Данъчно третиране на доходи от художествена дърворезба

Изх. № 24-32-286
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от художествена дърворезба
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Териториална дирекция -Монтана и препратено по компетентност последователно в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – Велико Търново и в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 13.09.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, през настоящата година възнамерявате да извършвате дейност по изработката на резбена украса по договори с частни лица или фирми.
Указаната от Вас дейност:
– не е търговска дейност по смисъла на чл.1, ал.1 от Търговския закон;
На основание чл.1, ал.З от същия закон ще се смятате за търговец само при условие, че образувате предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин.
Гореизложеното не изключва възможността да се регистрирате като едноличен търговец. В тази хипотеза, съгласно чл.26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаемият доход от дейността ще е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба.
– не е в обхвата надейностите, доходите от които, при наличие на
законоустановените условия, подлежат на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, тъй като не може да се причисли към дърводелските услуги.
В Приложение № 1 към чл.З, ал.1 от Закона за занаятите в групата на народните художествени занаяти е посочена дейността „художествена обработка на дърво“, което предполага наличието на възможност да се впишете в регистъра на занаятчиите. Компетентно становище относно тази възможност може да получите от Регионалнатазанаятчийска камара в област Монтана. При условие, че се впишете в регистъра на занаятчиите, облагаемият доход от дейността Ви ще се определя, като придобитият през 2007 г. доход ще се намалява с разходи за дейността в размер 50 на сто (чл.29, т.З от ЗДДФЛ). Доходите от упражняване на занаят подлежат както на годишно, така и на авансово облагане. На основание чл.43, ал.1 от ЗДДФЛ авансов данък ще дължите, когато облагаемият Ви доход от всички източници (включително доходите Ви от трудови правоотношения), намален с внесените през годината задължителни осигурителни вноски, превиши размера на необлагаемата годишна данъчна основа. Необлагаемата годишна данъчна основа за 2007 г. е 2400 лв. (чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ). Съгласно чл.43, ал.2 от ЗДДФЛ авансовият данък е в размер 15 на сто от придобития облагаем доход и се определя от:
– предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, платци на доходи от стопанска дейност (в т.ч. отупражняване на занаят);
– придобилите доходите лица – в останалите случаи.
Когато данъкът се определя от предприятие или от самоосигуряващо се лице, същият се удържа и внася от платеца на дохода.
Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, авансовият данък се внася от лицето, придобило дохода, до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице. Не се внася авансов данък за доходите от упражняване на занаят, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.
Относно годишното облагане на доходите от упражняване на занаят в чл.ЗО от ЗДДФЛ е регламентирано, че годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
Съгласно чл.53 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в законоустановения срок по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не са ползвали отстъпката, предвидена за срока до 10 февруари.
Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице (чл.54 от ЗДДФЛ).
Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя по таблицата към чл.48 от ЗДДФЛ. От така определения данък се приспада данъкът, авансово удържан, съответно внесен, през данъчната година.
Съгласно чл.67, ал.4 от ЗДДФЛ дължимият данък върху общата годишна данъчна основа се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. На основание чл.68 от ЗДДФЛ данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице.
При условие, че не осъществявате дейността като едноличен търговец или като физическо лице, вписано в регистъра на занаятчиите, за данъчни цели доходите Ви ще се смятат за доходи от извънтрудови правоотношения, тъй като в съответствие с § 1, т.ЗО от ДР на ЗДДФЛ “извънтрудови правоотношения“ са правоотношенията, които по своето естество не са трудови правоотношения, упражняване на занаят или свободна професия, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец. Правилата за облагане на тези доходи са аналогични на гореуказаните правила за облагане на доходите от упражняване на занаят. Различно е само правилото за определяне на облагаемия доход, т.е. облагаемият доход от възнаграждения по извънтрудови правоотношения се определя като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер 35 на сто (чл.29, т.4 от ЗДДФЛ).
Необходимо е да имате предвид също така, че както при облагането на доходите Ви от трудови правоотношения, така и при облагането на възнагражденията по извънтрудови правоотношения или при облагането на доходите от упражняване на занаят, придобити през 2007 г., имате право да ползвате по реда и при условията на ЗДДФЛ данъчни облекчения за: деца; дарения; намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане; лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.
ЗАМ.-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:

Оценете статията

Вашият коментар