деклариране на имущество, получено по наследство съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

.

3_588/11.05.2021 г.

ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1, т. 2;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 50а;
ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 1, т. 3;
ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 1

ОТНОСНО: деклариране на имущество, получено по наследство съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

В запитването не се излага конкретна фактическа обстановка, като е приложено Споразумение за изплащане на наследниците на починалия съдружник на паричната равностойност на дружествените дялове.
Във връзка с горното е поставен въпросът следва ли да се декларира имущество, получено по наследство от физическо лице и двете ? деца?

При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн.ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 14 от 17 февруари 2021 г.) e изразено следното становище:
Разпоредбата на чл. 12 от ЗДДФЛ определя, че облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
С нормата на чл. 13 от ЗДДФЛ са регламентирани необлагаемите доходи. Съгласно чл. 13, ал. 2 от закона не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
Изплащането на равностойността на дружествен дял на наследник на починал съдружник в търговско дружество представлява получаване на имущество по наследство.
Видно от посочените норми в ЗДДФЛ, полученото имущество по наследство не се смята за доход и не подлежи на облагане по реда на същия закон. На основание чл.52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само необлагаеми доходи, в т.ч. получено имущество по наследство.
Съгласно чл. 50а от ЗДДФЛ местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ придобитите през годината доходи по чл. 13 от същия закон, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. При условие, че физическото лице желае да декларира придобитите доходи, освободени от облагане на основание чл. 13 от ЗДДФЛ, трябва да попълни Приложение № 13 (образец 2013) на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Следва да се подчертае, че лицата не са задължени да декларират необлагаемите си доходи.
След проведено допълнително уточнение по телефона, беше изяснено, че паричните суми, посочени в приложеното към запитването споразумение от 15.04.2021г., представляващи равностойност на дружествени дялове, притежавани от наследодателя приживе, вече са постъпили по банковите сметки на наследниците.
На основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит на датата на заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане. По силата на чл. 53, ал. 1 от същия закон годишната данъчна декларация се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, с изключение на годишната данъчна декларация за лицата по чл. 51, ал. 1, която се подава в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Предвид цитираната нормативна уредба, при положение, че лицето желае да декларира получения през 2021 г. необлагаем доход (полученото имущество по наследство), то следва да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок от 10.01.2022 г. до 30.04.2022 г. Годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на малолетните физически лица се подава от родителите по силата на чл. 50, ал. 8 от ЗДДФЛ.

5/5

Вашият коментар