ЗДДС са освободени, доколкото не водят до нарушаване на правилата за конкуренцията (чл. 44, ал. 2 от ЗДДС).
В конкретния случай, сдружение, получило разрешение за извършване на развъдна дейност с кози, извършва селекционни услуги, услуги по издаване на зоотехнически сертификат и услуги по издаване на протокол за брак, за които по договори с членовете на сдружението е предвидено възнаграждение, различно от определения в съответствие с правилата на сдружението членски внос.
Видно от изложеното в запитването селекционните услуги, услугите по издаване на зоотехнически сертификат и услугите по издаване на протокол за брак не могат да бъдат определени като прояви за набиране на средства, използвани за дейността на сдружението или за постигане на поставените му цели, доколкото същите се извършват системно и по търговски начин. Тези услуги могат да бъдат извършвани и от други развъдни организации, които отговарят на условията по чл. 29 и чл. 29а от ЗЖ. Освен това за тези услуги в договорите с членовете на сдружението е предвидено възнаграждение, различно от определения в съответствие с правилата на сдружението членски внос. В тази връзка освобождаването по чл. 44, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДС не се прилага за тези доставки, доколкото не са изпълнени предвидените условия за прилагане на освобождаване в посочените разпоредби и се нарушават правилата на конкуренция и същите са облагаеми на основание чл. 12 от ЗДДС.
По отношение на предоставените субсидии във връзка с подпомагане на селекционните дейности, извършвани от сдружението следва да се има предвид следното:
По смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, данъчната основа, формирана по реда на ал. 2 от същата разпоредба, се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Според дефиницията дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС “субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка” са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за покриване на загуби или за финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
Предвид гореизложеното, и доколкото получените субсидии във връзка с подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните е предназначено за покриване на извършени разходи и не е пряко обвързано с цената на предоставяни от сдружението услуги, би било налице финансиране на разходи, което не попада в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, и не е обект на облагане с данък върху добавената стойност.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »