fbpx

данъчно третиране по ЗДДФЛ на получено възнаграждение от вещо лице, регистрирано като едноличен търговец и право на приспадане на данъчен кредит за автомобил съгласно разпоредбите на ЗДДС

3_ 3176/02.07.2008г.
ЗДДФЛ, чл.29, т.2
ЗДДФЛ, чл.9, ал.3
Относно: данъчно третиране по ЗДДФЛ на получено възнаграждение от вещо лице, регистрирано като едноличен търговец и право на приспадане на данъчен кредит за автомобил съгласно разпоредбите на ЗДДС
Според изложената фактическа обстановка задълженото лице е получило доход като вещо лице от Административен съд гр. Х. Регистрирано по ЗДДС лице е закупило автомобил, който не е лек и който ще използва за осъществяването на дейността си. Във връзка с горепосоченото са поставени следните въпроси:
1.Следва ли за полученото възнаграждение като вещо лице да се издаде фактура или друг документ и от кого? Как следва да се отрази този приход за целите на данъчното облагане в края на годината?
2.Достатъчна ли е фактурата с посочен ИН по ДДС на едноличния търговец за ползване на данъчен кредит за автомобила и горивото?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лице /ЗДДФЛ, обн. ДВ бр.95 от 24.11.2006г., посл. изм. ДВ бр.43 от 29.04.2008 г./ и Данъчно– осигурителения процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29 декември 2005г., последно изм. ДВ бр. 36/2008г./, изразяваме следното становище:
По първия поставен въпрос:
На основание чл. 10, ал. 1 от ЗДДФЛ (изм. ДВ. бр.113/2007, в сила от 01.01.2008г.), доходите от стопанска дейност се разграничават на: доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност. В доходите от друга стопанска дейност попадат и доходите, получени от лица, упражняващи свободна професия, упражняване на занаят и по извънтрудови правоотношения.
Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), се определя като придобитият доход се намалява с нормативно определени разходи за дейността. Законодателят е фиксирал различен размер на разходите, изхождайки от спецификите на съответната дейност като за доходите от упражняване на свободна професия или от възнаграждения по извънтрудови правоотношения същите са в размер на 25 на сто. Във връзка с прилагане на разпоредбата, понятията “упражняване на занаят“, “упражняване на свободна професия“ и “извънтрудови правоотношения“ са дефинирани в §1, т. 28, 29 и 30 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. По смисъла на § 1, т.29 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ “лица, упражняващи свободна професия“ са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Упоменатите дефиниции имат за цел да пояснят, а не да ограничат приложното поле на чл. 29 от ЗДДФЛ. В този смисъл, визираното в тях условие лицето да не е регистрирано като едноличен търговец, има отношение към съответната свободна професия или дейност по извънтрудово правоотношение.
Според търговското право, “едноличен търговец“ е само определена от закона правоспособност на физическото лице, която се добива с факта на регистрация в търговския регистър. Чрез регистрацията не се създава нов правен субект, различен от физическото лице, действащо като търговец. В този аспект, предприятието на едноличния търговец не е отделен субект на правото и затова е необходимо да се разграничи качеството, чрез което физическото лице действа в търговския оборот: дали като физическо лице, дали като търговец. Такова разграничение е възможно само от гледна точка на друг критерий – в зависимост от характера на действията, които са извършени, тяхната икономическа и счетоводна обособеност и доколко тези действия са покрили понятието за търговска сделка (чл. 286 от ТЗ).
Предвид горното, дефинирането на едно физическо лице като търговец не следва да се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ. Ако физическото лице осъществява търговски сделки, не е от значение дали то е манифестирало или не участието си в тях като едноличен търговец: сделките го определят като такъв, а не то определя сделките като търговски. Обективният критерий тук са извършените действия, а не кой ги извършва. Търговското качество на физическото лице следва да се разглежда с оглед характера на извършваните от него сделки и услуги.
Извършването на една дейност в качество, различно от едноличен търговец, в някои случаи се обуславя от наличието на такова изискване по силата на други нормативни актове. Според изложеното в запитването Вие сте получила доход от Административен съд – Х в качеството Ви на вещо лице. Статутът на вещите лица е уреден в глава двадесет и първа от Закон за съдебната власт /ЗСВ/. Съгласно същия закон, вещо лице се назначава от органа, който възлага експертизата, на принципа на случайния подбор от съответния списък на специалисти, утвърдени за вещи лица /чл. 396, ал. 1 от ЗСВ/, т.е налице е изискване физическото лице да встъпи в правоотношения в качеството си на специалист, притежаващ специални знания в дадена област, който се назначава в рамките на едно производство да осъществява определени процедури, необходими за изясняване на обективната истина, а не в качеството си на търговец.
От гореизложеното следва, че в този случай, данъчната основа за придобитите доходи в качеството Ви на вещо лице ще се определи по реда на чл. 29, т.2 от ЗДДФЛ и същите подлежат надеклариране в приложение №3- доходи от друга стопанска дейност от годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Данъчната основа от доходите, придобити от дейност като едноличен търговец се формира по реда на глава пета, раздел II от ЗДДФЛ, а декларирането им следва да се извърши в приложение №2 – доход от стопанска дейност като едноличен търговец на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.
На основание чл. 4, т. 8 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, не са задължени да регистрират извършваните от тях продажби в търговски обект чрез фискални устройствалицата, упражняващи свободна професия. Следователно за придобитите от Вас доходи в качеството Ви на вещо лице не сте задължена да издавате касова бележка от ЕКАФП.
По силата на чл. 9, ал.2 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4 (доходи от стопанска дейност, различна от стопанската дейност като едноличен търговец и доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имуществ), съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.
Според изложеното в запитването за получения доход като вещо лице от Административен съд – Х Ви е издадена “Сметка за изплатени суми“. Съгласно чл. 9, ал.3 от ЗДДФЛ, разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за доходи, за които при придобиването им платецът на дохода издава предвидения в този закон формуляр “Сметка за изплатени суми“ или доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста от закона.
Предвид гореизложената нормативна уредба на ЗДДФЛ, физическите лица, регистрирани като свободна професия, следва да издават документ за придобитите от тях доходи, който съдържа реквизитите начл. 7, ал. 1 от ЗСч, когато платецът на доходи не издава предвидения в ЗДДФЛ формуляр “Сметка за изплатени суми“.
По втория поставен въпрос:
С оглед констатираните непълноти по отношение идентификацията на задълженото лице с оглед изискванията на чл. 85 от ДОПК с писмо изх.№2804/10.06.2008г. по описа на Дирекция „ОУИ” – гр.Велико Търново беше изискана необходимата информация.
Предвид на това, че констатираните непълноти не са отстранени в посочения срок, както и до настоящия момент писменото запитване е архивирано.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top