данъчно третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др., префактурирани от наемодател на наемател, което цитирате в запитването.

Изх. №656-1/31.05.2013г.
Чл.26, ал. 3 от ЗДДС
В Дирекция ОДОП гр…. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ……,в което е описана следната фактическа обстановка:
Във връзка с провеждането наосновен ремонт в Основно училище /ОУ/ „Х” гр. …., на основание Заповед на Кмета на Общината, за периода на ремонта в сградата наПрофесионална гимназия /ПГ/ „У” се провеждат учебни занятия на две смени за двете училища. ОУ „Х” е училище- второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Общината и не е регистрирано по ЗДДС лице, а ПГ „У” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към МОМН, и e регистрирано по ЗДДС юридическо лице за приходите си от стопанска дейност.
За периода на ремонта, на основание Споразумение между директорите на двете училища е необходимо да се префактуриратконсумативни разходи за ел. енергия, вода и интернет, за които ПГне ползва данъчен кредит. Освен това разходите за отопление са от централизирана доставка на течни горива, за които процедурата и плащането се осъществява от МОМН, като база за префактуриране е броят на учениците на съответните училища.
Тъй като предоставянето на сградата на ОУ ”Х” ебезвъзмездно и за учебни цели, Ви интересува данъчното третиране по ЗДДС на съпътстващите разходи за ел. енергия, вода и интернет, както и отразяването на доставките в дневника за продажбите
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащите разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
Плащанията от ОУ ”Х”на консумативните разходи за ел. енергия, газ и вода ще представляват плащания във връзка с безвъзмездна доставка по предоставяне на сградата за ползване, извършена от ПГ „У” на база на сключено Споразумение.
Тези разходи са част от данъчната основа на доставката на услугата отдаване под наем на сграда или част от нея.По силата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа на доставката се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
Съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 и т. 3 от ЗДДС данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката, както и със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, които са пряко свързани с доставката. В този смисъл е и изразеното становище на НАП с писмо Изх. № 91-00-86 от 21.03.2007 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др., префактурирани от наемодател на наемател, което цитирате в запитването.
Когато не е договорено възнаграждение за доставката на услуга отдаване под наем на сграда, данъчната основа ще бъде равна на съпътстващите разходи за ел. енергия, вода и интернет. В запитването уточнявате, че не ползвате данъчен кредит заплатените консумативни разходи за ел. енергия, вода и интернет.
На основание чл.50, ал.1,т.2 от ЗДДС освободена е доставката на стоки и услуги, при придобиването на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70 от ЗДДС.
Съгласно чл.70, ал.1, т. 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност. Целта на отдаването под наем на сградата е да обезпечи извършването на учебния процес на ОУ ”X” за периода на ремонта. Доставките, свързани с образование, предоставени от училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просветаса освободени на основание чл.41 от ЗДДС.
Тъй като ще предоставите сградата безвъзмездно на основание чл.70, ал.1, т.2 от Закона няма да възникне право на данъчен кредит за съпътстващите разходи за ел. енергия, вода и интернет .
За префактурираните разходи, за които на основание чл.70, ал.1 от ЗДДС не е налице право на приспадане на данъчен кредит, не следва да се начисляваДДС на основаниечл.50, ал.1, т.2от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар