ползване на данъчен кредит по реда на ЗДДС.

Изх. №24-34-477
Дата: 21. 02. 2008 г.
ОТНОСНО: ползване на данъчен кредит по реда на ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр…………. , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-34-477 от 22. 05. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
Въпросите, които са поставени в запитването, касаят облагането по реда на ЗДДС на преводачески услуги, за клиенти, които са извън територията на България, като повечето са в рамките на Европейския съюз.
Доколкото изложеното в запитването е формулирано общо, като не е представена подробна фактическа обстановка, по поставените въпроси, изразяваме принципно становище:
Съгласно чл. 21 ал. З от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено
лице,установенов държава членка,различна от държавата,къдетоеустановен
доставчикът;
2. доставяните услуги са с предмет посочен в чл. 21, ал. 3. т. 2 от ЗДДС.
Посочените от Вас услуги попадат в хипотезите на чл.21, ал.З, т. 2, буква „а“ от
ЗДДС, доколкото съгласно чл.З, ал.2, т.1 във връзка с чл.4, т.1 от Закона за авторското право и сродните му права, преводите, с изключение на официалните преводи на нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, са обект на авторско право. Следва да се има предвид, че за да се приложи чл. 21, ал. З от ЗДДС е
1
необходимо да е налице и другото изисквано условие, т. е. получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът. Предвид това, че от запитването не става ясно, дали получателя /чуждестранното юридическо лице/ попада в обхвата на чл. 21, ал. З, т. 1 от ЗДДС, необходимо е да имате предвид следното:
В случай, че получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът, е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната. Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, поради което не участват при формиране на облагаемия оборот по чл.96, ал.2, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС.
При условие, че получателя не попада в хипотезата на чл. 21, ал. З, т. 1 от ЗДДС, приложима е разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДДС, според която мястото на изпълнение на доставката на услугата е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване. Като се има предвид и обстоятелството, че доставките на преводачески услуги не попадат в обхвата на освободените доставки по смисъла на чл. 38 от ЗДДС, то в този случай същите участват при формирането на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, необходим за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал.1 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »