Данъчното третиране на доставка на услуга – изготвяне на проект за строителство на жилища, находящи се извън територията на страната съгласно разпоредбите на новия Закон за данък върху добавената стой

Изх. №24-32-113
Дата:11.03.2008 год.
ОТНОСНО: Данъчното третиране на доставка на услуга – изготвяне на проект за строителство на жилища, находящи се извън територията на страната съгласно разпоредбите на новия Закон за данък върху добавената стойност
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-113/19.03.2007 г.,Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването Вие извършвате услуга – изготвяне на проект по строителство на жилища, като строителните обекти се намират съответно на територията на Холандия, на територията на друга държава от ЕС или извън ЕС. Получател на услугата е фирма от Холандия, регистрирана за целите на ДДС. Като нерегистрирано по ЗДДС поставяте следните въпроси:
1.Кога за Вас възниква задължение да се регистрирате по ЗДДС в България и имате ли
задължение да се регистрирате за целите на ДДС в друга страна?
2.Ако при някакви задължителни условия се регистрирате за целите на ЗДДС, ще следва
ли да начислявате данък за доставката на тази услуга?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По първия поставен въпрос:
С разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е въведено задължение за регистрация за целите на ЗДДС за всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по -дълъг от последните 12 месеца преди текущия месец. На основание ал. 2 от същата разпоредба облагаемият оборот включва:
-облагаемите доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
-доставки на финансови услуги по чл. 46;
-доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
При определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчният режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката съгласно чл. 96, ал. 6 от ЗДДС.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС визира, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, извършена от данъчно задължено лице по този закон и с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен случаите, в които този закон предвижда друго. В ЗДДС, Глава четвърта са изчерпателно изброени доставките на стоки и услуги, които са освободени и същите не участват при определяне на облагаемия оборот за целите на регистрацията по закона.
Следователно, за да се определи в настоящия случай дали доставката на услуга – изготвяне на проект за строителство на жилища е облагаема и дали същата ще участва в облагаемия оборот за целите на регистрация по ЗДДС, следва да се определи мястото на изпълнение с оглед разпоредбите на закона.
Общата презумция за място на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където е установен доставчикът. Когато услугата е свързана с недвижим имот, какъвто е настоящия случай,
1
мястото на изпълнение е мястото, където се намира недвижимия имот на основание чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС.
Според изложеното в запитването услугите се отнасят за недвижими имоти, които се намират извън територията на страната – на територията на държава членка на ЕС /Холандия и др./ и на територията на трета страна. Предвид това и разпоредбата на чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС доставката на тези услуги е с място на изпълнение извън територията на страната и като такива не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12, ал. 1 от закона. Следователно същите не следва да участват при определяне на облагаемия оборот за целите на регистрация по зддс.
Във връзка с извършваните доставки с място на изпълнение на територията на други държави – членки и трети страни, следва да се запознаете с правните нормите за условията и реда за регистрация в данъчното законодателство на съответните държави.
Българската приходна администрация не е компетентна по отношение прилагането на правните норми в данъчното и осигурително законодателство, действащо на територията на други държави.
По втория поставен въпрос:
Предвид изложеното по-горе и във връзка с чл. 25, ал. 5, т. 2 от ЗДДС в случай, че се регистрирате по този закон за разглежданата доставка няма да възникне задължение за начисляване на ДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »