данъчно третиране по ЗДДФЛ на изплатени лицензионни възнаграждения с получател чуждестранно физическо лице

ЗДДФЛ – чл. 37, ал. 1, т. 6, ал. 2; чл. 46, ал. 1, чл. 55; чл. 65, ал. 1
ДОПК – чл. 135-142
Относно: данъчно третиране по ЗДДФЛ на изплатени лицензионни възнаграждения с получател чуждестранно физическо лице
В отговор на направено от Вас запитване,постъпило с вх. № … от 10.11.2015 год. при Дирекция ОДОП – …,Ви уведомяваме за следното:
Според изложената фактическа обстановка „…“ООД е ползвало лицензи, предоставени от физическо лице, австрийски гражданин, регистриран по ЗДДС в Република Австрия. Същото лице е съдружник в дружеството, ползвало лицензите и платец на дохода.
Във връзка с горепосоченото, поставяте въпроса как трябва да се облагат изплатените доходи – съгласно чл. 37, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ или съгласно чл. 12, т. 2 от Спогодбата между Република Австрия и Република България за избягване двойното данъчно облагане на доходите и имуществото?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, изразяваме следното становище:
В отговор на направено от Вас подобно запитване, сме изразили становище, изпратено Ви с Изх. № … от 11.03.2013 год. при Дирекция ОДОП – … В допълнение на това писмо и във връзка със зададения от Вас въпрос относно приложими разпоредби на други закони и в частност прилагане на данъчна спогодба или друг международен договор,Ви уведомяваме за следното:
Доходите, които са от източник в България, начислени или изплатени в полза на чуждестранни физически лица от авторски и лицензионни възнаграждения, се облагат с окончателен данък и са изрично посочени в чл. 37, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ. Съгласно чл.37, ал. 2 от ЗДДФЛ окончателният данък се определя върху брутната сума на начислените/изплатените доходи. В съответствие с чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ окончателният данък е в размер 10 на сто и се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода.
По силата на чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата авторските и лицензионните възнаграждения,произхождащи от едната договаряща държава/в случая Република България/ и платени на местно лице на другата договаряща държава/Република Австрия/, могат да се облагат с данък в тази друга държава. Следващата ал. 2 на посочения член предвижда, че авторските и лицензионните възнаграждения, посочени в ал. 1 могат да се облагат с данък и в договарящата държава, от която произхождат, и съобразнозаконодателството на тази държава, но когато притежателят на авторските и лицензионните възнаграждения е местно лице на другата договаряща държава, така наложеният данък няма да надвишава 5 процента от брутната сума на авторските и лицензионните възнаграждения.
За да се избегне некоректното прилагане на методи за избягване на двойното данъчно облагане, следва да имате предвид, че съгласно Модела за СИДДО на ОИСР /Организация за икономическо сътрудничество и развитие/, а съответно и в сключените от Република България СИДДО, когато е използван изразът „може да се облага“ по отношение на определен доход, това означава, че и двете държави облагат с данък този доход по следния начин: държавата на източника на дохода облага посочения доход със съответния данък, предвиден във вътрешното й законодателство (като се съобразява и с разпоредбите на конкретната СИДДО), а държавата на местното лице – бенефициент на дохода облага същия доход и едновременно с това прилагапредвидения в СИДДО метод за избягване на двойното данъчно облагане.
Видно от съдържанието напосочените норми на цитираната по-горе спогодба авторските и лицензионните възнаграждения могат да се облагат в Австрия, но в полза на държавата на платеца на дохода /България/ се удържа и внася данък в размер, който няма да надвишава 5% от брутния доход. Сега действащата данъчната ставка за облагане на доход от авторските и лицензионните възнаграждения, посочена в българския закон е 10 % от брутния доход /чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ/.
В раздел ІІІ «Процедура за прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица», съответно членове от 135 до 142 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ са регламентирани действията, които следва да се извършат от данъчно задължените лица, когато имат основание да поискат прилагането на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. На основание разпоредбата на чл. 135 от ДОПК процедурата за избягване на двойното данъчно облагане се прилага, когато в СИДДО са предвидени съответните данъчни облекчения и основанията за прилагането им са удостоверени по съответен ред пред платеца на дохода, т.е. доказани са изискванията на чл. 136 от кодекса.
Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане не се прилагат автоматично. Чуждестранното физическо лице следва да е доказало пред платеца на дохода основанията за прилагане на съответната спогодба по реда и начина, определен с разпоредбите на членове от 135 до 142 от ДОПК. При доказани пред дружеството обстоятелства за прилагане на СИДДО, за него възниква необходимостта от подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ, тъй като се прилагат разпоредбите на съответната СИДДО за облагането на конкретния вид доход в зависимост от постигнатата договореност между държавите.
Съгласно чл. 142, ал. 5 от ДОПК, когато се прилагат данъчните облекчения съгласно СИДДО, платецът на доходи на чуждестранни физически лица, който е задължен да удържа и внася окончателен данък съгласно ЗДДФЛ, декларира до 31 март на следващата година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения. Декларирането се извършва чрез подаване на декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, в териториалната дирекция, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на доходите.
Съгласно чл. 66 от ЗДДФЛ данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателен данък за начислени доходи в полза на чуждестранни физически лица, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец (чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, обр. 4001). Съгласно чл. 56 и чл. 57 от ЗДДФЛ декларацията се подава в сроковете за внасяне на данъка в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите където подлежи на внасяне дължимият данък.
На основание чл. 58 от ЗДДФЛ удостоверение за платен по реда на този закон данък от чуждестранно физическо лице се издава по искане на лицето. Искането се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която е подадена данъчната декларация по чл. 55, т.е. данъчната декларация от платеца на дохода, удържал окончателния данък.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »