fbpx

Данъчно третиране по ЗДДФЛ при обратно получаване на внесените суми за застраховки Живот“

ЗДДФЛ – чл. 38, ал. 8 и ал. 9; чл. 46; чл. 52, т. 4; чл. 65, ал. 7; чл. 66, ал. 1;
чл. 73, ал. 1, т. 2;
ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДФЛ при обратно получаване на внесените суми за застраховки „Живот“
В отговор на отправено от Вас писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …с вх. № …/22.05.2015 г., Ви уведомяваме за следното:
Съгласно описаното в писмото Ви, желаете да получите официално становище относно законосъобразността на удържания данък при изплащане на застрахователна сума при доживяване края на срока на застрахователния договор по полица … на … ЗАД.Прилагате копия на:
1.Застрахователна полица;
2.Заявление за изплащане на застрахователна сума по застраховка „Живот“;
3.Служебна бележка, Изх. № …/28.04.2015 г., издадена от … АД;
4.Данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за годините на ползвани данъчни облекчения – 2008 г. и 2009 г.;
Желаете и да получите информация дали декларираното в гореописаната служебна бележка внасяне на посочената сума за данък може да бъде потвърдено, че е реално извършено от платеца на дохода – … АД.
От приложените документи е видно, че през 2015 година, при доживяване края на срока на застрахователния договор, получавате застрахователната сума в размер на …лв. в резултат на направена от Вас застраховка „Живот”. От приложената служебна бележка става ясно, че Ви е удържан данък … лева.
Представили сте годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. и 2009 г., от които се вижда, че сте ползвали данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“ съответно … лв. и … лв. С тези суми е намален размерът на годишната данъчна основа за съответната година.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
По силата на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи отдопълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване иот застраховки “Живот“, придобити на датата на:
-обратно получаване на внесените суми за застраховки “Живот“;
-обратно получаване на внесените суми за доброволно здравно осигуряване, с
изключение на случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и
предоставяне на здравни услуги и стоки на осигуреното лице при настъпване на
предвидените в здравноосигурителните договори случаи;
-получаване на внесените суми за допълнително доброволно осигуряване преди
придобиване право на допълнителна пенсия;
-прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице;
-изменение на застрахователния договор, за който е ползвано облекчение по чл.
19, в договор, за който не може да се ползва посоченото облекчение;
-усвояване на сумите по застрахователен договор за погасяване на заем, когато
застраховка “Живот“ се ползва за обезпечение на задължение на физическото лице.
Съгласно чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ не се облагат с окончателен данък доходите от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение.
От посочената разпоредба е видно, че на облагане подлежи единствено тази част от получените/придобитите/ доходи, които подлежат на обратно получаване и за които е ползвано данъчно облекчение. Необлагаеми са тези придобити обратно доходи, които съответстватна частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение. В случаите, в които не се получава обратно пълната сума на застрахователните премии, за които е ползвано данъчно облекчение, а са налице и вноски, за които не е ползвано такова, то за да се определикаква частот обратно получените сумисъответстват на облагаеми и каква на необлагаеми доходи следва да се намери съотношението между вноските по застрахователните премии и тези за които е ползвано данъчно облекчение. Чрез получения коефициент се определячастта от брутната сума на придобитите доходи, която подлежи на облаганес окончателен данък.
Окончателният данък се определя и удържа от платеца на дохода. Ставката на окончателния данък е 10 на сто. Ставката на данъка е 7 на сто в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка “Живот“, който е 15 или повече години (чл.46 от ЗДДФЛ).
На основание чл. 52, т.4 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само доходи, облагаеми с окончателен данък по чл.38, с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3 от същия закон.
Относно въпроса Ви дали декларираното в гореописаната служебна бележка внасяне на посочената сума за данък може да бъде потвърдено, че е реално извършено от платеца на дохода – „…“АД, Ви отговаряме следното:
Съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, след като окончателният данък е удържан от платеца на дохода, то отговорността за внасянето му в бюджета и за декларирането му пред НАП е негова.
На основание чл.65, ал.7от ЗДДФЛ данъкът по чл.46 за доходите по чл.38, ал.8 се удържа и внася от застрахователното дружество, когато то е местно лице, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице.
Съгласно чл.66, ал.1 от ЗДДФЛ данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателен данък за начислени доходи в полза на местни физически лица, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец (чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ, обр. 4001). Съгласно чл.56 и чл.57 от ЗДДФЛ декларацията се подава в сроковете за внасяне на данъка в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите където подлежи на внасяне дължимия данък.
Текстът на чл.73, ал.1, т. 2 от ЗДДФЛ посочва, че предприятиятаи самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

издаване на данъчен документ по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител (ЧСИ)

Изх. № 24-31-137Дата:28.11.2012 год. ЗДДС, чл. 11, ал. 2; ЗДДС, чл. 112; ЗДДС, чл. 115; ЗДДС, чл. 116.Относно: издаване на данъчен документ по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) Във Ваше писмо, препратено от Дирекция ОУИ – …….. и постъпило в ЦУ на НАП с вх.

Данъчно облагане на фондация

Относно: Данъчно облагане на фондацияВ Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …..05.11.2015г., относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство.Целта на фондация е подпомагане само и единствено на хора с тежки заболявания. За постигане на целите си фондацията получава безвъзмездно дарения – дрехи и аксесоари от чуждестранни компании. За същите като документ има само

Писмо с Изх. прилагането на Спогодбата между Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от обл

Изх. № М-94-Б-39Дата: 02.07.2018 год.ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 4;ЗДДФЛ, 75. ОТНОСНО: прилагането на Спогодбата между Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (СИДДО) и Закона за данъците върху

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 23-29-98/09.12.2015 г.ЗДДС, чл.46, ал.1, т.1В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№ 23-29-98/…11.2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:На основание сключен договор 27.07.2015 г. „…“ АД (Банката) в качеството си на изпълнител, вкл.

Приложимо законодателство съгласно Регламент /ЕО/ № 883/2004 спрямо наети лица, командировани в държави-членки на Европейския съюз от предприятие, което осигурява временна работа

КСО – чл. 5, ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 6а;ЗЗО – § 1, т. 15;ЗНАП – чл. 3;Регламент /ЕО/ № 883/2004 – чл. 11, параграф 3, буква „а”, чл. 12, параграф 1;Регламент /ЕО/ № 987/2009 – чл. 21 ОТНОСНО:Приложимо законодателство съгласно Регламент /ЕО/

издаване на данъчни документи по смисъла на чл.112 от ЗДДС.

422/08.06.2017г.Чл.113, ал.1 ЗДДС;Чл.115, ал.1 ЗДДС;Чл.115, ал.4 ЗДДС. Относно: издаване на данъчни документи по смисъла на чл.112 от ЗДДС. В писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … с вх. № ………..2017г. сте описали следната фактическа обстановка:На 10.03.2017г. от дружеството е издадена проформа фактура № ….. с получател „К“ ЕООД за доставка

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 53-04-133/24.03. 2015 г.ЗКПО – чл. 42, ал. 1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-133/…..2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а е поставен следния въпрос: Предвид приравняването на договорите

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получ

Изх. № 20-00-366/30.08.2011 г.ЗДДС, чл.96, ал.1, ал.2 и ал.5 чл.12, ал.1 чл.21, ал.2чл.21, ал.4Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:Вие сте регистриран в регистър БУЛСТАТ като физическо лице, упражняващо свободна професия (инженер), със седалище гр.София. Работите по договор с консултантско дружество от Норвегия,като естеството на работата е свързано основно с разработване на Национална програма за

Scroll to Top