данъчното третиране за целите на ЗДДС – чл. 32, ал. 1, на доставки, свързани с международния стоков трафик и доставки на стоки на чуждестранно лице, регистрирано в свободна безмитна зона

Изх. №24-34-288
Дата:18.04.2008 год.
Относно: данъчното третиране за целите на ЗДДС – чл. 32, ал. 1, на доставки, свързани с международния стоков трафик и доставки на стоки на чуждестранно лице, регистрирано в свободна безмитна зона
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-288/30.03.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, установено на територията на страната ни, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ извършва доставки на необщностни стоки, за които са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 5 от същия закон на територията на склад под митнически контрол. Същото извършва и доставки на стоки, за които при вноса на същите, осъществен преди 31.12.2006г. и при придобиването им след 01.01.2007г. дължимия данък върху добавената стойност е начислен и внесен. Получател по горепосочените доставки е чуждестранно дружество, което е регистрирано в администрацията на свободна безмитна зона на територията на страната ни.
Въпросите Ви са:
Какво е данъчното третиране за целите на ЗДДС на тези доставки на стоки ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.16, ал.5 от ЗДДС, независимо от ал. 1 – 4 на същата разпоредба, когато при въвеждане на територията на страната стоките са получили статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или свободен склад, или под митнически режими -митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от мигни сборове, външен транзит, вносът се смята за осъществен, когато стоките престанат да бъдат под съответния режим на територията на страната. Предвид разпоредбата на чл.32, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на необщностни стоки, с изключение на посочените в приложение № 1 на закона, за които са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 5 от същия закон. Следователно, ако Вашето дружество извърши доставка на необщностни стоки, с изключение на посочените в приложение № 1 на ЗДДС, за които са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 5 от същия закон, т.е. същите не са престанали да бъдат под съответния режим на територията на страната към момента на прехвърлянето на правото на собственост, то в този случай ще е налице облагаема доставка с нулева ставка, на основание чл.32, ал.1 от ЗДДС. Доставката е извършена към момент, когато стоките са се намирали в склад под митнически
контрол. Съгласно чл.17, ал.1 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността. За доказване на тази доставка с място на изпълнение на територията на страната. Вие като доставчик следва да разполагате с документите посочени в чл.32, ал.1 от ППЗДДС: -митнически документи, удостоверяващи, че стоката е необщностна: -митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем,стоките са със статут навременно складирани стоки или са поставени в свободна зона или в свободен склад или под митнически режим – митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от мити и сборове, външен транзит:
По отношение на доставките, извършвани от Вашето дружество, на стоки, за които при вноса на същите, осъществен преди 31.12.2006г. и при придобиването им след 01.01.2007г. дължимият данък върху добавената стойност е начислен и внесен и получател, по които е чуждестранно дружество, регистрирано в администрацията на свободна безмитна зона на територията на страната ни, същите са облагаеми доставки съгласно разпоредба та на чл.12, ал.1 от ЗДДС. В случая следва да се има предвид, че по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗДДС “територия на страната“ е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона. Следователно фактът, че към момента на прехвърлянето на правото на собственост върху тези стоки, същите се намират на територията на свободна безмитна зона, не е от значение, предвид което тези доставки са с място на изпълнение на територията на страната ни. Доколкото предметът на тези доставки не е сред изрично посочените като освободени в глава четвърта на ЗДДС, същите са облагаеми такива.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Изх. №23-29-61/17.07.2018 г.

Изх. №23-29-61/17.07.2018 г. КСО – чл. 5, ал. 1ЗЗО – чл. 33, ал. 1, т. 3ЗДДФЛ – чл. 8, ал. 2ЗКПО – чл. 18 В

Писмо с Изх. №53-04-266; 16.05.2018 г.; Чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС; В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ; Х е бюджетна организация, създадена на основание чл. 11,

Изх. №53-04-26616.05.2018 г. Чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Х е бюджетна организация, създадена на основание

Прилагане на разпоредбите на чл. 24, ал. 2, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) във връзка с командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставян

3_1766/28.07.2017 г.ЗДДФЛ, 24, ал. 2, т. 5;ЗКПО, чл. 10;ЗКПО, чл. 33, ал. 1, т. 1 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 24, ал. 2, т.

НАРЕДБА Н-18, чл.3

2/1307/12.09.2011Наредба№Н-18, чл.3 Отправили сте писмено запитване доТД на НАП –……….., препратено по компетентност до Дирекция ОУИ-………., входирано под №……….. г.,във връзка с приложението на чл.3,