данъчно третиране възнаграждението, изплащано от осигурителя на осигуреното лице за първия, втория и третия ден от временната неработоспособност на основание § 22о от ПЗР на Кодекса за социално осигу

5.Изх.№ 23-22-1867/28.08.2011г.
ЗДДФЛ § 10б от ПЗР;
относно: данъчно третираневъзнаграждението, изплащано от осигурителя на осигуреното лице за първия, втория и третия ден от временната неработоспособност на основание § 22о от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване и § 10 б от ЗДДФЛ.
Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна уредба изразяваме следното становище:
От 1 юли 2010 г. е в сила новият §22о, т. 1 от ПЗР на КСО. Съгласно тази разпоредба за периода до 31 декември 2011 г. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
За периода след 01.07.2010 г. възнагражденията, изплатени за първите три работни дни от временната неработоспособност, са необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ. Нормативното основание за това е новосъздаденият § 10б от ПЗР на закона, съгласно който в облагаемия доход по трудови правоотношения не се включват изплатените възнаграждения по реда на § 22о, т. 1 от ПЗР на КСО.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

законодателството в областта на социалната сигурност), издаван при поискване от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице. Формулярът удос

.№ 26-И-172Дата:26.11.2012 год. Регламент № 883/2004, чл. 13; Регламент № 987/2009, чл. 16.Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………………….г. по описа нана(НАП),

Правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 във връзка с неизпълнение на изискванията на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО.

ОТНОСНО: ред на облагане по ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-… свх. № … от 17.02.2011г. е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството

Облагане с патент на палатки с размер 15-20 кв.м., като място за нощуване – нов вид къмпингуване – „глемпинг“ по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

ОТНОСНО: Облагане с патент на палатки с размер 15-20 кв.м., като място за нощуване – нов вид къмпингуване – „глемпинг“ по реда на Закона за

fetere helo