Данъчното третиране по ЗДДС на таксите, които се събират от Държавните горски стопанства и Държавните ловни стопанства по Тарифа за таксите в системата на Държавната агенция по горите по Закона за го

ОТНОСНО:Данъчното третиране по ЗДДС на таксите, които се събират от Държавните горски стопанства и Държавните ловни стопанства по Тарифа за таксите в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча.
В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Държавните горски стопанства и Държавните ловни стопанства на основание чл. 15г, ал. 1, чл. 36, ал. 3, чл. 53, ал. 3 и ал. 7 и чл. 57, ал. 5 от ЗГ са упълномощени да събират и превеждат на държавата в лицето на Държавна агенция по горите тарифни такси.
Зададен е следният въпрос: Как следва да се третират по ЗДДС /облагаеми или необлагаеми с ДДС/ събирани тарифни такси, а именно:
А. Такси за ползване от горите и земите от горския фонд.
1. Такси за ползване на дървесина от горите – собственост на държавата.
2. Такси на корен на облите дървени материали, дърва за горене и вършината, добити от държавния горски фонд.
3. Такси за странични ползвания и странични горски продукти, добити от държавния горски фонд.
4. Такси за земеделско ползване на земи от Държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища.
5. Такси за ползване на инфраструктурата в горския фонд.
Б. Такси за административни и технически услуги.
В. Такси по Закона за лова и опазване на дивеча.
В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. В ал. 2 на чл. 3 от закона е определен обхвата на понятието „независима икономическа дейност“.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС, не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, като в закона са изброени определени изключения.
Съгласно § 6а, ал. 1 от ПЗР на ЗЛОД /обн. ДВ, бр. 43 от 2008 г./ държавните дивечовъдни станции съгласно приложение № 2 се преобразуват в държавни ловни стопанства и са юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
По смисъла на чл. 24, ал. 1 от Закона за горите /Изм. ДВ, бр. 43 от 2008 г./ за осъществяване стопанисването на държавния горски фонд и охрана на горите и земите от горския фонд се създават държавни горски стопанства. Държавните горски стопанства са самостоятелни юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
Съгласно чл. 62, ал. 3 от ТЗ със закон могат да бъдат образувани държавни предприятия, които не са търговски дружества.
В § 1, т. 7 от ДР на ЗДДС са посочени “дейности или доставки, извършвани от държавата, държавните и местните органи в качеството им на орган на държавната или местната власт“, а именно – дейностите или доставките, извършени от лице, създадено със закон, когато:
а) се извършватвизпълнениенаправомощиятаму, произтичащиот
нормативен акт, и не могат да се извършват от търговец, освен ако това му е
възложено със закон;
б) е установена такса с нормативен акт.
Предвид изброените по-горе законови разпоредби, дейностите или доставките, извършени от ДГС и ДЛС, които са им възложени със закон, за които е установена такса с нормативен акт и не могат да се извършват от други търговци, попадат в хипотезата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС и не подлежат на облагане с ДДС.
В този смисъл, не попадат в обхвата на независимата икономическа дейност събираните такси за ползване на горите и земите от горския фонд /такси за ползване на дървесина от горите – собственост на държавата; такси на корен на облите дървени материали, дърва за горене и вършината, добити от държавния горски фонд; такси за странични ползвания и странични горски продукти, добити от държавния горски фонд; такси за земеделско ползване на земи от Държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища; такси за ползване на инфраструктурата в горския фонд/, такси за административни и технически услуги, тъй като съгласно § 7 от Правилника за приложението на Закона за горите се заплащат такси по тарифа, приета от Министерския съвет, както и таксите в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, събиранина основание на Закона за лова и опазване на дивеча.