данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги

Изх. № 24-34-785
Дата: 04. 02 .2008 г.
ОТНОСНО: данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. ….., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-34-785 от 04. 10. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва консултантски услуги, като получатели на услугите са юридически лица, установени на територията на други държави – членки на ЕС.
Въпросът, който поставяте е: Следва ли да се облагат с данък добавена стойност извършваните от българското дружество доставки?
Съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Изключение от това правило е регламентирано в чл. 21, ал. З от ЗДДС, според което мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено
лице, установено в държава членка, различна от държавата,където е установен
доставчикът /чл. 21, ал. З, т. 1 от ЗДДС/;
2. доставяните услуги са с предмет посочен в чл. 21, ал. З, т. 2 от ЗДДС.
Следователно чл. 21, ал. З от ЗДДС се прилага, в случаите когато кумулативно са изпълнени условията, съдържащи се в разпоредбата, т. е. получателя на услугата е лице, попадащо в хипотезите на т. 1 от същата разпоредба и доставяните услуги са сред изброените в т. 2 от същата разпоредба.
От изложеното в запитването може да се направи извод, че „……………………… ………………………………………………………………….“доставя консултантски услуги, която дейност попада в чл. 21, ал. З, т. 2, буква „в“ ЗДДС. Предвид това, че от запитването не става ясно, дали получателя /чуждестранното юридическо лице/ попада в обхвата на чл. 21, ал. З, т. 1 от ЗДДС, необходимо е да имате предвид следното:
В случай, че получателят е лице установено извън Общността или данъчно задължено лице установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът и това лице няма седалище или постоянен обект по смисъла на §1, т. 10 от ДР на ЗДДС на територията на Р България, е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната. Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, поради което не участват при формиране на облагаемия оборот по чл.96, ал.2, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от
зддс.
При условие, че получателя не попада в хипотезата на чл. 21, ал. З, т. 1, в този случай приложима е разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДДС, според която мястото на изпълнение на доставката на услугата е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.70, aл. 2,ЗДДС, чл.50, aл. 2

5 346/ 06.06.2008г.ЗДДС, чл.50, ал.2, чл.70, ал.2Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. №. по описа на Дирекция „ОУИ”- София, Ви уведомявам следното: Описана фактическа

данъчно третиране на приходи от произведена електрическа енергия от независим производител – физическо лице.

2_158/21.02.2017гЗДДФЛ, чл.26ОТНОСНО: данъчно третиране на приходи от произведена електрическа енергия от независим производител – физическо лице.Отправили сте писмено запитване до Дирекция „Обжалване и данъчно –

КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯТелефон: (02) 98 59 – 37 59 Факс: (02) 987 70 4694-00-6/1.04.2010 г.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2

Данъчно третиране на доставките на стоки и услуги, по които получатели са командвания/ щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки и услуги, по които получатели са командвания/ щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;Съгласно визираната фактическа обстановка в горепосоченото

Писмо с Изх. №20-00-193/ 06.07.2018 г.; ЗДДС – чл.10

Изх. №20-00-193/ 06.07.2018 г. ЗДДС – чл.10В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№20-00-193/19.06.2018 г. относно прилагането на разпоредбите

lifta hakkında