издаване на документи при прекратяване/разваляне на договор за лизинг Уважаема г-жо,

Изх. № 24-30-170……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: издаване на документи при прекратяване/разваляне на договор за лизинг
Уважаема г-жо,
Във връзка с ваше запитване с вх. № 24-30-170/04.12.2007 г., постъпило в Дирекция „ОУИ“ – гр.Бургас, изразяваме следното принципно становище :
В направеното запитване излагате следната фактическа обстановка: имате сключен договор за финансов лизинг от 24.03.2006 г., месец октомври 2007 г. договорът за лизинг ще бъде прекратен/развален с вас, а лизингодателя ще сключи договор за лизинг с втори лизингополучател. Въпросът, който поставяте е , трябва ли да префактурирате начислените досега лизингови вноски от лизингодателя на втория лизингополучател ?
Договорът за лизинг е уреден в чл. 342-347 от Търговския закон. При разваляне/прекратяване на договора за лизинг, ако не е уговорено друго, доставчикът/лизингодателя не начислява на лизингополучателя остатъка от дължимите погасителни вноски по първоначално сключения договор за лизинг . При условие, че договорът с лизингодателя е прекратен и лизингодателят е сключил договор с друг лизингополучател, няма основание за първия лизингополучател да префактурира досега платените лизингови вноски на новия лизингополучател.
Данъчното третиране по ЗДДС по представената фактическа обстановка е следното:
А) Ако договорът за лизинг сключен през 2006 година отговаря на условието на чл. 6, ал. 2, т. З от ЗДДС ( в сила от 01.01.2007 г.).
1. Ако доставчикът на стоката по финансов лизинг се е възползвал от правото по & 9, ал. 2 от ЗДДС, т.е. подал е регистрационен опис в ТД на НАП, в едномесечен срок от влизането в сила на новия ЗДДС . При тази хипотеза доставчикът продължава да начислява ДДС върху всяко следващо плащане(погасителна вноска), където данъчното събитие настъпва на по-ранната от двете дати – датата на плащането или на датата, на която то е станало дължимо. Впоследствие, щом е прекратен договорът за лизинг с първия лизиногополучател лизингодателя не доначислява на последния остатъка от дължимите вноски по първоначалния договор . По договора за лизинг с втория лизингополучател лизингодателя начислява данък, където данъчната основа е равна на дължимите вноски от втория лизингополучател, без ДДС, ако доставката отговаря на условието на чл. 6, ал. 2 т. З от ЗДДС.
2. Ако доставчикът/лизингодателя не се е възползвал от правото по & 9, ал. 2 от ЗДДС. Тогава към 01.01.2007 г. лизингодателят е извършил доставка по чл. 6, ал. 2, т. З от ЗДДС, където данъчната основа е равна на сумата от вноските, дължими след 01.01.2007 г., без ДДС по сключения договор за лизинг с първия лизингополучател.
При прекратяване или разваляне на договор за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. З от ЗДДС с първия лизингополучател доставчикът/лизингодателят издава кредитно известие за разликата между данъчната основа на доставката по чл. 6, ал. 2, т. З и сумата, която задържа въз основа на договора, без данъка по този закон ( чл. 115, ал. 6 от ЗДДС ).
Б/ Ако договорът за лизинг сключен през 2006 г. не отговаря на условието на чл. 6, ал.2, т. З от ЗДЦС (в сила от 01.01.2007 г.) .
Тогава данъчното събитие на доставката по договор за лизинг всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
//’

Оценете статията

Вашият коментар