fbpx

Становище по запитване, касаещо разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (Обн. ДВ, бр.16 от 22 Февруари 2011 г.)

Изх. 04-19-791
Дата:09.10.2014 год.
ЗОПБ, чл. 1 – чл. 5

Относно: Становище по запитване, касаещо разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (Обн. ДВ, бр.16 от 22 Февруари 2011 г.)
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по електронен път в(вх.№ ………………..г.) и препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ …………………г., свързано с прилагането на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), моля да имате предвид следното:
На 04.04.2011 г. Министърът на финансите издаде подробно указание Изх. № УК-3/ 04.04.2011 г. по прилагането на ЗОПБ, в което са дадени разяснения за териториалния обхват, действието на закона във времето и материалния му обхват.
Същото е публикувано в електронен вариант на сайта на Националната агенция за приходите на адрес: http://nap.bg/document?id=2980
Важно е да знаете, че ЗОПБ регламентира ограничения на плащанията (включително и по отношение на плащания по договори, започнали но незавършени към деня на влизането му в сила), а не конкретно определени доставки на стоки и услуги.
С оглед на зададените от Вас въпроси, следва да имате предвид, че случаите, при които на служители от предприятието се предоставят парични суми в брой, с цел разплащане по търговски сделки, не представляват плащания, които попадат в обхвата на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОПБ, тъй като същитене са „част от парична престация по договор”, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Паричната престация – това е размерът на конкретното (т.е всяко отделно) плащане по сключения между страните договор.
Необходимо е да се отбележи, че е недопустимо страните по вече сключени договори, да предприемат договорености след влизане в сила на ЗОПБ, водещи до заобикаляне на закона. При констатиране на нарушения на въведения от закона ограничителен режим, органите на НАП ще съставят актове за установяване на всяко отделно извършено административно нарушение и ще налагат предвидените в ЗОПБ санкции.
ЗАМ.
/Т. ЯНКОВА/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2577/03.09.2011г.ЗДДС, чл.74Относно: право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното дружество е закупило земя и върху същата е построило чрез възлагане нова сграда – хотел в гр.П с обособени отделни апартаменти и студия в него. През м.юли 2011г. има съставен Акт

Запитване с Вх.№275–––, в което са поставени въпроси относно облагане на дневни командировъчни пари по реда на ЗДД

2_275/21.05.2018г.ЗДДФЛ чл.24, ал.1 и ал.2 В Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика” ===== е постъпило писмено запитване с Вх.№275–––, в което са поставени въпроси относно облагане на дневни командировъчни пари по реда на ЗДДФЛ. Приложен е отговор от ГИТ Варна, в който е пояснен чл.17, ал.1 от НСКСЧ. От запитването не става ясно в

НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,КСО, чл.10,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 3,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 4

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 9877 046 5_20-00-342/18.03.2009г.КСО, чл.10;НООСЛБГРЧ, чл.1, ал.1, чл.2, ал.3 и ал.4;Фактическа обстановка: Лице упражнява дейност като едноличен търговец и едновременно с това е съдружник в ООД, където не упражнява трудова дейност.Въпрос: Следва ли лицето да се осигурява и в ООД.Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредба

Писмо с Изх. №20-00-109; 24.03.2020 г.; КСО – чл. 6, ал. 11; ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 6; ЗЗО – чл. 40, ал. 8

Изх. №20-00-10924.03.2020 г. КСО – чл. 6, ал. 11ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 6ЗЗО – чл. 40, ал. 8 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-109/09.03.2020 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). В

КСО, чл.4, aл. 6,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.4, aл. 3, т. 1

2_348/27.02.2012 г.КСО – чл.4, ал.3, т.1чл.4, ал.4чл.4, ал. 6 ЗЗО -чл.40, ал.1, т.4чл.40, ал.1, т.2ОТНОСТНО: Здравноосигурителни вноски за лице, на което е отпусната пенсияОтправили сте писмено, в което поставяте въпрос, за това дали се дължат здравни осигуровки от работещпенсионер, който извършва дейност като свободна професия. Предвид нормативната уредба, изразявам следното становище:Съгласно чл.4, ал.3, т.1 от

Ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

3_1888/19.10.2018 г. ЗДДФЛ, чл. 22в; ЗДДФЛ, чл. 22г Относно: Ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) В запитването не се излага конкретна фактическа обстановка, но допълнително бе изяснено, че във връзка с годишното изравняване на данъка по

НАРЕДБА Н-18, чл.4,НАРЕДБА Н-18, чл.5,НАРЕДБА Н-18, чл.25,ЗДДС, чл.118, aл. 1,ЗДДС, чл.118, aл. 3,НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 1

2_26/05.01.2012 Наредба № Н-18/2006 г. – чл.3, ал.1; чл.4 ;чл.5;чл.25ЗДДС -чл.118, ал.1 и ал.3; ОТНОСТНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че Кооперация „……………..” е вписана в регистъра на финансовите институции

Данъчно облагане на доход от срочно и възмездно учредяване на право на строеж

Относно: Данъчно облагане на доход от срочно и възмездно учредяване на право на строежВъв връзка с постъпило запитване вх. № ……/03.05.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме:В запитването е посочено, че физическо лице е учредило на юридическо лице срочно и възмездно право на строеж върху собствен недвижим имот /земеделска земя/, който е

Scroll to Top