fbpx

данъчно третиране възнаграждението, изплащано от осигурителя на осигуреното лице за първия, втория и третия ден от временната неработоспособност на основание § 22о от ПЗР на Кодекса за социално осигу

5.Изх.№ 23-22-1867/28.08.2011г.
ЗДДФЛ § 10б от ПЗР;
относно: данъчно третираневъзнаграждението, изплащано от осигурителя на осигуреното лице за първия, втория и третия ден от временната неработоспособност на основание § 22о от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване и § 10 б от ЗДДФЛ.
Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна уредба изразяваме следното становище:
От 1 юли 2010 г. е в сила новият §22о, т. 1 от ПЗР на КСО. Съгласно тази разпоредба за периода до 31 декември 2011 г. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
За периода след 01.07.2010 г. възнагражденията, изплатени за първите три работни дни от временната неработоспособност, са необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ. Нормативното основание за това е новосъздаденият § 10б от ПЗР на закона, съгласно който в облагаемия доход по трудови правоотношения не се включват изплатените възнаграждения по реда на § 22о, т. 1 от ПЗР на КСО.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top