режима на съпружеската имуществена общност и данъчното облагане е на чие име е закупен и регистриран автомобила.

2_1409/02.06.2009г.
ЗМДТ – чл.58, ал.1, т.4
В запитването описвате следната фактическа обстановка: Подадена е декларация от собственик на лек автомобил по чл.54, ал.1 от ЗМДТ. Съпругата на декларатора е с намалена работоспособност над 50%, не е вписана като собственик в регистрационния талон и е с постоянен адрес гр.В.
Въпросът, който отправяте е следва ли да бъде приложена нормата на чл.58, ал.1, т.4 от ЗМДТ?
С оглед сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съпружеска имуществена общност са вещите и правата върху вещи, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, независимо от това, на чие име са придобити /чл.19, ал.1 Семейния кодекс/. Вещите и правата върху вещи, придобити през време на брака по наследство и дарение, представляват лична собственост на съпруга, който ги е придобил /чл.20, ал.1 СК/.
Следователно, без никакво правно значение относно режима на съпружеската имуществена общност и данъчното облагане е на чие име е закупен и регистриран автомобила.
Лицата, които дължат данък върху превозните средства, са собствениците на превозни средства /чл.53 ЗМДТ/. За превозни средства, които принадлежат на няколко лица, данък се дължи от всеки от съсобствениците съобразно притежаваната от него идеална част. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. Съгласно чл.54, ал.5 от ЗМДТ подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
На основание чл.58, ал.1, т.4ЗМДТ от данък върху превозните средства се освобождава лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW. Освобождаване от данък настъпва при кумулативното наличие на всички изисквани от закона условия. За ползването на предвидената преференция е необходимо представяне на документ, удостоверяващ изискваната степен на намалена работоспособност, т.е. решение на ТЕЛК или НЕЛК.
Когато лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данъци, е съпружеска имуществена общност, освобождаване е допустимо само на идеалната част, притежавана от лицето с намалена работоспособност. Съгласно чл.53 ЗМДТ данъкът се заплаща от собствениците на превозни средства, съответно данъчна преференция може да ползва само данъчнозадължено лице за притежаваната от него идеална част от превозното средство.
Следователно, подадената от съпруга декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ ще ползва и съпругата ако лекият автомобил представлява съпружеска имуществена общност. Освободена от заплащане на данък върху превозното средство, ще бъде обаче само частта на съпругата при наличие на изискванията на чл.58, ал.1, т.4 и представяне на съответен документ.

5/5

Вашият коментар