Данъчното третиране на доставка на услуга – изготвяне на проект за строителство на жилища, находящи се извън територията на страната съгласно разпоредбите на новия Закон за данък върху добавената стой

Изх. №24-32-113
Дата:11.03.2008 год.
ОТНОСНО: Данъчното третиране на доставка на услуга – изготвяне на проект за строителство на жилища, находящи се извън територията на страната съгласно разпоредбите на новия Закон за данък върху добавената стойност
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-113/19.03.2007 г.,Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването Вие извършвате услуга – изготвяне на проект по строителство на жилища, като строителните обекти се намират съответно на територията на Холандия, на територията на друга държава от ЕС или извън ЕС. Получател на услугата е фирма от Холандия, регистрирана за целите на ДДС. Като нерегистрирано по ЗДДС поставяте следните въпроси:
1.Кога за Вас възниква задължение да се регистрирате по ЗДДС в България и имате ли
задължение да се регистрирате за целите на ДДС в друга страна?
2.Ако при някакви задължителни условия се регистрирате за целите на ЗДДС, ще следва
ли да начислявате данък за доставката на тази услуга?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По първия поставен въпрос:
С разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е въведено задължение за регистрация за целите на ЗДДС за всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по -дълъг от последните 12 месеца преди текущия месец. На основание ал. 2 от същата разпоредба облагаемият оборот включва:
-облагаемите доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
-доставки на финансови услуги по чл. 46;
-доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
При определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчният режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката съгласно чл. 96, ал. 6 от ЗДДС.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС визира, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, извършена от данъчно задължено лице по този закон и с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен случаите, в които този закон предвижда друго. В ЗДДС, Глава четвърта са изчерпателно изброени доставките на стоки и услуги, които са освободени и същите не участват при определяне на облагаемия оборот за целите на регистрацията по закона.
Следователно, за да се определи в настоящия случай дали доставката на услуга – изготвяне на проект за строителство на жилища е облагаема и дали същата ще участва в облагаемия оборот за целите на регистрация по ЗДДС, следва да се определи мястото на изпълнение с оглед разпоредбите на закона.
Общата презумция за място на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където е установен доставчикът. Когато услугата е свързана с недвижим имот, какъвто е настоящия случай,
1
мястото на изпълнение е мястото, където се намира недвижимия имот на основание чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС.
Според изложеното в запитването услугите се отнасят за недвижими имоти, които се намират извън територията на страната – на територията на държава членка на ЕС /Холандия и др./ и на територията на трета страна. Предвид това и разпоредбата на чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС доставката на тези услуги е с място на изпълнение извън територията на страната и като такива не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12, ал. 1 от закона. Следователно същите не следва да участват при определяне на облагаемия оборот за целите на регистрация по зддс.
Във връзка с извършваните доставки с място на изпълнение на територията на други държави – членки и трети страни, следва да се запознаете с правните нормите за условията и реда за регистрация в данъчното законодателство на съответните държави.
Българската приходна администрация не е компетентна по отношение прилагането на правните норми в данъчното и осигурително законодателство, действащо на територията на други държави.
По втория поставен въпрос:
Предвид изложеното по-горе и във връзка с чл. 25, ал. 5, т. 2 от ЗДДС в случай, че се регистрирате по този закон за разглежданата доставка няма да възникне задължение за начисляване на ДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на доставки на услуги онлайн на физически лица от ЕС и извън него по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на услуги онлайн на физически лица от ЕС и извън него по реда и смисъла на Закона за данък върху

прилагането на нулевата ставка за доставки на стоки н услуги и се задължават да заплатят дължимия данък върху добавената стойност който би бил начислен, ако стоките или услугите не отговарят на услови

Изх. № 26-M-84Дата: .…………… .2008 г.Относно : Освободени доставки, по които получатели са институции на Европейския съюзПо повод Ваше запитване с Изх. № 2347/ 18.09.2007г.,

НООСЛБГРЧ, чл.11

5_23-29-202 /15.12.2010г.НООСЛБГРЧМЛ, чл.11;Фактическа обстановка:Възложител е внасял ЗОВ за изпълнител по граждански договор. В последствие разбира, че същото е самоосигуряващо се лице.Въпрос: Подлежат ли на възстановяване

рилагане на разпоредбите на ЗДДС

Относно:прилагане наразпоредбите наЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 96-00-418/ 17.10.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:Фирмата осъществява ВОД на

Данъчно третиране на доходите, придобити през данъчната година от продажба на два недвижима имота.

Изх. № 94-Ф-8Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите, придобити през данъчната година от продажба на два недвижима имота.В отговор на Ваше писмено запитване,

право на приспадане на данъчен кредит по фактура, издадена от лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка

Изх. № 24-31-378Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: право на приспадане на данъчен кредит по фактура, издадена от лице, регистрирано за целите на ДДС в друга

данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно об

Изх. № 24-32-5Дата: 30.05.2014 год. ЗДДС, чл. 26, ал. 1-3; ЗДДС, чл. 112; ЗКПО, чл. 11; ЗСч., чл. 7.Относно: данъчно третиране на такса за производство