Дарение и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Дарение и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-31/ 18.02.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
„ “ АД има намерение да дари два етажа от сграда. Имотът е собственост на дружеството и е придобит както следва: Къщата е включена в активите на ТК „ “ със заповед на ОБНС …. от 23.11.1981г. Впоследствие имотът е включен в уставния фонд /капитала/ на Държавна фирма „ “, учредена с решение от 27.06.1991г. на Комитета по туризма на МС и съдебно решение от 28.06.1991г., която ДФ „ “ съгласно решение от 06.08.1991г. на Комитета по туризъм и разпореждане от 30.10.1991г. на МС се преобразува в ЕАД „ “, като последното поема всички активи и пасиви на ДФ „ “. Реставрацията и консервацията на сградата започва през 1989 г., като строителството е замразено през 1990-1991г. Със заповед от 09.06.1994г. на Община , дворното място и първите два етажа се отписват като държавни и са върнати на бившите собственици. След приключване на реституционните дела през 1994г. в капитала на „ “ АД остават трети и четвърти етаж на сградата. Считано от периода на замразяване на реставрацията през 1990-1991г. сградата е със завършен груб строеж и изграден покрив, след което строителството е замразено и до настоящия момент не е извършвано никакво строителство или други дейности по сградата. През 2006г. с апортна вноска от „ “ АД сградата /трети и четвърти етаж/ е включена в активите на „ “АД. През 2007г. с апортна вноска от „ “АД сградата /трети и четвърти етаж/ е включена в активите на „ “ АД. И към момента сградата е със завършен груб строеж и изграден покрив, със степен на завършеност на строежа – 100 % и е заведена в актива на дружеството като незавършено строителство. Сградата /трети и четвърти етаж/ е нанесена в СГКК Пловдив с идентификатор на самостоятелен обект в сграда на два етажа.
Предвид изложеното по-горе, при придобиването на сградата не е приспадан данъчен кредит /ЗДДС влиза в сила от 01.04.1994г./, включително не са извършвани през годините от 1991г. до момента разходи по довършване, ремонт и др., респективно не е приспадан данъчен кредит за такива.
Поставени са следните въпроси: Какъв е режимът за прилагане на ЗДДС от дружеството при дарение на описания имот, а именно дали дарението на този имот от гледна точка на ЗДДС се приема за възмездна или безвъзмездна доставка, съответно какъв е характера на доставката – облагаема или освободена?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 2 от ЗДДС, обект на облагане с данък върху добавената стойност са възмездните облагаеми доставки на стоки и услуги.
Дарението по своята гражданскоправна същност е безвъзмездна сделка.
В разпоредбите на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, законодателят приравнява на възмездна доставка на стока за целите на този закон безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването ? е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.
Видно от изложеното във фактическата обстановка, дружеството не е приспадало данъчен кредит за този имот, поради което безвъзмездната доставка на същия /дарение на имот/ не попада в обхвата на ЗДДС.
Разпореждането със съответния актив ще е извън обхвата на ЗДДС, по аргумент от чл. 2, т. 1 от ЗДДС и ДДС не следва да се начислява.

5/5

Вашият коментар