Данъчното третиране от гледна точка на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ при безвъзмездното прехвърляне на съоръжения за външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове и градин

Изх. № 26-Е-43
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчното третиране от гледна точка на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ при безвъзмездното прехвърляне на съоръжения за външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове и градини на съответните общини.
Във връзка с Ваше запитване вх. № 26-Е-43/08.05.2007г. на ЦУ на НАП изразявам следното становище:
Съгласно § 4, ал.8 от ДР на Закона за енергетиката /ЗЕ/, енергийните предприятия са задължени да прехвърлят безвъзмездно в 2-годишен срок от влизането в сила на този закон включените в активите им съоръжения за външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост, на съответните общини.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗДДС за доставка на стока за целите на този закон се смята и прехвърлянето на право на собственост или друго вещно право върху стоката в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон срещу обезщетение.
В конкретния случай, Вие като електроразпределително дружество сте задължени по силата на закона /ЗЕ/ в двугодишен срок да прехвърлите безвъзмездно на съответните общини съоръженията за външно изкуствено осветление. В този случай законът не поставя изискване за заплащане на обезщетение от страна на общините.
Следователно, извършеното от Вас безвъзмездно прехвърляне на активи -съоръжения за електроразпределение не представлява доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС и Вие нямате задължение да начислявате данък върху добавената стойност.
Следва, обаче да имате предвид, че по силата на чл.6, ал.З, т.2 от ЗДДС за възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. Т.е, ако за активите Ви – съоръжения за електроразпределение, произведени или придобити от Вас, сте приспаднали изцяло или частично данъчен кредит, прехвърлителната сделка следва да се счете за възмездна такава и съответно Вие следва да начислите следващия се данък по ЗДДС. При определяне на данъчната основа на доставка следва да имате предвид, че съгл. чл. 27, ал. 1 от ЗДДС данъчната основа на доставката не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й.
//

Оценете статията

Вашият коментар