изисквания към съдържанието на факторите съгласно разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 26-Е-2
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: изисквания към съдържанието на факторите съгласно разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо с изх.№ ………./………2007г., постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Е-2/…………..2007г., изразявам следното становище:
Въпросът Ви е дали при издаване на фактури следва задължително на основание чл. 114 от ЗДДС да се посочва на отделен ред единичната цена на стоката или услугата без данък върху добавената стойност.
Изискванията към съдържанието на фактурите са посочени в разпоредбата на чл.114 от ЗДДС. Като един от задължителните реквизити в разпоредбата на чл.114, ал.1, т. 11 от ЗДДС е посочен “единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена“.
На основание цитираната разпоредба, издаваните фактури от данъчно задълженото лице трябва да съдържат всички задължителни реквизити изрично изброени в същата.
//

Оценете статията

Вашият коментар