данъчно третиране продажба на дружествени дялове по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ г.

1_05/29.01.2009 г.
ЗДДФЛчл.2; 8; 13, ал.1, т.2, б.”в”; чл.33, ал.3, 5 и 6
ТЗ Чл.127
Относно: данъчно третиране продажба на дружествени дялове по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ г.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ , Дирекция „ОУИ” гр….. Ви уведомява за следното:
Според фактите в запитването през м.април 2008 г., дружествените дялове на две физически лица, съдружници в „” ООД, разпределени съответно в съотношение 50 : 50%, са продадени по чл.129 и чл.183 от ЗЗД. Въпросът Ви е свързан с определяне на приложимото законодателство относно дължимите данъци – по реда на ЗДДФЛ или по ЗКПО.
В запитването Ви не е описана достатъчно изчерпателно фактическата обстановка имаща отношение към данъчното облагане на лицата, т.е. не са приложени никакви копия на оригиналните договори за продажбата на дяловете, съответно вида и начина на формиране на дяловете/вноските при учредяване на дружеството и всичко свързано с капитала на дружеството, поради което е невъзможно да се изготви конкретен отговор на поставения от Вас въпрос и в тази връзка изразявам следното принципно становище, което е свързано с действащото през 2008 г. данъчно законодателство:
Като термин, дружественият дял е регламентиран в чл.127 от Търговския закон /ТЗ/, който гласи че ”Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго”. От посоченото в запитването приемаме, че съдружниците в „” ООД са местни физически лица.
Съгласно чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и чужбина. Доходите от източници в Република България са посочени в чл.8 от ЗДДФЛ, като ал.8 от този член гласи, че „Доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, издадени от държавата, общините, местните юридически лица, неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност, както и от сделки с тях, са от източник в България”.
В чл.13, ал.1, т.2, б.”в” от ЗДДФЛ, като изключение по отношение на необлагаемите доходи от продажба или замяна на движимо имущество, са посочени доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута, които за целите на ЗДДФЛ са облагаеми доходи. Съответно, съгласно чл.33, ал.З от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари – чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ.
Цената на придобиване по ал.1, 2 и 4 на чл.33 от ЗДДФЛ е регламентирана в ал.6 от същия член и може да бъде:
-документално доказаната цена на придобиване – т.1 от чл.33, ал.6;
-нула – когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал – т.3 от чл.33, ал.6;
-частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговското дружество, съпътстваща на продадените или на заменените акции и дялове – в случаите на направени непарични вноски в търговското дружество – т.5 от чл.33, ал.6;
-документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от НСИ – в случаите на продажба или замяна на имущество, придобито преди 1 януари 1998 г. – т.7 от чл.33, ал.6.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »