КСО, чл.5,КСО, чл.6,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

1_7/05.03.2010г.
КСО, чл.4, ал.3, т.2,чл.5 и 6
Във връзка с Ваше запитване с вх.№ ……………………….2010г., постъпило
в
Дирекция „ОУИ” – гр…………,изразяваме следното становище :
Фактическа обстановка :
Физически лица, които не са регистрирани като земеделски производители са получили сумивъв връзка с единно плащане на площ за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за земеделски дейности от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно Наредба 5/27.02.2009г.за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. При подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, лицата посочват тези суми в приложение 3, таблица 4 – доход от продажба на произведени непреработенипродукти отселско стопанствос код 04.Едното лицее пенсионер, упражнява трудова дейност като едноличен търговец , и внася само здравноосигурителни вноски.В ГДД попълва Приложение 7 и Справката за окончателния размер на осигурителния доход – Таблица 2. Другото лице е собственик на ЕООД и се осигурявазаф.Пенсии и ф.ОЗМ и попълва към справката Таблица 1 иТаблица 2.
Въпроса, който се поставя е: дължат ли се социални и здравно-осигурителни вноски от физическите лица върху получените суми по Наредбата за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания посочени при представяне на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?
Кръгът на лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване е определен в чл.4 и 4а от КСО.
Съгласно чл.4, ал.3, т.2от КСОзадължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества.
В чл.5, ал.2 от КСО законодателят дава определение за самоосигуряващо се лице – физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноскиизцяло за своя сметка.
Лицата по чл.4, ал.3, т.2от КСО са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл.5, ал.2 от с.з.
На основание чл.6, ал.7 от КСО тези лица дължатза своя сметка осигурителни вноскиавансововърху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Съгласно чл.6, ал.8 от КСО, окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал.7 от горецитираната разпоредба се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация.
Окончателният размер на осигурителния доход за доходите, които подлежат на годишно данъчно облагане, се определя по данъчната декларация на лицето, като се приспадат доходите, върху които авансово са внесени осигурителни вноски
На основание чл.3, ал.3 от Наредбата за елементитена възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски при определяне на годишния осигурителен доход за 2009 г. се вземат предвид:
1. за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност – облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски и премии/вноски по договори за застраховки “Живот“ и застраховки “Живот“, ако са свързани с инвестиционен фонд
2. за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества или като членове на неперсонифицирани дружества – възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти, след приспадане на разходите за съответната дейност по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
Лицата извършващи трудова дейностпо чл.4, ал.3от КСО и получили доходи от същата са задълженида извършват годишно изравняване на осигурителния доход като за товапопълват Таблица1 и 2 от справка обр.2004, неразделна част към ГДД. Съгласно указанията за попълване на Таблица 1 и 2 в колона т.5.2 е посочено че собствениците в търговските дружества формират осигурителния си доход за тази дейност,ако иматдеклариран облагаем доход в Приложение 3 част І, Таблица 7. Едноличния търговецпопълва колона 5.1 като посочва облагаемиядоход деклариран в приложение 2, част ІІІ.
Предвид гореизложеното, декларираният от лицата, облагаем доход вПриложение 3, таблица 4, не попада в изброените в т. 5.1 и т.5.6 от таблиците и същия не се включва в общия годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски.

Оценете статията

Вашият коментар