деклариран и платен на данък върху хазартната дейност във връзка с подадено искане за предсрочно прекратяване на лиценза по реда на чл.81, ал.2 от Закона за хазарта.

2_801/21.04.2010г.
ЗКПО чл.219
ЗКПО чл.227-241
Във Ваше писмено запитване изх.№………….., постъпило в ТД на НАП – ………. с вх.№ …………….., препратено и заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр………….. с вх.№…………….. са поставени въпроси относно деклариран и платен на данък върху хазартната дейност във връзка с подадено искане за предсрочно прекратяване на лиценза по реда на чл.81, ал.2 от Закона за хазарта.
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище предвид действащата нормативна уредба:
Правилата за облагане с данък върху хазартната дейност са уредени в Глава 31 от ЗКПО /в сила от 01.01.2007г., включително и за 2010г./, като в Раздел І /чл.219/ е определен начина на водене на отчетност от всички организатори на хазартни игри по тази глава, а в Раздел ІІІ /чл.227-241/ е регламентирано облагането с данък върху хазартната дейност от числови лотарийни игри „Бинго”.
Съгласно чл.219, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица по Глава 31 от закона са длъжни да водят ежедневен и ежемесечен отчет за получените и изплатени суми за участие в хазартните игри по образци, утвърдени от министъра на финансите. Освен това организаторът на хазартни игри следва да прилага задължителните правила за организацията на работа и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри и да попълва задължителните образци за счетоводна отчетност, утвърдени от Държавната комисия по хазарта на основание чл.18, ал.1, т.1 от Закона за хазарта.
В чл.219, ал.1 от ЗКПО /в сила от 01.01.2007г., действащ и понастоящем/ не е регламентирано подаване на декларация, съдържаща данни от ежедневните и ежемесечни отчети. Воденето на тази отчетност не се обвързва с определяне на дължимия данък, а същият се определя по реда на Раздел ІІІ от Глава 31 на ЗКПО, както следва:
Съгласно чл.227 от ЗКПО хазартната дейност по Раздел ІІІ се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен.
Според чл.229 от с.з. данъчната основа за определяне на данъка върху хазартната дейност по този раздел е номиналът на залога, посочен във фишове, талони билети или други документи за участие. Данъкът по Раздел ІІІ се декларира ежемесечно до 10-то число на следващия месец с декларация по образец /чл.231 от ЗКПО/ и съгласно чл.232, ал.1 от с.з. данъкът се внася преди получаване на документите за участие или осъществяване на вноса им. В ЗКПО не е предвиден ред за корекция на подадени декларации по чл.231 от закона.
Видно от гореизложеното, данъчната основа и дължимият данък се определят на база на номиналната стойност на всички фишове, талони, билети или други документи за участие, независимо колко от тях ще бъдат продадени.
Поради това данъчната основа за определяне на декларирания данък и данъчната основа за внесения данък следва да бъдат еднакви величини.
В чл.233, ал.1, т.2 от ЗКПО е предвидено платения данък върху неизползваните документи да се възстановява от териториалната дирекция на НАП по място на регистрация на лицето, когато дейността на организатора е прекратена на основание чл.81, ал.2 от Закона за хазарта /това са случаите, при които по искане на лицата, получили разрешение по този закон, е прекратено действието на разрешението преди изтичане на срока му/.
Възстановяването на надвнесения данък се извършва съгласно процедурата, описана в разпоредбите на чл.129 и следващи от ДОПК. Като допълнително условие чл.233, ал.2 от ЗКПО предвижда към искането за възстановяване по ДОПК лицето да приложи и неизползваните документи за участие, както и решението за прекратяване на дейността в случаите по чл.81, ал.2 от Закона за хазарта. В хода на данъчно-осигурителния контрол, осъществен по реда на чл.110 от ДОПК, органите по приходите могат да извършат проверка или ревизия във връзка с процедурата по възстановяване на надвнесения алтернативен данък, а резултатите от действията на органите по приходите следва да намерят отражение в данъчно осигурителната сметка на дружеството.

Оценете статията

Вашият коментар