данъчно третиране продажба на недвижими имоти през 2008 г. по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

51/27.04.2009 г.
ЗДДФЛ-чл.3; чл.6; чл.11; чл.12; чл.13, ал.1, т.1; чл.33, ал.1
ДОПК-чл.22, ал.3
Относно: данъчно третиране продажба на недвижими имоти през 2008 г. по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Уважаеми г-н,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ , Дирекция „ОУИ”Ви уведомява за следното:
Според фактите в запитването и приложените към него копия на документи, Вие с Нотариален акт /НА/ за покупко-продажба № , на 26.05.2008 г. сте продали на „” ЕООД поземлен имот за сумата от 100000 евро, която сума е получена изцяло и по банков път преди подписването на НА, като същият този поземлен имот Ви е дарен на 07.12.2007 г. от…с НА № … за дарение на недвижим имот. Въпросите Ви са следните:
1.Каква е цената на придобиване на поземления имот по НА №– нулева, или това е данъчната оценка посочена в НА в размер на 164268 лв.?
2.След като дарението е между баща и син, петгодишният давностен срок, след който доходът от продажбата не се облага приложим ли е или доходът не следва да се облага, тъй като ако баща ми бе продал имота, то той не би дължал данъци?
Съгласно чл.3, т.1 от ЗДДФЛ, данъчно задължени лица по този закон са местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и чужбина – чл.6 от ЗДДФЛ. В ал.3 на чл.10 от ЗДДФЛ е посочено, че когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на БНБ към датата на придобиването им. Облагаеми по ЗДДФЛ са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон – чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ. Едно от задължителните условия за подаване на годишна данъчна декларация е лицата да са получили облагаем доход придобит през календарната годината, като съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3. получаването на престацията – за непаричен доход.
Съгласно чл.13, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а/ един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиване на имота. Определението на „недвижим жилищен имот” е посочено в §1, т.51 от ДР на ЗДДФЛ – това е недвижим имот, който в момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди.
Видно от приложените НА, продажбата е на поземлен имот, а разпоредба на чл.13, ал.1, т.1, б.”а” от ЗДДФЛ не се отнася за доходи от продажба или замяна на земя /УПИ, парцел и др./.
б/до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
Съгласно чл.22, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, срокът който се брои по години, изтича на същото число и в същия месец на съответната година, а когато такова число няма – в края на съответния месец. От приложените НА е видно, че между датата на продажбата и датата на придобиването на поземления имот, не са изминали повече от 5 години и реализираният доход от продажбата ще подлежи на облагане в годината на придобиването му – в случая през 2008 г.
Съгласно чл.33, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи. Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари. Във Вашия случай продажната цена ще е 100000 евро /НА№/, ако тя включва всичко придобито от ВАС във връзка с продажбата.
Цената на придобиване по ал.1 е нула – когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалбата или друг източник на собствен капитал – чл.33, ал.6, т.3 от ЗДДФЛ. На основание приложеното копие от НА № 135, във Вашия случай, цената на придобиване на поземления имот е нула.
На основание чл.50, ал.1, т.1 и чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа в срок до 30 април на годината,следваща годината на придобиване на дохода. Следователно, Вие трябва да декларирате придобитите от Вас доходи през 2008 г. до 30.04.2009 г.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »