данъчното третиране за целите на облагане с ДДС на дейността, която извършва на територията на Италия.

2_1406/06.08.2010г.
ЗДДС – чл.21, ал.4, т.1
Във Ваше писмено запитване вх.№………. по регистъра на Дирекция „ОУИ”……… е описана следната фактическа обстановка:
„Ф….”ООД /регистрирано в Регистър БУЛСТАТ с ЕИК …………./ има сключен едногодишен договор за наем /считано от 01.08.2010г./ на 400 подвижни каравани, разположени на територията на туристически къмпинг, намиращ се в Италия. Наемодател е фирма от Лихтенщайн. Същевременно „Ф…………”ООД сключва договор за преотдаване под наем на същите 400 каравани, като наемател е фирма от Швейцария. Към запитването не са приложени договорите за наем.
Поставени са следните въпроси, свързани с данъчното третиране по ЗДДС на услугите, по които дружеството е получател, съответно, по които е доставчик:
Как трябва да се начислява и заплаща ДДС в тази тристранна сделка? Коя фирма ще има право на възстановяване на ДДС? Предвид факта, че дружествата от Лихтенщайн и от Швейцария не са регистрирани по ДДС, как българската фирма ще отрази фактурите по дневниците за покупки и продажби и във VIES декларацията?
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище, като вземаме предвид, че към момента дружеството не е регистрирано по ЗДДС в България, а дружествата от Лихтенщайн и Швейцария не са идентифицирани:
Съгласно чл.3, ал.1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. В случая отдаването под наем на каравани може да се квалифицира като независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС.
Според чл.12, ал.1 и 2 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго; доставката, по която получателят е платец на данъка по глава осма, не подлежи на облагане от доставчика.
Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато същата е свързана с недвижим имот се определя съобразно разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС и това е мястото, където се намира недвижимият имот, включително при:
-предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот /буква „а”/;
-настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни /буква „в”/.
Тъй като липсват договори и други документи, доколкото е видно от информацията в запитването, услугата по която дружеството е получател, може да бъде определена като такава с място на изпълнение извън територията на страната/в Италия/. Следователно коментираната услуга ще има данъчно третиране според законодателството, действащо на територията на Италия.
”Ф………..”ООД няма задължение да се регистрира по чл.97а от ЗДДС в България и не следва да начислява данък като получател по тази доставка на основание на българския ЗДДС, защото не попада в обхвата на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС.
Мястото на изпълнение на услугата по, която „Ф………..”ООД е доставчик също следва да се определи по реда начл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС и съобразно данните в запитването може да се приеме, че това е място извън територията на страната.
Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не са облагаеми доставки по смисъла на чл.12 от ЗДДС и не се включват в реализирания от дружеството облагаем оборот по чл.96, ал.2 от с.з. за задължителна регистрация по ЗДДС в България.
Тъй като приемаме, че дружеството е доставчик на услуги с място на изпълнение в Италия, същото е необходимо да се информира относно данъчното третиране за целите на облагане с ДДС на дейността, която извършва на територията на Италия.
Въпросите относно правото на данъчен кредит и отразяване на документи в дневниците за покупки и продажби касаят лица, регистрирани за целите на ЗДДС в България, поради което в настоящото становище не е предоставен отговор по тях.

Оценете статията

Вашият коментар