данъчно третиране по ЗДДС на предварително плащане по доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността

Изх. № 24-30-115……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране по ЗДДС на предварително плащане по доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността
Уважаеми господин………..,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-30-115/ 05.07.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е посочено, че предстои сключване на договор за изработка на машини за Русия. Поради дългия период на изработка договорът ще бъде сключен с клаузи за авансови плащания, като износът ще бъде осъществен през следващата календарна година. В тази връзка са зададени въпроси относно издаването на фактури, отразяването им в отчетните регистри и начисляването на данък върху добавената стойност за получените авансови плащания.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба към зададените от Вас въпроси, ви уведомявам следното:
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчнозадължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от същия закон. Доколкото описаният от Вас случай не попада в хипотезите на чл.113, ал.З от ЗДДС, при които фактура може да не се издава, то на основание чл.113, ал.4 от ЗДДС задължително следва да бъде издадена фактура не по-късно от 5 дни от датата на получаване на авансовото плащане. Фактурата задължително следва да съдържа ставката на данъка, а когато ставката е нулева основанието за прилагането й (чл.114. ал.1, т.12 от ЗДДС). Предвид това, че по смисъла на ЗДДС фактурата е данъчен документ (чл.112, ал.1, т. 1 от ЗДДС), на основание чл.124, ал.2 от ЗДДС същата се отразява в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издадена.
За удостоверяване наличието на обстоятелствата по чл.28 от ЗДДС, в качеството на доставчик по доставката, съгласно чл.37, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.21, ал.1 от ППЗДДС следва да разполагате със следните документи:
1.писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител на
стоките, заверена от изходно митническо учреждение;
2.фактура за доставката;
3.документ за превоза на тези стоки.
В ал.2 на чл.37 от ЗДДС във връзка с чл.39, ал.1 от ППЗДДС е предвидено, че ако доставчикът не се снабди с посочените по-горе документи до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станат изискуем, включително при предварително плащане по доставката, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. В този случай данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл.1 17, ал.2 от ЗДДС в 5 – дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем. Протоколът като данъчен документ по смисъла на чл. 112, ал.1. т. З от ЗДДС следва да намери отражение в дневника за продажбите.
Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата, чрез анулиране на издадените протоколи за начислен данък върху добавената стойност за получените авансови плащания, като за анулирането не се съставя нов протокол. Анулирането се извършва в 5 -дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
Предвид гореизложеното в случай, че получите авансово плащане за доставка по чл.28 от ЗДДС и до края на календарния месец, следващ календарния месец през който е получено авансовото плащане не се снабдите с посочените в чл.21. ал.1 от ППЗДДС документи се счита, че доставката е облагаема с данъчна ставка 20 на сто и следва да начислите данък върху добавената стойност по описания ред.
С §7 от ЗИД на ЗДДС ( обн.. ДВ бр.108 от 19.12.2007г., в сила от 19.12.2007г.) са направени изменения и допълнения в разпоредбата на чл.37 от ЗДДС. в резултат на които отпада изискването за снабдяване с документи, доказващи условията за облагане с нулева ставка в определен срок, когато не е настъпило данъчното събитие, а е налице единствено авансово плащане. Това от своя означава, че ако получите авансово плащане за доставка по чл.28 от ЗДДС и до края на календарния месец, следващ календарния месец през който е получено авансовото плащане не се снабдите с посочените в чл.21, ал.1 от ППЗДДС за това плащане нямате задължение за начисляване на данък върху добавената стойност прилагайки данъчна ставка 20 на сто.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
//

Оценете статията

Вашият коментар