Данъчното третиране на разходи за обучение по договор за придобиване на квалификация по чл.229 от КТ

Изх. № 24-32-289……………..
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: Данъчното третиране на разходи за обучение по договор за придобиване на квалификация по чл.229 от КТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНАЙОТОВ,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. ……………… и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-289/15.09.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Според запитването дружеството желае да сключи договор за придобиване на квалификация по чл.229 от Кодекса на труда (КТ) със студент 1-ви курс в Техническия университет – гр……., редовно обучение през учебната 2007/2008г. Във връзка с това се поставя въпросът има ли някакви законови ограничения в размера на стипендията и ако има какви?
При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 229, ал. 1 от КТ работодател може да сключи договор с лице, което постъпва или е постъпило в учебно заведение за придобиване на квалификация. На основание ал.2 на същия член работодателят е длъжен да осигурява на обучаващия се издръжка и други условия във връзка с обучението и след завършване на обучението да го приеме на работа по придобитата квалификация за уговорения от страните срок, който не може да надвишава 6 години.
В случаите, когато работодателят сключи договор с физическо лице по силата на чл.229 от КТ «Договор за придобиване на квалификация» и при спазване на условията, определени с този нормативен акт, разходите, направени за сметка на работодателя във връзка с изпълнение предмета на договора, се третират като разходи за дейността и за данъчни цели с тях не се преобразува финансовият резултат в посока увеличение по реда на чл.26, т.1 от ЗКПО. Необходимо условие за третирането на тези разходи като разходи за
дейността е същите да бъдат документално обосновани съгласно изискванията на съответните нормативни актове.
Когато отчетените разходи за обучение (квалификация) не са документално обосновани чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, придружен с фискална касова бележка от ЕКАФП (в случай, че е налице задължение за издаването й), с размера на тези разходи следва да се извърши увеличение на финансовия резултат по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО.
Доколкото разходите са извършени при условия на “свързани лица“ по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗКПО и бъде доказано, че се отличават от разходите, извършени при независими субекти, следва да се приложи Част първа, Глава четвърта на ЗКПО и финансовият резултат следва да се увеличи по реда на чл.15 от същия закон.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
М. МУРГИНА’

Оценете статията

Вашият коментар