данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС при изплащане на възнаграждения на чуждестранни дружества

1_765/31.08.2009
Чл.12,ал.5, т.4, чл.195 от ЗКПО
Чл.21, ал.1, ал.2 от ЗДДС
Относно: данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС при изплащане на възнаграждения на чуждестранни дружества
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ ………………..г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр……….., относно прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ ,изразяваме следното становище:
І. Попървата изложена фактическа обстановка.
В запитването е изложено, че навашето дружество във връзка с възникнал спор с клиент от Белгия се налага да се снабди с удостоверение за актуалното му състояние. Вие изплащате на чуждестранно адвокатско дружество суми за възстановяване на разноски / съдебни такси, транспортни разходи / по издаване на удостоверение за актуално състояниеи отделна сума като възнаграждение по издаването на удостоверението. Белгийското адвокатско дружество не прави консултации по отношение на делото, а само организира получаването на удостоверение за актуално състояние от Белгийски съд и го изпраща по пощата.В тази връзка са зададени следнитевъпроси:
1. Услугата по съдействие за издаване на удостоверение за актуално състояние представлява ли техническа услуга и попада ли в обхвата на определението за „технически услуги“, дадено с § 1, т.9 от ДР на ЗКПО.
2. Във връзка с извършената услуга следва ли да се приложи чл.201 и чл.203 от ЗКПО и чл.135 – 142 от ДОПК.
3. Дължим ли е данък от получателя на основание чл. 82, ал. 2 от ЗДДС за възнаграждението по издаване на удостоверение .
По първи въпрос:
На основание чл. 12 ал. 5, т. 4 от ЗКПО възнагражденията за технически услуги, представляващи доход, начислен от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице са от източник в страната.
Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗКПО доходите на чуждестранни юридически лица от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 5 от с.з., когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен.
Понятието “възнаграждения за технически услуги“ е дефинирано в т. 9 на § 1 от допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗКПО, където е определено, че това са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице.
Изхождайки от горната дефиниция и от изложеното в запитването, услугата по издаване на удостоверение за актуално състояние не може да се определи като услуга от техническо естество по см. на ЗКПО.
По втори въпрос:
От посоченото в отговора на първия е видно, че тази услуга не попада в определението за „технически услуги” , поради което вашето дружество не следва да удържа данък при източника върху брутната сума на начисленото възнаграждение на основание чл.195, ал.2 от ЗКПО. В тази връзка не следва да се прилагат чл.201, чл.203 от ЗКПО и чл.135 -142 от ДОПК.
По трети въпрос:
Белгийското адвокатско дружество е изпълнило задълженията си по представителство на вашето дружество и ви е снабдило с удостоверение за актуално състояние . За извършената услуга вие дължите определено възнаграждение на лицето. Доколкото не са налице обстоятелстватамястото на изпълнение на доставката на услуга да се определи по специфичните правиларегламентирани в чл. 21 ал.3 от ЗДДС, то в конкретния случай приложение ще намери разпоредбата на чл. 21 ал1 от ЗДДС. Поради описаното по-горе за вас , като получател по доставката не възниква основание за начисляване на данък по реда на чл. 82 ал.2 от ЗДДС.
II. Повтората изложена фактическа обстановка.
Германски доставчик, регистриран по ДДС в Германия, без място на стопанска дейност на територията на България доставя части за ремонт на машина в България. Служител на доставчика лично донася частите в България и ги монтира на машината, която не е в гаранция. За подмяната се издава фактура за частите и фактура за разходите по подмяната като разходи по престой в България, пътни, нощувки и др. В тази връзка се поставят въпросите:
1. Дължим ли е данък при източника съгласно ЗКПО за фактурираните ремонт и разходи за командировка.
2. Дължи ли се ДДС за ремонта на машината и за фактурираните командировъчни разходи и по кой член от ЗДДС?
По първи въпрос:
Действащият ЗКПО ограничава обхвата на възнагражденията за технически услуги, които са обект на облагане с данък при източника.
Съгласно § 1, т.9 от ДР на ЗКПО „възнаграждения за технически услуги“ са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице. При сравнение на цитираното определение с определението, дадено с § 1, т.9 от ДР на ЗКПО (отм.), е видно, че от 01.01.2007 г. възнагражденията за поддръжка (в т.ч.ремонт) и за други услуги от техническо естество са изключени от обхвата на възнагражденията за технически услуги.
Следователно, начислените от вашето дружество в полза на чуждестранни юридически лица възнаграждения за ремонт, не представляват възнаграждения за технически услуги по смисъла на ЗКПО и съответно не подлежат на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 от същия закон.
По втори въпрос:
Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се извършва услугата по оценка, експертиза или работа по движима вещсъгласно чл. 21, ал.2, т. 3, б. „в” от ЗДДС и чл. 8, ал. 1 от ППЗДДС . Същевременно мястото на изпълнение при доставки на услуги по оценка , експертиза или работа върху движими вещи е на територията на държава-членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя , под който му е оказана услугата, когато са налице едновременно следните условия по чл. 24, ал. 3 от ЗДДС , а именно :
– получател по доставката е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга-държава членка, различна от държавата-членка, където фактически е извършена оценката, експертизата или работата;
-след приключване на оценката, експертизата или работата стоките са изпратени, или транспортирани извън територията на държава членка, където фактически е извършена оценката, експертизата или работата.
Видно от описаното във вашето запитване мястото на изпълнение на доставката на услугатаняма да се определи по правилото на чл. 24, ал. 3 от ЗДДС ,тъй като липсва второто условие относно изпращането на стоките извън територията на страната ,поради което и данъкът няма да бъде изискуем от вас като получател на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС .

Оценете статията

Вашият коментар