деклариране на доход от наем съгласно разпоредбите на Закона

3_2224/23.10.2017 г.
ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 1;
ДОПК, чл. 10, ал. 4
ОТНОСНО: деклариране на доход от наем съгласно разпоредбите на Закона
за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
Според изложеното в запитването, родителите на физическо лице са съсобственици на имот в гр. С., който отдават под наем. Физическото лице има издадено пълномощно от тях, като подписва сключените договори за отдаване под наем на имота и получава дохода от наем. Пояснява се, че същото извършва съответните ремонти и подобрения и се грижи за поддръжката на жилището.
Декларациите по чл. 55 от ЗДДФЛ, както и годишната данъчна декларация /ГДД/ по чл. 50 от същия закон се изготвят от физическото лице, но трудно убеждава родителите си да отидат лично в Национална агенция по приходите /НАП/ да ги подадат, тъй като са възрастни и болни хора.
Във връзка с горното се поставя въпроса, възможно ли е и как физическото лице да подава декларациите по чл. 55 от ЗДДФЛ и ГДД по чл. 50 от същия закон?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 63/2017 г.) е изразено следното становище:
На основание чл. 3 от ЗДДФЛ, данъчно задължени лица са местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон и местните и чуждестранните физически лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.
Относно придобиването на дохода следва да се има предвид, че по смисъла на чл.11, ал. 3 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. В настоящия случай, съгласно изложеното, носители на задължението за дохода от наем са собствениците на недвижимия имот – родителите на физическото лице независимо, че същото е получател на дохода.
По силата начл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка,декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, освен в случаите по чл. 67, ал. 4 . В разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ е предвидено, че данъкът за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо и недвижимо имущество се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
На основание чл. 50 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
Следва да се има предвид, че освен лично в офисите на НАП са възможни и други алтернативни варианти за подаването на декларациите по чл. 55 и чл. 50 от ЗДДФЛ, а именно чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка или по електронен път.
Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ може да бъде подадена от упълномощено лице, като за целта се поставя отметка, че същата се подава от пълномощник и в част ІІ се попълват данни за упълномощеното лице. Следователно за придобития от родителите доход през 2017 г., физическото лице като упълномощено лице ще може да подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30.04.2018 г.
Относно подаването на декларациите по чл. 55 от ЗДДФЛ е необходимо да се посочи, че на основание чл. 10, ал. 4 от ДОПК лицата могат да се представляват от пълномощници въз основа на писмено пълномощно (не се изисква нотариална заверка на подписите), т.е. същите могат да бъдат подавани от физическото лице като упълномощено лице.
Важно е да се отбележи, че чрез електронните си услуги НАП дава дистанционен достъп на гражданите до най-често използваните справки, документи и др. услуги, без да посещават офис на НАП. За тази цел е необходимо да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от предпочетен от тях офис на НАП.
Със Заповед № ЗЦУ-850/20.07.2015 г. на изпълнителния директор на НАП се определят условия и ред за издаване и използване на ПИК, както и видовете декларации, документи или данни, които могат да се подават чрез използването му. Клиентите на НАП могат да получат своя ПИК след подаване на заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП. Същото може да се подаде, а издаденият ПИК да се получи във всеки офис на НАП, независимо от регистрацията на лицето или по пощата. Персоналният идентификационен код се получава лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице пред служител на НАП за издаване на ПИК. Чрез този код лицата могат да подават декларации, свързани с определяне на данъчните и осигурителните им задължения (включително декларации по чл. 55 и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ), да проверят непогасените си задължения към НАП, извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили, всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени и др.
Повече информация относно издаването и ползването на персонален идентификационен код може да се получи от страницата на НАП на адрес: http://nap.bg.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »