данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите по договор за трейдинг услуги

Изх. № М-24-35-6
Дата: 26.04.2021 год.
ЗКПО, чл. 44;
ЗКПО, чл. 196;
ДР на ЗКПО, §1, т. 21, буква „д”.

ОТНОСНО: данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите по договор за трейдинг услуги

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№М-24-35-6/15.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството ТСД „ИНВ…..С” ЕООД има сключен Договор със З….а
А… Мен… SEZC, със седалище и адрес Джордж Таун, Гранд Кайман, КУ ……, Кайманови острови, като независим търговец на Трейдинг услуги и по-конкретно извършване на сделки с финансови инструменти (покупка и продажба на ценни книжа и деривати за управляваната сметка) на Нюйоркската фондова борса (New York Stock Exchange). С цел изясняване на обстоятелствата по запитването е приложено копие на договор за Трейдинг услуги от 20.02.2020 г.
Във връзка с изложеното са поставени следните въпроси:
1. Попадат ли „Нетните Печалби от Трейдинг“ на „ТСД ИНВ…..С” ЕООД, изплащани от З…. А… Мен….SEZC, в обхвата на чл. 196 и параграф 1, точка 21, буква „д” от ЗКПО?
2. Означава ли, че дружеството „ТСД ИНВ…..С” ЕООД, чиято дейност е извършване на сделки с финансови инструменти, съгласно Договор за Трейдинг услуги със З…..а А.. Мен….. SEZC е освободено от заплащане на корпоративен данък, за реализираните „Нетни печалби от Трейдинг“ за финансовата 2021 година?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Разпоредбите на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО въвеждат облекчено данъчно третиране за доходи от сделки с финансови инструменти, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).
Съгласно чл. 44 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат се елиминират печалбите и загубите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 21 от ДР на закона.
На основание чл. 196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 21 от ДР на закона.
Според дефиницията, дадена в §1, т. 21, буква „д” (нова ДВ. бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) от ДР на ЗКПО в понятието „разпореждане с финансови инструменти” за целите на чл. 44 и чл. 196 попадат сделките с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 20111/61/EC (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г., Директива 2014/65/ЕС).
Във връзка с изложеното може да се направи извод, че специалното данъчно третиране по чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО се отнася за доходи от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 21 от ДР на закона.
На първо място следва да се изясни дали описаното данъчно третиране е относимо към доходите по договора.
В приложения към запитването договор за трейдинг (т. 4) са описани услугите, които се предоставят от „ТСД ИНВ…..” ЕООД (Търговски мениджър), а именно: предоставяне на трейдинг платформа на трейдърите; обучение на трейдърите; име, стандарти и изображение; поддържане на съоръжения; необходими часове за работа; възнаграждение на трейдъра; предварително одобрение за търгуване. В т. 5, б „а” от договора, наименувана „Възнаграждение”, е посочено следното „Като Търговски мениджър ще имате право да получавате сума, която ще бъде изчислена въз основа на определен процент от нетните печалби от трейдинг, както е посочено в Приложение А, генерирани от сделки, които вашите трейдъри извършват в управляваната сметка.“ Според договора „Управлявана сметка (Акаунт)” означава Сметка, която трябва да бъде открита при Брокер – Дилъра и администрирана от З….а А.. Мен… SEZC“.
Описаните клаузи на договора не водят до еднозначен отговор на основния въпрос, на който трябва да се отговори, преди да се изясни данъчното третиране, а именно дали доходите по въпросния договор са доходи от разпореждане с финансови инструменти. Въпреки че в запитването е посочено, че дейността на дружеството Ви е извършване на сделки с финансови инструменти, считам, че в описания случай се касае за вид посредническа услуга, за която получавате съответното възнаграждение.
Във връзка с изложеното изразявам становище, че дейността съгласно приложения договор на „ТСД ИНВ……” ЕООД не може да се определи като „извършване на сделки с финансови инструменти на Нюйоркската фондова борса” и съответно не следва да се приложат данъчните режими по чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО за възнаграждението по този договор.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар