данъчното третиране на доставки на редуцирани емисии по смисъла на ЗДДС

Изх. № 24-34-184
Дата: 29.08.2008 год.
ЗДДС, чл. 21;
ЗДДС, чл. 25;
ЗДДС, чл. 113.
Относно: данъчното третиране на доставки на редуцирани емисии по смисъла на ЗДДС
По повод Ваше запитване с Изх. № П-1924/ 11.07.2008 г., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-184/31.07.2008 г., относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност, изразявам следното становище:
I. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружеството е сключило договор с „Международната банка за възстановяване и
развитие“ в качеството и на доверителен собственик на Прототипния въглероден фонд за продажба на намалени емисии. Съгласно договора дружеството изготвя годишен доклад за намалените емисии и се извършва верификация от независима организация на база на измерените и утвърдени емисии Прототипния карбонов фонд превежда суми по договорена цена.
II. Поставените въпроси по същество са свързани със следното :
•Какво е данъчното третиране на доставки на редуцирани емисии поЗДДС?
•Кога настъпва данъчното събитие при доставки на редуцирани емисии?
•Как се документират доставките на редуцирани емисии?
III. Нормативна уредба:
•Чл. 21 ЗДДС
•Чл. 25 ЗДДС
•Чл. 113 ЗДДС
IV. Становище на ЦУ на НАП:
1
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище
• По отношение на данъчното третиране на доставки на редуцирани емисии
ПродажбатанаредуцираниемисиисъгласноПротоколаотКиотокъмРамковата
конвенция на Обединените нации по изменение на климата следва да се третира като
доставка на услуга, за която мястото на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.3,
т.1 и 2, буква „а“ от ЗДДС. Следва да се има предвид, че такова становище е изразено и
от Комитета поДДСкъмЕвропейската комисия,кактоиот Дирекция„Данъчна
политика“ при .
Предвид на това, когато получател по доставката е лице, установено извън Общността или данъчно задължено лице, установено в държава членка, то мястото на изпълнение на доставката ще е там, където е установен получателя. От писмото не става ясно къде е установен Карбоновия фонд – получател по доставката. Ако фонда е установен извън Общността или е данъчно задължено лице, установено в държава членка, то тази доставка ще е с място на изпълнение извън територията на страната, респективно за нея „…………………….“ АД не трябва да начислява данък. Във фактурата като основание за неначисляване на данък се вписва „ чл.21, ал.3, т.1 и 2, буква „а“ от ЗДДС“. Следва да се има предвид, че за целите на правото на приспадане на данъчен кредит, тази доставка, съгласно чл.69, ал.2, т.1 от ЗДДС е приравнена на облагаема.
• По отношение наданъчното събитие при доставки на редуцирани емисии
Данъчното събитие по смисъла на ЗДДС е доставката на стока или услуга,
извършена от данъчно задължено по този закон лице, извършването на вътрешнообщностно придобиване, както и вносът на стоки по чл. 16 от ЗДДС / чл. 25, ал. 1 от ЗДДС /. Данъчното събитие настъпва на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.
Разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС регламентира, че данъчното събитие при доставка на услуга възниква, респ. данъкът става изискуем на датата, на която услугата е извършена. Изключение от това правило се съдържа в чл.25, ал.6 от ЗДДС, по силата на който, когато преди да е възникнало данъчно събитие се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането / за размера на плащането/, с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка.
При доставки с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо / чл. 25, ал. 4 от ЗДДС /.
Когато преди да е възникнало данъчното събитие се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането, с изключение на ВОД.
Предвид непредставянето на договор, сключен между Вас и с „Международната банка за възстановяване и развитие“ в качеството и на доверителен собственик на Прототипния въглероден фонд за продажба на намалени емисии, не е възможно да бъде определено в коя от хипотезите на разпоредбата на чл.25 от ЗДДС попадат извършените от Вашето дружество доставки на квотни емисии.Доколкото в запитването Ви е посочено, че Прототипния карбонов фонд превежда суми по договорена цена на база измерените и утвърдени емисии или извършва авансови плащания следва да се приеме, че данъчното събитие при доставката на услуга възниква, респ. данъкът става изискуем на датата, на която услугата е извършена, а в случаите преди да е възникнало данъчното събитие се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането.
Имайки предвид изложеното по горе, в случай, че извършваните от вас доставки са с място на изпълнение извън територията на страната, то не попадате под разпоредба-та на чл.37, ал.2 от ЗДДС, предвид обстоятелството, че тази разпоредба обхваща доку-ментите, с които се удостоверява наличието на облагаеми доставки с нулева ставка на данъка.

По отношение на документирането на доставки на редуцирани емисии
С чл.113, ал. 1 Закона за данъка върху добавената стойност предвижда всяко данъчно задължено лице – доставчик, да издава фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на плащане преди доставката – предварително, авансово плащане. Следва да се има предвид, че съгласно Закона за данъка върху добавената стойност изискванията към документите са приложими всички лица, които извършват независима икономическа дейност.
Доколкото не попадате в хипотезите, визирани с чл. 113, ал. 3, т. 7 от ЗДДС, при които издаването на фактура не е задължително, съгласно разпоредбата на чл. 113, ал.4 от ЗДДС, Вие като доставчик сте длъжен да издадете фактура в 5-дневен срок от датата на възникване на данъчното събитие за доставката .
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »