Данъчно третиране по ЗДДС при продажба на заложена вещ от заложния кредитор по реда на Закона за особените залози, в случаите, при които длъжникът – залогодател е регистрирано по ЗДДС лице, а купувач

Изх.№ 24-34-209
Дата:09.11.2009 год.
ЗДДС, чл. 7, ал. 1;
ЗДДС, чл. 131;
ППЗДДС, чл. 83;
ЗОЗ, чл. 32, ал. 1;
ЗОЗ, чл. 32, ал. 4;
ЗОЗ, чл. 37, ал. 1.
ОТНОСНО:Данъчно третиране по ЗДДС при продажба на заложена вещ от заложния кредитор по реда на Закона за особените залози, в случаите, при които длъжникът – залогодател е регистрирано по ЗДДС лице, а купувачът е регистрирано за целите на ДДС лице на територията на друга държава членка и стоката, предмет на продажбата,се транспортира от територията на страната до територията на друга държава членка.
По повод Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАПс вх. № 24-34-209/13.08.2009 г,изразявам следното становище:
В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:
?Заложен кредитор, който е лице установено и регистрирано за целите на данък върху добавената стойноств друга държава членка,извършва продажба на стоки по реда на Закона за особените залози;
?Кандидатът за купувач е лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойноств друга държава членка, което не е установено на територията на страната и не е регистрирано по ЗДДС;
?Длъжникът – залогодател е лице, регистрирано по ЗДДС;
?Стоката, предмет на продажбата,се транспортира от територията на страната до територията на страната до територията на друга държава членка.
ІІ. Поставенитевъпроси са свързани със следното:
?Какво е данъчното третиране на тази доставка?
-налице ли вътреобщностна доставка /ВОД/, предвид статута на длъжника – залогодател, чиято вещ се продава и на купувача на заложената вещ, както и на обстоятелството, че стоката ще се транспортира до територията на друга държава членка, или
-следва ли да се приложи чл. 131 от ЗДДС, въвеждащ специален режим относно доставки, извършени от Заложен кредитор по реда на Закона за особените залози?
?Кое лице е отговорно за начисляване и внасяне на дължимия ДДС?
ІІІ. Нормативна уредба:
?Чл. 7, ал.1 от ЗДДС;
?Чл. 131 от ЗДДС;
?Чл. 83 от ППЗДДС;
?32, ал.1 и ал.4 от ЗОЗ;
?37, ал.1 от ЗОЗ.
ІV. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата
нормативна уредба, на основание чл. 10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:
Съгласно чл.7, ал.1 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Видно от цитирания законов текст, за да е налице ВОД с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да е регистриран по ЗДДС.
Съгласно чл. 32, ал.1 и ал.4 от Закона за особените залози /ЗОЗ/ в случай на неизпълнение на обезпеченото със залог по този закон задължение заложният кредитор може да пристъпи към изпълнение върху заложеното имущество. С вписването на пристъпване към изпълнение заложеното имущество преминава в разпореждане на заложния кредитор. Той има право да вземе мерки за запазването му и да го продаде. Съгласно чл. 37, ал.1 от ЗОЗ заложният кредитор има право да продаде от свое име и за сметка на залогодателя заложеното имущество след изтичането на две седмици от вписването, че е пристъпил към изпълнение.
Предвид цитираните норми от ЗОЗ, продавач/доставчик в тези случаи е не длъжникът – залогодател, а заложният кредитор, който предвид неизпълнението на обезпеченото със залог обезпечение от страна на залогодателя има право да продаде от свое име и за сметка на залогодателя заложеното имущество. Тоест, страна по продажбата/доставката , извършена по реда на ЗОЗ е заложният кредитор, а не длъжникът залогодател. Поради това, в случая, тъй като доставчикът не е лице, регистрирано по ЗДДС, а лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка,не е налице ВОД.
В случая, приложим е специалният ред, регламентиран в чл. 131 от Глава четиринадесета на ЗДДС – „Специфични случаи на доставки”, който се прилага относно документирането, отчитането и внасянето на ДДС и който е приложим при доставката на стоки при продажба по реда на ЗОЗ, когато длъжникът е регистрирано по ЗДДС лице. Относно документирането на продажбата приложим е и чл. 83 от ППЗДДС, уреждащ специфичните реквизити, които следва да съдържа документът, издаван от заложния кредитор за доставката, извършена по реда на ЗОЗ в хипотезата на чл. 131 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че режимът на чл. 131 от ЗДДС е приложим и в случай, че заложният кредитор е регистрирано по ЗДДС лице. В такива случаи, доставката би покривала хипотезите и на двете правни норми – чл. 7, ал.1 от ЗДДС и чл. 131 от ЗДДС. Това е обусловено от факта, чережимът на продажбите на стоки и услуги, регламентиран в чл.131 от ЗДДС и чл.83 от ППЗДС е специален. Това е видно както от заглавието на главата, в която е регламентиран -„Специфични случаи на доставки”, така и от по-тесния кръг обществени отношения, които урежда.Същият въвежда изключение от общите правила за документиране и отчитане на доставките и внасяне на данъка. Нормата на чл. 131, като специална норма, дерогира общите, които и противоречат. Поради това, режимът на вътреобщностните доставки, съответно нормата на чл. 7, ал.1 от ЗДДС, като такива от по – общ порядък спрямо тези на чл. 131 от закона, не следва да намерят приложение в случая.
Предвид гореизложеното, по отношение на продажби, извършени по Закона за особените залози, следва да се приложи чл. 131 от ЗДДС, независимо от това, че в определени случаи продавачът е регистрирано по ЗДДС лице, а купувачът – лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка и стоката ще се транспортира от територията на страната до територията на другадържава членка, т.е., и в случаите, когато са изпълнение условията на чл.7, ал.1 от ЗДДС по отношение изискванията за вътреобщностна доставка. Следва по реда и на основание чл. 131, ал.1, т.1 данъкът, дължим по доставката да се преведе от заложния кредитор в банковата сметка на компетентната териториална дирекция на НАП, в която длъжникът е регистриран по ЗДДС. В случай, че получателят по доставката – купувач на вещта, продадена по реда на ЗОЗ, отговаря на условията, посочени в Наредба № Н-11 от 24.08.2006 г., издадена от Министъра на финансите за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността, то на основание чл.81, ал.1, т.1 от ЗДДС и по реда, предвиден в Наредбата, начисленият му по доставката данък може да му бъде възстановен.
Съгласно чл. 131, ал.1 във връзка с чл. 86, ал.4 от ЗДДС, задължението за начисляване и внасяне на ДДС, както за документиранеи отчитане на доставката в случаите на продажби, извършени по Закона за особените залози не е на регистрираното лице – собственик на вещта, ана заложния кредитор, независимо дали същият е регистрирано по ЗДДС лице, или няма такъв статус. Поради това при продажбата на заложената вещ – собственост на длъжника-залогодател, който е регистрирано по ЗДДС лице, заложният кредитор, извършващ продажбата, е този, който е отговорен за начисляване и внасяне на данъка и документиране на доставката по реда на чл. 131 от ЗДДС и чл. 83 от ППЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

счетоводно третиране на неплатена част от покупна цена вследствие на неизпълнение на задължение по предварителен договор за покупко — продажба на имот

Изх. № 26-С-94……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: счетоводно третиране на неплатена част от покупна цена вследствие на неизпълнение на…

ЗДДФЛ, чл.45, aл. 5,ЗДДФЛ, чл.44, aл. 4

2_165/01.02.2011г.ЗДДФЛ – чл.44, ал.4ЗДДФЛ – чл.45, ал.5Отправено е писмено запитване, заведено с вх.№ ………. в Дирекция “Обжалване и…